SL.NO. NAME
Date of Birth
Ministry / Deptt.
Station
Date of
Promotion as
Sr. A.O. w.e.f.
1
RINA JANA, MS
04-Jan-59
AGRICULTURE
KOLKATA
01.01.2013
2
ASHOK MUKHOPADHYAY
13-Sep-57
CBDT
KOLKATA
01.01.2013
3
V.K.WILSON
25-Apr-64
CBDT
PUNE
01.01.2013
4
C.RAVINDRAN
21-Nov-62
CBDT
COCHIN
01.01.2013
5
M.BANDHOPADHYAY
05-Sep-61
CBDT
KOLKATA
01.01.2013
6
P.R.MOHITE
08-Sep-61
CBDT
MUMBAI
01.01.2013
7
A.K. JAIN
27-Feb-54
CBDT
JAIPUR
01.01.2013
8
K.VENKATA RAMANA
KOMARA
05-Feb-62
CBDT
HYDERABAD
01.01.2013
9
ASHOK KUMAR BHARTI (SC)
04-May-61
CBDT
ALLAHABAD
01.01.2013
10
M.L. MEENA (ST)
7/Oct/60
CBDT
JAIPUR
01.01.2011
11
A.SUBBIAH
25-May-62
CBDT
AMRITSAR
01.01.2013
12
SUSHIL KUMAR
27-Sep-59
CBEC
GHAZIABAD
01.01.2013
13
H.R.MAKNOJIA
18-Feb-58
CBEC
NAVA SHEVA
01.01.2013
14
A.K.J. RITTI
22-Jul-59
CBEC
BELGAUM
01.01.2013
15
R.R.AGRAWAL, MS (PH)
10-Jul-65
CBEC
BELAPUR
01.01.2013
16
K.T.N.RAMACHANDRAN
25-Apr-63
CBEC
NAGPUR
01.01.2013
17
POONAM
R.BHAGWANDASANI
08-Sep-66
CBEC
MUMBAI
01.01.2013
18
D.BABU
15-May-53
CBEC
CHENNAI
01.01.2013
19
G.MAJUMDAR
20-Dec-55
CBEC
KOLKATA
01.01.2013
20
K.M.G.RAHAMAN
01-Jan-57
CBEC
KOLKATA
01.01.2013
21
SUJATA NAIR, MS
05-Jul-60
CBEC
MUMBAI
01.01.2013
22
S.S.KADAKOL
29-Jul-58
CBEC
GOA
01.01.2013
23
J.B.HADIYA
01-Aug-61
CBEC
RAJKOT
01.01.2013
24
N.A. MENDON
02-Sep-65
CBEC
VAPI
01.01.2013
25
K. SARALA, MS
12-Apr-56
CBEC
MYSORE
01.01.2012
26
HARIDHAN SINGHA
26-Apr-57
CBEC
BOLPUR
01.01.2012
27
P. KARUPPASWAMY (SC)
13/Jul/65
CBEC
MADURAI
01.01.2011
28
S.FRANCIS
30-Dec-62
CGA (CPWSMS)
DELHI
01.01.2013
29
R.K.BHATT
06-Jun-64
COMMERCE
DELHI
01.01.2013
30
KAMLA JOSHI, MS
05-Apr-57
COMMERCE
DELHI
01.01.2013
31
K.S.S.V.NARASIMHAN
06-Jul-56
COMMERCE
VIZAG
01.01.2013
32
VINOD KUMAR
15-Nov-57
CPAO
DELHI
01.01.2013
33
ASHOK KUMAR (SC)
26-Jan-66
CPAO
DELHI
01.01.2013
34
SUKHDEV
09-Mar-54
FINANCE
DELHI
01.01.2013
35
A.M.HIBARE
05-Nov-53
FINANCE
DEWAS
01.01.2013
36
RAVINDER KUMAR (SC)
02-Sep-62
FINANCE
NOIDA
01.01.2013
37
S.N.NALE
01-Jun-58
FINANCE
NASIK
01.01.2012
38
P.RAJINI, MS
30-Aug-66
HEALTH
HYDERABAD
01.01.2013
39
R.K.CHANDNA
30-Oct-60
HOME
DELHI
01.01.2013
40
RAKESH MATHUR
11-Apr-59
HOME
DELHI
01.01.2013
41
R.J.BHATTACHARJEE
01-Jan-61
HOME
SHILLONG
01.01.2013
42
ASHOK KUMAR (SC)
20/Jul/56
HOME
SILIGURI
01.01.2013
43
JAGDISH CHANDER (SC)
11-Apr-57
HOME
DELHI
01.01.2013
44
R.G.KULKARNI, MS
07-Nov-59
I&B
MUMBAI
01.01.2013
45
VIJAYALAKSHMI KAILAJA
21-Sep-62
I&B
MUMBAI
01.01.2013
46
SUNNY CYRIAC
08-Feb-63
I&B
BANGALORE
01.01.2013

47
VISALAKSHI RAMANAN, MS
28-Nov-60
I&B
CHENNAI
01.01.2013
48
M.VIJAYALAKSHMI, MS
02-Oct-61
I&B
CHENNAI
01.01.2013
49
N.RAJA
26-Nov-65
INDUSTRY
CHENNAI
01.01.2013
50
M.VENKATESWARA RAO
08-Jul-58
LABOUR
HYDERABAD
01.01.2013
51
A.K.CHAUDHURY
10-Nov-57
LABOUR
KOLKATA
01.01.2013
52
BRAJESH SHARMA
08-May-59
LABOUR
AJMER
01.01.2013
53
S.K. LIMAYE
06-Aug-57
RTHS
BHOPAL
01.01.2012
54
V.K.DESHPANDEY
08-Nov-52
RTHS
MUMBAI
01.01.2012
55
DARWAN SINGH
18/Jun/52
UD
DELHI
01.01.2011