Sheet1
Page 1
(DOB)
Present Ministry
Present Station
1
15/01/1955
ST
21/03/1983 21/03/1983 01/08/1986
Planning
Nagpur
2
15/07/1953
SC
09/06/1980 09/06/1980 01/01/1987
Chem. & Pet
Delhi
3
01/10/1952 GEN
16/01/1978 16/01/1978 16/01/1987
Mines
4
11/05/1952 GEN
02/08/1972 02/08/1972 01/04/1987
Home Affairs
Chennai
5
22/10/1968 GEN
28/05/1973 28/05/1973 01/04/1987
Mines
Nagpur
6
10/04/1952 GEN
13/07/1973 13/07/1973 01/04/1987
CA,FOOD & PD
7
29/01/1952 GEN
13/12/1973 13/12/1973 01/04/1987
Commerce
Mumbai
8
16/08/1952 GEN
06/03/1974 06/03/1974 01/04/1987
CBEC
9
06/08/1956 GEN
08/07/1977 08/07/1977 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
10
22/11/1953 GEN
28/09/1977 28/09/1977 01/04/1987 Information & Broad.
Delhi
11
18/08/1954 GEN
28/09/1977 28/09/1977 01/04/1987 Information & Broad.
Delhi
12
18/08/1954 GEN
29/09/1977 29/09/1977 01/04/1987 Information & Broad.
Delhi
13
01/08/1953 GEN
30/09/1977 30/09/1977 01/04/1987 Information & Broad.
Delhi
14
08/07/1953 GEN
08/11/1977 08/11/1977 01/04/1987 Information & Broad.
Delhi
15
30/05/1953 GEN
07/12/1977 07/12/1977 01/04/1987 Information & Broad.
Delhi
16
28/10/1953 GEN
12/01/1978 12/01/1978 01/04/1987
CBDT
17
01/04/1952
SC
13/01/1978 13/01/1978 01/04/1987
CBDT
18
04/05/1956
SC
17/01/1978 17/01/1978 01/04/1987
CBDT
19
08/05/1955
SC
18/01/1978 18/01/1978 01/04/1987
CBDT
20
13/11/1954 GEN
18/02/1978 18/02/1978 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
21
07/03/1953 GEN
21/02/1978 21/02/1978 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
22
24/12/1953 GEN
21/02/1978 21/02/1978 01/04/1987
CBDT
23
07/02/1953 GEN
22/02/1978 22/02/1978 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
24
16/11/1954 GEN
22/02/1978 22/02/1978 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
25
14/01/1953 GEN
23/02/1978 23/02/1978 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
26
28/10/1953 GEN
23/02/1978 23/02/1978 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
27
24/02/1953 GEN
28/02/1978 28/02/1978 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
28
27/02/1953 GEN
01/03/1978 01/03/1978 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
Sl.
No.
Name & Designation
of the official
Cate-
gory
Date of
entry into
Govt Service
Date of
apptt as
Acctt
Date of
apptt as Sr
Acctt
Sh. S.B Kshirsagar
Sh.Harpal Singh
Ratan Kumar Dutta
Kolkata
P. K. Banumathi
S.G. Hedaoo
Sh. Sushil Kr. Chakraborti
Kolkata
Sh. A.A. Pidia
K.S.Ghosalkar
Vadodara
Harsh Sharma
Shashi Sharma
Rita Choudhury
Niteshwar Ghildyal
M.B.Singh
Veena Verma
M.N.Choubey
Sh.H.K.Nanda
Patiala
Sh.S.S.Ranga
Rohtak
Sh.Hari Ram
Rohtak
Sh.Jot Ram
Rohtak
Sh.Debabrata Ghosh
Sh.Bhaskar Ghosh
Smt.Shakuntla Kaushik
Rohtak
Sh.Dilip Kr. Ghosh
Sh.Chandra Sekhar Chakraborti
Sh. Udayan Majumdar
Sh. Ananda Mukhopadhyay
Sh. Muktibrata Chattopadhyay
Smt. Kuntala Basu

Sheet1
Page 2
29
01/10/1954 GEN
01/03/1978 01/03/1978 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
30
01/01/1955 GEN
01/03/1978 01/03/1978 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
31
11/01/1953 GEN
02/03/1978 02/03/1978 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
32
08/10/1954 GEN
02/03/1978 02/03/1978 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
33
20/09/1953 GEN
10/03/1978 10/03/1978 01/04/1987
CBDT
34
20/07/1953 GEN
20/04/1978 20/04/1978 01/04/1987
Industry
Delhi
35
09/06/1956 GEN
07/07/1978 07/07/1978 01/04/1987
Agriculture
Delhi
36
11/12/1952 GEN
18/09/1978 18/09/1978 01/04/1987 Environment & For.
37
26/10/1954 GEN
19/09/1975 21/10/1978 01/04/1987
External Affairs
Delhi
38
06/04/1952 GEN
01/08/1974 05/01/1979 01/04/1987
Agriculture
Delhi
39
06/07/1953 GEN
07/02/1979 07/02/1979 01/04/1987
STEEL
KOLKATA
40
24/04/1955
ST
13/02/1979 13/02/1979 01/04/1987
Earth Sciences
41
15/04/1954 GEN
15/02/1979 15/02/1979 01/04/1987
Agriculture
Delhi
42
18/11/1955 GEN
07/09/1978 16/02/1979 01/04/1987
Commerce
Delhi
43
07/07/1954 GEN
01/03/1979 01/03/1979 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
44
11/10/1952 GEN
02/03/1979 02/03/1979 01/04/1987
Mines
45
25/02/1954 GEN
02/03/1979 02/03/1979 01/04/1987
Mines
46
01/05/1954 GEN
05/03/1979 05/03/1979 01/04/1987
CBEC
47
05/02/1952 GEN
16/03/1979 16/03/1979 01/04/1987
CBEC
Delhi
48
15/02/1952 GEN
16/03/1979 16/03/1979 01/04/1987
RTHS
49
22/12/1955 GEN
20/03/1979 20/03/1979 01/04/1987
Mines
Delhi
50
01/11/1952 GEN
27/03/1979 27/03/1979 01/04/1987
RTHS
51
15/10/1952 GEN
30/04/1979 30/04/1979 01/04/1987
Civil Aviation
52
20/08/1952 GEN
04/05/1973 03/05/1979 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
53
13/12/1953 GEN
03/05/1979 03/05/1979 01/04/1987
Urban Develop.
54
06/07/1954 GEN
07/05/1979 07/05/1979 01/04/1987
Water Resources
Delhi
55
20/11/1955 GEN
17/05/1979 17/05/1979 01/04/1987
Urban Develop.
56
16/09/1953 GEN
28/05/1979 28/05/1979 01/04/1987
Mines
57
28/12/1957 GEN
06/06/1979 06/06/1979 01/04/1987
Mines
58
24/05/1957 GEN
11/06/1979 11/06/1979 01/04/1987
RTHS
Delhi
59
02/05/1952 GEN
18/06/1979 18/06/1979 01/04/1987
Mines
60
18/02/1955 GEN
06/05/1975 23/06/1979 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
Sh.Abhijit Deb Roy
Sh. Bikas Basak
Sh. Subarta Chattopadhyay
Sh.Debabrata Sarkar
Sh.S.K.Khanna
Rohtak
Sh.C.Y.S.Yadav
Smt.H.P.Kaur
Sh.Rup Kumar Sur
Kolkata
R.K.Narula
Sh.D.D.Gupta
T.K. Bhattacharya
Sh.V.B.Saghbhor
Pune
Sh.M.S.Gupta
Smt. Shashi Bhatia
V.P. Sharma
Bhabani Prasad Das
Kolkata
Somnath Majumdar
Kolkata
Rajendra Singh
Meerut
Lekhraj Singh Nagar
Sh.G.K.Dey
Kolkata
N.K. Balara
Sh.A.K.Das
Kolkata
Sh. G.C. Chakraborty
Kolkata
Devabrata Guha
Ashok Kumar Dey
Kolkata
R.C.Nautiyal
Jaydeb Mozumdar
Kolkata
Tarun Kumar Ray
Kolkata
Kallol kumar Chowdhury
Kolkata
Sh.S.K.Joshi
Purna Chandre Goswami
Kolkata
Smt. Maya Keswani

Sheet1
Page 3
61
02/01/1957 GEN
25/06/1979 25/06/1979 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
62
20/12/1954 GEN
27/06/1979 27/06/1979 01/04/1987
CBDT
Delhi
63
12/05/1957 GEN
29/06/1979 29/06/1979 01/04/1987
CA,FOOD & PD
Delhi
64
20/10/1955 GEN
03/07/1979 03/07/1979 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
65
23/09/1953 GEN
04/07/1979 04/07/1979 01/04/1987 Information & Broad.
66
16/10/1953 GEN
11/10/1974 07/07/1979 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
67
01/06/1955 GEN
13/07/1979 13/07/1979 01/04/1987
Earth Sciences
68
21/04/1957 GEN
13/07/1979 13/07/1979 01/04/1987
Commerce
Delhi
69
27/02/1955 GEN
16/10/1978 17/07/1979 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
70
15/05/1953 GEN
03/08/1979 03/08/1979 01/04/1987
Commerce
Chennai
71
30/05/1953 GEN
03/08/1979 03/08/1979 01/04/1987
CBDT
Coimbatore
72
17/05/1955 GEN
06/08/1979 06/08/1979 01/04/1987
DGS&D (Supply)
Chennai
73
01/03/1953 GEN
30/08/1979 30/08/1979 01/04/1987
CBDT
GHAZIABAD
74
22/12/1953 GEN
30/08/1979 30/08/1979 01/04/1987
External Affairs
Delhi
75
30/10/1956 GEN
30/08/1979 30/08/1979 01/04/1987
CBDT
Amritsar
76
10/05/1953 GEN
01/09/1979 01/09/1979 01/04/1987
PPG & P
Delhi
77
25/05/1955 GEN
06/09/1979 06/09/1979 01/04/1987
78
03/10/1953 GEN
15/06/1978 25/09/1979 01/04/1987
External Affairs
Delhi
79
18/02/1958 GEN
12/10/1979 12/10/1979 01/04/1987 Information & Broad.
Delhi
80
01/06/1955 GEN
28/11/1979 28/11/1979 01/04/1987
CBEC
81
29/06/1958 GEN
05/12/1979 05/12/1979 01/04/1987
CBEC
Surat
82
19/03/1954 GEN
06/12/1979 06/12/1979 01/04/1987
CBEC
Mumbai
83
20/07/1956
ST
06/12/1979 06/12/1979 01/04/1987
CBDT
Shillong
84
12/10/1957 GEN
07/12/1979 07/12/1979 01/04/1987
CBDT
Chennai
85
19/10/1955 GEN
08/12/1979 08/12/1979 01/04/1987
CBEC
Mumbai
86
24/04/1955 GEN
10/12/1979 10/12/1979 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
87
05/07/1955 GEN
10/12/1979 10/12/1979 01/04/1987
CBDT
Surat
88
08/10/1955
SC
13/12/1979 13/12/1979 01/04/1987
CBEC
89
01/04/1956 GEN
26/12/1979 26/12/1979 01/04/1987
Agriculture
Mumbai
90
17/07/1957 GEN
10/01/1980 10/01/1980 01/04/1987 Information & Broad.
Delhi
91
27/01/1957
SC
04/02/1980 04/02/1980 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
92
11/10/1954 GEN
25/06/1973 06/02/1980 01/04/1987 Information & Broad.
Delhi
K.C. Pande
Sh.R.D.Gupta
Sh. J.P Chaudhary
Sh. Subarta Ghosh
A.N.Mitra
Kolkata
V.K. Saggi
Smt.P.M.Chandwani
Pune
Sh. Anil Sood
Jagmohan
Md. Abdul Hafeez
Sh.S.Jayshankar
Sh. V. Subramaniam
Sh.Harvinder Singh
Mohan Lal
Sh. Vijay Kumar Verma
Smt. Usha Thukral
Smt. Rosy Paul
Labour & Emp.
mumbai
Amitabh Srivastava
A.K.Gupta
A.P.Prajapati
Ahmedabad
N.Z.Patel
R.K.Chaurasia
Smt.laksimai Kharsohtun
Sh.R.Venkataraman
N.R.Joshi
Sachindanand Singh
Sh. R.R.Vaghela
N.P.Srimali
Kandla
Smt.A.V.Sawant
P.K.Saxena
Sh.Tarun Kanti Saha
Rosline Wilfred

Sheet1
Page 4
93
11/01/1958 GEN
27/12/1977 24/02/1980 01/04/1987
CBEC
94
15/07/1953 GEN
06/04/1978 24/02/1980 01/04/1987
Commerce
95
30/03/1953 GEN
24/02/1980 24/02/1980 01/04/1987
H&FW
DELHI
96
22/04/1954 GEN
24/02/1980 24/02/1980 01/04/1987
H&FW
DELHI
97
14/07/1954 GEN
24/02/1980 24/02/1980 01/04/1987
H&FW
DELHI
98
12/06/1956 GEN
24/02/1980 24/02/1980 01/04/1987
H&FW
DELHI
99
06/08/1956 GEN
24/02/1980 24/02/1980 01/04/1987
H&FW
DELHI
100
06/11/1953 GEN
01/08/1973 29/02/1980 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
101
26/06/1952 GEN
01/04/1971 27/03/1980 01/04/1987
DGS&D (Supply)
Chennai
102
25/11/1952
ST
28/03/1980 28/03/1980 01/04/1987
CBEC
Shillong
103
16/01/1952 GEN
19/07/1974 01/04/1980 01/04/1987
CA,FOOD & PD
Delhi
104
18/03/1954 GEN
05/08/1974 01/04/1980 01/04/1987
CBDT
Delhi
105
01/03/1953 GEN
01/04/1980 01/04/1980 01/04/1987
CBDT
Hyderabad
106
02/10/1958 GEN
28/04/1980 28/04/1980 01/04/1987
CBEC
107Sh. K.V. Singh
28/03/1955 GEN
29/04/1980 29/04/1980 01/04/1987
Delhi
108
17/04/1953
SC
02/05/1980 02/05/1980 01/04/1987
Mines
109
15/11/1957 GEN
23/05/1980 23/05/1980 01/04/1987
Mines
Hyderabad
110
15/04/1956 GEN
28/05/1980 28/05/1980 01/04/1987
CBDT
Chennai
111
24/09/1953 GEN
01/10/1974 10/06/1980 01/04/1987
H&FW
DELHI
112
30/11/1954 GEN
07/01/1980 11/06/1980 01/04/1987
Agriculture
Nagpur
113
25/02/1955 GEN
18/10/1979 17/06/1980 01/04/1987
Agriculture
Delhi
114
02/11/1957 GEN
18/06/1980 18/06/1980 01/04/1987
CBEC
115
02/08/1956 GEN
27/06/1980 27/06/1980 01/04/1987
CBEC
Goa
116
23/02/1959 GEN
02/07/1980 02/07/1980 01/04/1987
External Affairs
Delhi
117
04/04/1954
SC
03/07/1980 03/07/1980 01/04/1987
Industry
118
02/11/1953
SC
09/07/1980 09/07/1980 01/04/1987
Mines
119
09/07/1960 GEN
14/07/1980 14/07/1980 01/04/1987
DGS&D (Supply)
Chennai
120
02/01/1955 GEN
15/07/1980 15/07/1980 01/04/1987
CBEC
Delhi
121
02/12/1955
SC
17/07/1980 17/07/1980 01/04/1987
CBDT
122
01/01/1958 GEN
24/07/1980 24/07/1980 01/04/1987
DGS&D (Supply)
Chennai
123
21/10/1955
SC
25/07/1980 25/07/1980 01/04/1987
CBDT
124
17/08/1954 GEN
01/08/1980 01/08/1980 01/04/1987
CBDT
Chennai
Rajeev Aggarwal
Ghaziabad
Sh. Dipak De
Kolkata
Devendra Kumar Jain
Surjit Singh Matharu
Y.K. Puri
Shubhashis Roy Chowdhury
Satya Narayan Singhal
N.P.Sharma
Sh. Rabindra Nath Chakraborty
Kala Ram Hajong
Smt. Vijay Marwah
Smt.Mary Kedia
Sh. M.E.Babu
B.J.Bhagat
Pune
Labour & Emp.
Ajanta Chakarborty (Mondal)
Kolkata
P.Guru Prasad
Sh.G.Kanan
Neelam Malik Ms.
Smt.Lalitha Panikar
Sh.N.K.Saini
Gopalakrishnan Nair
Kochi
Ulhas H.B.Talaulikar
Subhash Chander
Sh.A.K.Maji
Kolkata
Manik Lal Das
Kolkata
Sh. Jayantha Bhattacharya
Dararath Mudi
Sh. K.M.Rathod
Ahmedabad
Smt. Lalitha Raghunathan
Sh. T.A.Makwana
Ahmedabad
Sh.R.Vedachalam

Sheet1
Page 5
125
22/03/1955 GEN
06/08/1980 06/08/1980 01/04/1987
CBEC
Mumbai
126
11/05/1954 GEN
03/09/1980 03/09/1980 01/04/1987
CA,FOOD & PD
Chennai
127
02/01/1954
ST
17/09/1980 17/09/1980 01/04/1987
CBEC
Shillong
128
12/06/1956 GEN
19/09/1980 19/09/1980 01/04/1987
Urban Develop.
129
07/04/1957 GEN
22/09/1980 22/09/1980 01/04/1987
CBEC
Madurai
130
10/05/1957 GEN
26/09/1980 26/09/1980 01/04/1987
CBEC
131
01/03/1953 GEN
06/04/1973 06/10/1980 01/04/1987
CBEC
132
17/11/1958 GEN
23/10/1980 13/10/1980 01/04/1987 Information & Broad.
Mumbai
133
12/12/1957 GEN
22/10/1980 22/10/1980 01/04/1987
DGS&D (Supply)
Chennai
134
24/06/1952 GEN
29/03/1971 25/10/1980 01/04/1987
DGS&D (Supply)
135
21/03/1955
SC
27/10/1980 27/10/1980 01/04/1987 Information & Broad.
Mumbai
136
14/05/1957 GEN
31/10/1980 31/10/1980 01/04/1987
CBDT
137
15/07/1959
SC
03/11/1980 03/11/1980 01/04/1987 Information & Broad.
Mumbai
138
19/04/1956 GEN
05/11/1980 05/11/1980 01/04/1987
CBEC
Mumbai
139
11/07/1959 GEN
05/11/1980 05/11/1980 01/04/1987
CBEC
140
14/07/1960 GEN
05/11/1980 05/11/1980 01/04/1987
H&FW
MUMBAI
141
05/10/1959 GEN
11/11/1980 11/11/1980 01/04/1987
CBEC
Mumbai
142
12/01/1960 GEN
11/11/1980 11/11/1980 01/04/1987
CBEC
Mumbai
143
31/05/1957 GEN
14/11/1980 14/11/1980 01/04/1987
CBEC
Mumbai
144
24/01/1956 GEN
18/11/1980 18/11/1980 01/04/1987
CBEC
Bangalore
145
28/10/1952
SC
21/11/1980 21/11/1980 01/04/1987
H&FW
DELHI
146
11/06/1956 GEN
21/11/1980 21/11/1980 01/04/1987
H&FW
DELHI
147
01/02/1955 GEN
04/12/1980 04/12/1980 01/04/1987
External Affairs
Delhi
148
10/07/1954 GEN
19/08/1972 08/12/1980 01/04/1987 Environment & For.
149
03/10/1956 GEN
08/12/1980 08/12/1980 01/04/1987
Urban Develop.
150
06/06/1958 GEN
09/12/1980 09/12/1980 01/04/1987
CBDT
Allahabad
151
03/03/1961 GEN
12/12/1980 12/12/1980 01/04/1987
Mines
Lucknow
152
04/07/1956
ST
17/12/1980 17/12/1980 01/04/1987
Agriculture
Nagpur
153
1508/1954 OBC
19/12/1980 19/12/1980 01/04/1987
CBEC
154
31/05/1955
ST
22/12/1980 22/12/1980 01/04/1987
RTHS
Mumbai
155
15/08/1956
SC
26/12/1980 26/12/1980 01/04/1987 Environment & For.
156
13/10/1956 GEN
30/12/1980 30/12/1980 01/04/1987
STEEL
Delhi
S.V.Attarde
Smt.Janaki Sainathan
Obisor Khongkliam
Ashim Ranjan Chakraborty
Kolkata
K.Venkatasubramanian
K.Sivarama Krishnan
Trichy
Madan Mohan Roy Choudhary
Kolkata
Jayshree Unnikrishnan
Sh. S. Sivakumar
Sh. Madan Mohan Dutta
Kolkata
Anil M Jambhule
Smt. Nalini
Ahmedabad
Tanaji R Waydanhde
Alli Ramesh
S.N.Sarpotdar
Vadodara
Deepak Kumar Ajbani
R.H.Patil
K.Venugopal
R.K.Pillai
K.N.Prakash
V.R. Anand
Gurdish Kaur
Santosh Sharma
Sh.Som Nath Haldar
Kolkata
Sushanta Basu
Kolkata
Sh. M.P.U.N.Singh
Rakesh Kumar Verma
Sh.S.S.Khokale
Jagpal Singh
Meerut
Sh.K.S.Raut
Sh.Salil Kanti Biswas
Kolkata
Smt. Gurdeep Chopra

Sheet1
Page 6
157
24/09/1959 GEN
30/12/1980 30/12/1980 01/04/1987
CBDT
Mumbai
158
04/05/1956 GEN
12/01/1981 12/01/1981 01/04/1987
CBDT
Allahabad
159
20/07/1954 GEN
15/01/1981 15/01/1981 01/04/1987
Agriculture
Delhi
160
15/12/1957 GEN
27/01/1981 27/01/1981 01/04/1987
CBEC
Mumbai
161
03/02/1953 GEN
18/01/1972 31/01/1981 01/04/1987
External Affairs
Delhi
162
15/01/1957 GEN
11/02/1981 11/02/1981 01/04/1987
CBDT
Mumbai
163M Ram
15/01/1952
SC
15/05/1972 16/02/1981 01/04/1987 Information & Broad.
Delhi
164
08/02/1954 GEN
17/09/1971 17/02/1981 01/04/1987 Information & Broad.
165
10/05/1959 GEN
17/02/1981 17/02/1981 01/04/1987
CBDT
Mumbai
166
14/05/1952 GEN
02/07/1971 21/02/1981 01/04/1987
Power
Delhi
167
15/03/1959 GEN
21/02/1981 21/02/1981 01/04/1987
CBDT
Mumbai
168
13/07/1953 GEN
22/02/1981 22/02/1981 01/04/1987
CBDT
169S.C. Jain
12/07/1954 GEN
22/02/1981 22/02/1981 01/04/1987
H&FW
DELHI
170Sh. G.D. Gupta
18/08/1956 GEN
26/02/1981 26/02/1981 01/04/1987
Human Resource
Delhi
171
14/11/1955 GEN
06/01/1972 05/03/1981 01/04/1987
Mines
172
20/05/1958
SC
22/03/1981 22/03/1981 01/04/1987
H&FW
DELHI
173
21/05/1952
SC
31/03/1981 31/03/1981 01/04/1987
Finance
Delhi
174
06/04/1952
SC
03/04/1981 03/04/1981 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
175
08/12/1957 GEN
15/04/1981 15/04/1981 01/04/1987
Chem. & Pet
Delhi
176
28/10/1953 GEN
16/04/1981 16/04/1981 01/04/1987
Delhi
177
14/01/1953 GEN
12/04/1971 11/05/1981 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
178A.K. Gupta
15/04/1954 GEN
02/06/1981 02/06/1981 01/04/1987
Home Affairs
Shillong
179
08/08/1958 GEN
10/06/1981 10/06/1981 01/04/1987 Environment & For.
Delhi
180
16/07/1954 GEN
19/04/1978 29/06/1981 01/04/1987
Commerce
Delhi
181
05/11/1955
SC
04/07/1981 04/07/1981 01/04/1987
CBDT
182
01/01/1959
SC
07/07/1981 07/07/1981 01/04/1987
CBDT
Patna
183
25/02/1953
ST
10/07/1981 10/07/1981 01/04/1987
CBDT
Patna
184
20/05/1952
ST
18/06/1971 13/07/1981 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
185
30/07/1954 GEN
12/02/1975 16/07/1981 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
186
02/07/1954
ST
22/07/1981 22/07/1981 01/04/1987
Commerce
Mumbai
187
27/04/1958 GEN
27/07/1981 27/07/1981 01/04/1987
CBDT
Mumbai
188
03/07/1958 GEN
01/08/1981 01/08/1981 01/04/1987
CBDT
Sh. P.P.Joshi
Sh. D.K.Singh
Sh.N.K.Vats
V.B.Lakhan
B.N.Swamy
Smt. S.J.Malkar
Santanu Roy
Kolkata
Smt.V.S.Vyas
Kirpal singh
Smt.S.L.Dalvi
Smt. Amarjeet Kaur
Jalandhar
Khana Sengupta
Kolkata
Shashi Dogra
Madan Pal Singh
A.K. Saraswati (Smt)
Smt.Neena Sharma
Sh. Naresh Kumar
Labour & Emp.
Sh. Tarun Kr. Das
Sh.J.R.Saxena
Sh. Rajesh Kumar Kapil
Sh. J.K. Vaghela
Ahmedabad
Sh.Surendra Choudhary
Sh. I.R.Tiu
Shanta Kumari Wani
Smt. Asha Ramchandani
Sh. S.M. Bhalerao
Smt.Leelamma S.Babu
Sh.P.B.Harke
Pune

Sheet1
Page 7
189
08/08/1958 GEN
03/08/1981 03/08/1981 01/04/1987
CBDT
190
09/09/1955
SC
07/08/1981 07/08/1981 01/04/1987 Information & Broad.
Chennai
191
16/03/1956 GEN
13/08/1981 13/08/1981 01/04/1987
Finance
192
01/07/1954
SC
14/08/1981 14/08/1981 01/04/1987
193
01/01/1953 GEN
26/08/1981 26/08/1981 01/04/1987
Home Affairs
194
07/05/1952
SC
27/08/1981 27/08/1981 01/04/1987 Information & Broad.
Mumbai
195
31/08/1957
SC
28/08/1981 28/08/1981 01/04/1987 Information & Broad.
Mumbai
196
28/11/1953
SC
01/09/1981 01/09/1981 01/04/1987 Information & Broad.
Nagpur
197
01/06/1956 GEN
07/09/1981 07/09/1981 01/04/1987
Law, Justice & CA
Mumbai
198
04/07/1959 GEN
10/09/1981 10/09/1981 01/04/1987
H&FW
MUMBAI
199
01/07/1952 GEN
11/09/1981 11/09/1981 01/04/1987
Sci.& Tech.
Jaipur
200
01/04/1954
ST
14/09/1981 14/09/1981 01/04/1987
Law, Justice & CA
Delhi
201
01/09/1956
SC
17/09/1981 17/09/1981 01/04/1987
H&FW
DELHI
202
01/01/1959
SC
18/09/1981 18/09/1981 01/04/1987
Delhi
203
20/07/1955
SC
03/10/1981 03/10/1981 01/04/1987
Water Resources
Delhi
204
10/12/1958 GEN
06/10/1981 06/10/1981 01/04/1987
Power
Delhi
205
07/11/1955
SC
10/10/1981 10/10/1981 01/04/1987
CBDT
Patna
206
01/04/1955
SC
12/10/1981 12/10/1981 01/04/1987
CBDT
Allahabad
207
30/04/1957 GEN
12/10/1981 12/10/1981 01/04/1987
CBEC
Goa
208
12/08/1972
ST
20/10/1981 20/10/1981 01/04/1987
Mines
Shillong
209
05/01/1952
ST
24/10/1981 24/10/1981 01/04/1987
Mines
210
05/02/1955 GEN
24/10/1981 24/10/1981 01/04/1987
COAL
Delhi
211
14/08/1957
SC
26/10/1981 26/10/1981 01/04/1987
Planning
Nagpur
212
01/06/1956
ST
30/10/1981 30/10/1981 01/04/1987
CBEC
213
10/01/1957
SC
08/01/1980 07/11/1981 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
214
09/06/1959 GEN
07/11/1981 07/11/1981 01/04/1987
DGS&D (Supply)
Chennai
215
27/12/1954 GEN
19/04/1976 09/11/1981 01/04/1987
Mines
216
10/03/1954 GEN
09/05/1972 12/11/1981 01/04/1987
CBEC
217
11/05/1956
SC
12/11/1981 12/11/1981 01/04/1987
Sci.& Tech.
218
08/02/1956
SC
19/11/1981 19/11/1981 01/04/1987
Water Resources
Delhi
219
20/01/1957
SC
20/11/1981 20/11/1981 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
220
30/11/1957 GEN
26/11/1981 26/11/1981 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
Sh.S.R.Antarkar
Pune
K.Rengasamy
S.R.Agiwal
Nasik
Sh. Shyam lal
Labour & Emp.
Dhanbad
Jharna Bhattacharjee(Smt)
Kolkata
S.V.Nagrale
V.B.Wasnik
M.N.Kakde
K.S.Lole
Ravindra Kamalakar Phadnis
Krishan Kumari
U.B.Meena
J.P. Khinchi
Sh. Brahm Dutt
Labour & Emp.
Mahipal Singh
S.K. Aggarwal
Sh.Devendra Choudhary
Sh. S.P.Ram
Kiran U.B.Talaulikar
M.B.Kharshing
Nalini Kanta Hembram
Kolkata
Prakash Chand Barnwal
Sh. G. D. Fulzale
M.U.Patel
Vadodara
Mohan Lal
Smt. Kalyani sridharan
Santanu Benerjee
Kolkata
Tarak Nath Mukherjeee
Kolkata
Santiranjan Biswas
Kolkata
S.R.Marod
Jagdish Kumar
B.S. Gehlot

Sheet1
Page 8
221
04/11/1958
SC
01/12/1981 01/12/1981 01/04/1987
CBEC
222
25/12/1960
ST
02/12/1981 02/12/1981 01/04/1987 Environment & For.
Delhi
223
30/04/1957 GEN
21/01/1980 03/12/1981 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
224
01/08/1959 GEN
04/12/1981 04/12/1981 01/04/1987
Planning
Delhi
225
27/05/1958 GEN
05/12/1981 05/12/1981 01/04/1987
CBEC
226
03/05/1956 GEN
11/12/1981 11/12/1981 01/04/1987
Planning
Delhi
227
14/08/1958 GEN
17/12/1981 17/12/1981 01/04/1987
CBEC
228
08/03/1956 GEN
19/12/1981 19/12/1981 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
229
10/02/1954
SC
23/09/1977 22/12/1981 01/04/1987
CBEC
Chandigarh
230
15/09/1956 GEN
30/12/1981 30/12/1981 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
231
10/05/1954
SC
05/01/1982 05/01/1982 01/04/1987
CBEC
232
10/06/1953
ST
25/01/1982 25/01/1982 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
233
11/08/1955 GEN
29/01/1982 29/01/1982 01/04/1987
Mines
Hyderabad
234
08/02/1955
SC
03/02/1982 03/02/1982 01/04/1987
Human Resource
Delhi
235
14/03/1953 GEN
24/09/1975 16/02/1982 01/04/1987
CBEC
236
11/03/1956 GEN
22/02/1982 22/02/1982 01/04/1987
Sci.& Tech.
237
25/02/1956 GEN
14/05/1976 23/02/1982 01/04/1987
Chandigarh
238
27/01/1952 GEN
10/10/1972 27/02/1982 01/04/1987
CA,FOOD & PD
Kanpur
239
20/01/1952
ST
15/03/1973 27/02/1982 01/04/1987
Agriculture
Nagpur
240
27/06/1952 GEN
25/03/1972 02/03/1982 01/04/1987
Civil Aviation
Chennai
241
05/02/1957 GEN
05/03/1982 05/03/1982 01/04/1987
Law, Justice & CA
Chennai
242
13/05/1957 GEN
08/03/1982 08/03/1982 01/04/1987
Human Resource
Delhi
243
17/04/1953 GEN
29/08/1972 15/03/1982 01/04/1987
CBDT
Mumbai
244
30/09/1953
SC
16/03/1982 16/03/1982 01/04/1987
Agriculture
Nagpur
245
23/09/1952 GEN
13/03/1973 18/03/1982 01/04/1987
Finance
Delhi
246
27/07/1959 OBC
18/03/1982 18/03/1982 01/04/1987
Water Resources
Delhi
247
08/02/1952 GEN
21/07/1972 19/03/1982 01/04/1987
Agriculture
Delhi
248
01/07/1956 GEN
29/08/1981 20/03/1982 01/04/1987
CBDT
Hyderabad
249K.A. Roy
08/12/1957 GEN
09/11/1979 26/03/1982 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
250
05/08/1954
SC
29/03/1982 29/03/1982 01/04/1987
CA,FOOD & PD
251
29/09/1952 GEN
09/06/1972 30/03/1982 01/04/1987 Information & Broad.
Lucknow
252
02/06/1956 GEN
12/11/1979 30/03/1982 01/04/1987
CBDT
Sunder Singh Dahiya
Noida
Smt.Irene Toppo
Purushottam Lal
Sh. M.K. Sharma
R.B.Chanrasekharan
Pune
Smt. V.K. Sharma
V.C.Dabhi
Vadodara
R.C Das
Ramkishan
Mansukh Singh
V.H.Borade
Pune
G. S. Sardar
K.Dharma Raju
Sh. Krishan Kumar
Biswanath Malakar
Kolkata
S.P. Thapa
Dehradun
Sh.Mehar Singh
Labour & Emp.
Sh. Ram Krishna Srivastava
Sh.P.S.Mandalik
Smt. Premavalli G.
R.Murugavel
Sh. S.K. Sharma
Smt.Usha Krishnan
Sh.R.S.Chinchkhede
Brij Bhushan Punj
O.P.Chwala
Smt.S.K.Sharma
K.V. Subrahmanyam
Sh. Achinta Kumar Mandal
Kolkata
K.C.Chopra
Sh.S.Arunagiri
Trichy

Sheet1
Page 9
253
20/09/1952 GEN
08/08/1972 31/03/1982 01/04/1987
PPG & P
Delhi
254
04/08/1952 GEN
06/10/1972 31/03/1982 01/04/1987
PPG & P
Delhi
255
05/12/1955 GEN
18/01/1973 31/03/1982 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
256
01/10/1952 GEN
09/11/1973 01/04/1982 01/04/1987
Delhi
257
19/06/1952
SC
07/04/1982 07/04/1982 01/04/1987
CBEC
Mumbai
258
24/10/1954 GEN
21/09/1976 19/04/1982 01/04/1987
CBEC
259
28/07/1957
ST
22/04/1982 22/04/1982 01/04/1987
H&FW
KOLKATA
260
15/08/1952
SC
27/10/1979 26/04/1982 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
261
01/08/1953
SC
01/05/1982 01/05/1982 01/04/1987
CBEC
Mumbai
262
08/07/1957 GEN
04/05/1982 04/05/1982 01/04/1987
CBDT
263
05/05/1956 GEN
05/05/1982 05/05/1982 01/04/1987
CBDT
Salem
264
24/01/1954
SC
15/05/1982 15/05/1982 01/04/1987
Mines
Nagpur
265
30/04/1958 GEN
01/06/1982 01/06/1982 01/04/1987
Urban Develop.
Mumbai
266
10/02/1958
ST
02/06/1982 02/06/1982 01/04/1987
Information Tech.
Delhi
267
28/10/1955 GEN
09/06/1982 09/06/1982 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
268
09/03/1958 GEN
24/06/1982 24/06/1982 01/04/1987
CBDT
Cochin
269
20/02/1960 GEN
01/07/1982 01/07/1982 01/04/1987
CBEC
270
20/08/1957 GEN
12/07/1982 12/07/1982 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
271
06/01/1959 GEN
17/07/1982 17/07/1982 01/04/1987
CBDT
Mumbai
272
22/06/1957 GEN
21/07/1982 21/07/1982 01/04/1987
CBDT
Chennai
273
01/05/1955
SC
26/07/1982 26/07/1982 01/04/1987 Environment & For.
Delhi
274
01/12/1954
SC
09/08/1982 09/08/1982 01/04/1987
Urban Develop.
Mumbai
275
07/08/1952 GEN
29/08/1974 19/08/1982 01/04/1987
Agriculture
Delhi
276
01/07/1960 GEN
30/08/1982 30/08/1982 01/04/1987
Human Resource
Hyderabad
277
06/11/1952 GEN
12/08/1974 01/09/1982 01/04/1987
CA,FOOD & PD
Delhi
278
30/11/1959 GEN
07/09/1982 07/09/1982 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
279
30/11/1957
SC
21/01/1982 05/10/1982 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
280
05/08/1958
SC
23/10/1982 23/10/1982 01/04/1987
CBDT
Bhopal
281
05/06/1957 GEN
29/10/1982 29/10/1982 01/04/1987
CBDT
Jaipur
282
25/08/1954
SC
04/11/1982 04/11/1982 01/04/1987
Mines
283
01/07/1955
SC
13/11/1982 13/11/1982 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
284
20/08/1952 GEN
10/07/1974 17/11/1982 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
Sh. P.P sharma
Sh. Ram Phal
V.K. Malhotra
Smt. Sulaxana Mittal
Labour & Emp.
B.S.Jiwane
A.J.Kulkarani
Pune
Parvathi Murmu Ms.
S.S. Nagar
L.A.Bansode
Sh. Venkatesh G.Joshi
Belgaum
N.Santha
S.L.Sontakke
Ms. Pallavi Bhatt
Smt. Geeta Devi
S.S. Bisht
Sh.K.P.Raghavan
P.S.Menon
Pune
Smt. Neelam Pande
Smt.N.H.Valecha
Sh.Peter.John
Sh.Ganga Sharan
V.A. Jambhulkar
Sh.J.D.Bhardwaj
Sh. K. Rajasekhara Reddy
Smt. Nirmal Kumari
Layak Ram sharma
Satish Kumar
Sh.P.C.Mangariya
Sh. J.K.Mudgal
Asit Majumdar
Kolkata
Marai Lal Lohmorh
ms. Kusam Lata Arora

Sheet1
Page 10
285
21/02/1952
SC
18/11/1982 18/11/1982 01/04/1987
Finance
Mumbai
286
25/07/1954
SC
05/02/1981 22/11/1982 01/04/1987
External Affairs
Delhi
287
01/10/1959
ST
24/11/1982 24/11/1982 01/04/1987
Home Affairs
Shillong
288
28/05/1957
ST
25/11/1982 25/11/1982 01/04/1987
Finance
289
08/10/1958 GEN
30/11/1982 30/11/1982 01/04/1987
RTHS
290
24/02/1952 GEN
11/07/1972 14/12/1982 01/04/1987
Human Resource
Delhi
291
10/07/1958 GEN
18/12/1982 18/12/1982 01/04/1987
Human Resource
Delhi
292
16/10/1957 GEN
27/12/1982 27/12/1982 01/04/1987
CBEC
Delhi
293
22/05/1953 GEN
23/10/1972 01/01/1983 01/04/1987
H&FW
DELHI
294
05/02/1952 GEN
04/11/1972 01/01/1983 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
295
20/10/1958 GEN
01/01/1983 01/01/1983 01/04/1987
CBEC
Bangalore
296
28/02/1954
SC
03/01/1983 03/01/1983 01/04/1987 Information & Broad.
297
02/06/1955
SC
07/01/1983 07/01/1983 01/04/1987
CBEC
Coimbatore
298
01/06/1957
SC
03/02/1983 03/02/1983 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
299
16/12/1951
SC
29/01/1973 05/02/1983 01/04/1987
CBEC
Mumbai
300
07/08/1953
SC
26/03/1973 05/02/1983 01/04/1987
CBEC
Mumbai
301
15/01/1957
SC
09/02/1983 09/02/1983 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
302
21/12/1959
SC
07/10/1981 15/02/1983 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
303
23/05/1956 GEN
18/08/1980 21/02/1983 01/04/1987
CBEC
Delhi
304
16/02/1959 GEN
09/03/1983 09/03/1983 01/04/1987
CBEC
Chennai
305
16/02/1959 GEN
09/03/1983 09/03/1983 01/04/1987
CBEC
Chennai
306
24/01/1957 GEN
16/03/1983 16/03/1983 01/04/1987
Commerce
Delhi
307
27/06/1958 GEN
23/03/1983 23/03/1983 01/04/1987
CBDT
Chennai
308
18/01/1959 GEN
24/03/1983 24/03/1983 01/04/1987
Commerce
309
09/05/1957 GEN
25/03/1983 25/03/1983 01/04/1987
CBEC
Coimbatore
310
02/12/1956 GEN
30/03/1983 30/03/1983 01/04/1987
H&FW
DELHI
311
17/08/1961 GEN
31/03/1983 31/03/1983 01/04/1987
Mines
Delhi
312
20/12/1957 GEN
02/04/1983 02/04/1983 01/04/1987
Law, Justice & CA
Delhi
313
16/07/1959 GEN
05/04/1983 05/04/1983 01/04/1987
Industry
Delhi
314
01/11/1957 GEN
11/04/1983 11/04/1983 01/04/1987
Law, Justice & CA
Delhi
315
18/09/1952
SC
23/11/1973 20/04/1983 01/04/1987
Sci.& Tech.
316
29/03/1959 GEN
20/04/1983 20/04/1983 01/04/1987
PPG & P
Delhi
M.K. Pawar
J.K.Das(SC)
Gloriah Rynjah
B.S. Mandloi
Neemuch
Sh.D.Das Gupta
Kolkata
Smt. Pushpa Bajaj
Sh. V.K Goyal
N.K.Bhatt
Shrersta Dani Ms.
Dharam Vir
T.S.Prakash
Hemen Kr. Bhuyan
Guwahati
P.Durairaj
Ram Niwas Chopra
R.S. Deshnehere
R.D. Holmukhe
Saheb Singh
Gurmukh Singh
A.S.Sankara Narayanan
K.Gobikrishnan
K. Gobikrishnan
Smt. Neelam Sharma
Sh.R.Srinivasan
Sh. Pradip Kumar das
Kolkata
K.Velusamy
Devender Pal Kumar
Amarjeet Kaur
D.K.Gautam
Sh.V.K.Singhal
T.B.Singh
Bhagirath Chand
Dehradun
Sh. Subhash Bhardwaj

Sheet1
Page 11
317
14/11/1957 GEN
28/04/1983 28/04/1983 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
318
04/06/1954 GEN
21/07/1976 01/05/1983 01/04/1987
Mines
Nagpur
319
07/02/1957 GEN
05/10/1981 11/05/1983 01/04/1987
External Affairs
Delhi
320
09/09/1953
SC
18/05/1983 18/05/1983 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
321
17/02/1961 GEN
21/05/1983 21/05/1983 01/04/1987
DGS&D (Supply)
Mumbai
322
04/12/1952 GEN
18/07/1973 24/05/1983 01/04/1987
Urban Develop.
323
15/12/1958
SC
24/05/1983 24/05/1983 01/04/1987 Environment & For.
Delhi
324
05/08/1959 GEN
25/05/1983 25/05/1983 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
325
21/01/1952 GEN
25/04/1973 27/05/1983 01/04/1987
Commerce
Mumbai
326
09/09/1959
SC
27/05/1983 27/05/1983 01/04/1987
Commerce
Delhi
327
04/12/1956 GEN
03/08/1977 31/05/1983 01/04/1987
Commerce
Delhi
328
31/05/1959 GEN
01/06/1983 01/06/1983 01/04/1987
CBEC
329
08/03/1961 GEN
01/06/1983 01/06/1983 01/04/1987
DGS&D (Supply)
Mumbai
330
30/07/1957 GEN
26/10/1979 23/06/1983 01/04/1987
Chennai
331
27/12/1956 GEN
26/06/1983 26/06/1983 01/04/1987
CBEC
332
05/07/1952
ST
03/07/1973 28/06/1983 01/04/1987
CBDT
Jaipur
333
16/07/1957 GEN
15/09/1978 28/06/1983 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
334
21/05/1958 GEN
30/06/1983 30/06/1983 01/04/1987
CBEC
335
05/07/1955
SC
10/01/1974 07/07/1983 01/04/1987
Water Resources
Delhi
336
14/03/1958 GEN
11/07/1983 11/07/1983 01/04/1987
CBDT
Chennai
337
01/06/1955
SC
14/07/1983 14/07/1983 01/04/1987
Commerce
Mumbai
338
11/05/1960 GEN
15/07/1983 15/07/1983 01/04/1987
CBDT
Cochin
339
24/01/1961 GEN
16/07/1983 16/07/1983 01/04/1987
CBDT
340Sh. H.D. Gupta
13/08/1958 GEN
18/07/1983 18/07/1983 01/04/1987
CBDT
341Sh. P.B. Jain
30/08/1962 GEN
18/07/1983 18/07/1983 01/04/1987
CBDT
342
05/07/1954
SC
31/08/1973 20/07/1983 01/04/1987
Agriculture
Delhi
343
05/04/1957
SC
20/07/1983 20/07/1983 01/04/1987
CBDT
Mumbai
344
06/01/1952 GEN
26/07/1971 26/07/1983 01/04/1987
Urban Develop.
345
03/02/1952 GEN
27/07/1971 26/07/1983 01/04/1987
CA,FOOD & PD
346
28/11/1955 GEN
30/07/1983 30/07/1983 01/04/1987
CBEC
Coimbatore
347
13/12/1958 GEN
01/08/1983 01/08/1983 01/04/1987
Commerce
Mumbai
348
15/05/1960 GEN
02/08/1983 02/08/1983 01/04/1987
CBDT
Delhi
Ms. Uma Saxena
U.B.Ganguly
Shree Indra
Sh.Narayan Mahajan
Smt. S.C. Kulkarni
K.K. Gangopadhyay
Kolkata
Smt.Santosh Kumari
Smt. Vinod Batra
Smt. Asha S. Vasudeo
Sh. Suresh Chand
Sh. A.K. Rajani
Bjyu Divakaran
Trivandrum
Sh. R.B. Tulawar
Smt. A. Sowmya
Labour & Emp.
Rupendera Kumar Yadu
Raipur
Sh. B.S. Chhopalia
N.D.S. Barthwal
M.Usha Devi Nair
Kochi
H.G.Premi
ShV.Rathna Babu
Sh. P.S. Inje
Sh.N.Vasudevan
Sh.A.B.Harshe
Pune
Ahmedabad
Ahmedabad
Smt.Paramjeet Arora
Sh. P.P.Sinde
Ashok Kumar Ghosh
Kolkata
Sh Smaran Kumar Guha
Kolkata
K. Chandrasekran
Smt. S.S. Phadke
Sh.A.K.Sharma

Sheet1
Page 12
349
06/11/1960 GEN
06/08/1983 06/08/1983 01/04/1987
Finance
Delhi
350
18/05/1958 GEN
19/08/1983 19/08/1983 01/04/1987
CBEC
351
20/11/1953
SC
27/08/1983 27/08/1983 01/04/1987
Mines
352
18/05/1958 GEN
27/08/1983 27/08/1983 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
353
28/03/1959 GEN
03/09/1983 03/09/1983 01/04/1987
CBEC
Kanpur
354
14/11/1953 GEN
06/04/1973 14/09/1983 01/04/1987
Law, Justice & CA
Delhi
355
15/02/1960 GEN
19/09/1983 19/09/1983 01/04/1987
Earth Sciences
Delhi
356
22/08/1958 GEN
21/09/1983 21/09/1983 01/04/1987 Information & Broad.
Mumbai
357
17/11/1958
ST
24/09/1983 24/09/1983 01/04/1987 Environment & For.
Delhi
358
04/12/1958 GEN
24/09/1983 24/09/1983 01/04/1987
Agriculture
Delhi
359
25/09/1952
SC
26/09/1983 26/09/1983 01/04/1987 Information & Broad.
Mumbai
360
20/06/1960 GEN
07/09/1972 20/10/1983 01/04/1987
External Affairs
Delhi
361
01/07/1958 GEN
21/10/1983 21/10/1983 01/04/1987
Agriculture
Delhi
362
05/01/1957
SC
22/10/1983 22/10/1983 01/04/1987
DGS&D (Supply)
Mumbai
363
01/04/1957
ST
27/02/1982 27/10/1983 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
364
16/03/1961 GEN
28/10/1983 28/10/1983 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
365
05/03/1953
SC
07/08/1973 01/11/1983 01/04/1987
CBEC
366
15/01/1954
SC
03/11/1983 03/11/1983 01/04/1987
Urban Develop.
Mumbai
367
08/04/1955 GEN
30/08/1973 11/11/1983 01/04/1987
External Affairs
Delhi
368
10/01/1953
ST
24/09/1973 11/11/1983 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
369
02/06/1953
SC
29/11/1973 16/11/1983 01/04/1987 Information & Broad.
Chennai
370
06/08/1956 GEN
17/11/1983 17/11/1983 01/04/1987 Environment & For.
Delhi
371
11/06/1960 GEN
02/12/1983 03/12/1983 01/04/1987
DGS&D (Supply)
Mumbai
372
05/03/1964 GEN
09/12/1983 09/12/1983 01/04/1987
CBDT
Bhopal
373
02/11/1953
SC
09/05/1973 16/12/1983 01/04/1987
Agriculture
Mumbai
374
24/05/1958 GEN
18/11/1981 16/12/1983 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
375
09/12/1957 GEN
19/12/1983 19/12/1983 01/04/1987
CBEC
376
20/04/1952 GEN
02/09/1972 31/12/1983 01/04/1987
Industry
377
15/04/1954 GEN
11/05/1978 31/12/1983 01/04/1987
Chem. & Pet
Delhi
378
28/12/1952 GEN
04/01/1984 04/01/1984 01/04/1987
Urban Develop.
Delhi
379
05/04/1959
SC
05/01/1984 05/01/1984 01/04/1987
Finance
Delhi
380
09/06/1958 GEN
07/01/1984 07/01/1984 01/04/1987
Law, Justice & CA
Delhi
Beena Misra
V.P.Radha Krishnan
Calicut
Shyamal Kanti Mondal
Kolkata
Anil Diggal
Rakesh Chandra Jauhari
M.G.Saily
Smt.Sujata Bhattacherjee
U.S.Talekar
Sh.S.K.Munzni
Sh.Sushil Kumar
D.N.Nagrare
S.C.Bamrara
Sh.A.K.Trikha
Sh. R.G. Bharane
Mohan Lal Meena
Anil Kumar
Ram Kumar Das
Kolkata
B.G. Gaikwad
Ramesh Kumar
Kanhaiya Prasad
M.Mohan Raj
Smt.Neelam Walia
Smt. B.R. Phabiani
Sh.A.M.Khan
Smt.S.G.Mugne
Raj Kumar Sharma
K.P.Bhatt
Vadodara
Sh.Ashish Kumar Dasgupta
Kolkata
Sh.Bir Singh
Smt. Shailja Rani Mathur
Krishna Kumari
Yogender Kumar

Sheet1
Page 13
381
02/01/1959 GEN
07/01/1984 07/01/1984 01/04/1987
CBDT
KOLKATA
382
28/04/1953 GEN
01/10/1973 09/01/1984 01/04/1987 Environment & For.
Delhi
383
08/08/1954 GEN
01/10/1973 09/01/1984 01/04/1987 Environment & For.
Delhi
384
02/07/1958
SC
17/01/1984 17/01/1984 01/04/1987
CBEC
Allahabad
385
04/06/1959 GEN
06/10/1982 19/01/1984 01/04/1987
Human Resource
Hyderabad
386
06/08/1959 GEN
02/02/1984 02/02/1984 01/04/1987
CBDT
Mumbai
387
24/08/1952 GEN
17/08/1973 14/02/1984 01/04/1987
CBEC
Mumbai
388
21/02/1959 GEN
16/02/1984 16/02/1984 01/04/1987 Environment & For.
Delhi
389
18/07/1953 GEN
15/05/1976 18/02/1984 01/04/1987
CBEC
390
20/10/1957 GEN
22/02/1984 22/02/1984 01/04/1987
Agriculture
Delhi
391
07/10/1958 GEN
25/02/1984 25/02/1984 01/04/1987
Mines
392
01/01/1959 GEN
28/02/1984 28/02/1984 01/04/1987
Finance
Delhi
393
01/06/1959
SC
28/02/1984 28/02/1984 01/04/1987
CBEC
394
09/04/1959 GEN
03/03/1984 03/03/1984 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
395
09/12/1953
SC
06/03/1984 06/03/1984 01/04/1987
CBDT
Nagpur
396
12/01/1959 GEN
12/03/1984 12/03/1984 01/04/1987
Finance
397
22/07/1954 GEN
12/08/1975 14/03/1984 01/04/1987
Human Resource
Delhi
398
01/06/1956
SC
14/03/1984 14/03/1984 01/04/1987
CBEC
399
03/07/1955 GEN
29/12/1973 20/03/1984 01/04/1987
Finance
Delhi
400
15/10/1952 GEN
22/04/1974 20/03/1984 01/04/1987
Finance
Delhi
401
10/04/1958
SC
27/03/1984 27/03/1984 01/04/1987
Urban Develop.
402
20/12/1961 GEN
27/03/1984 27/03/1984 01/04/1987
Commerce
Delhi
403
17/12/1958 GEN
28/03/1984 28/03/1984 01/04/1987
Mines
404
18/10/1952 GEN
12/07/1974 12/07/1984 01/04/1987
Commerce
Delhi
405
10/03/1958
SC
09/02/1984 02/09/1984 01/04/1987
New & Renew. ES
Delhi
406
01/03/1953
SC
03/03/1980 01/12/1986 01/04/1987
Home Affairs
Delhi
407
20/03/1952 GEN
25/02/1974
01/04/1987
Human Resource
Hyderabad
408
22/04/1952 GEN
10/07/1973 10/07/1973 20/04/1987
CA,FOOD & PD
409
02/05/1957 GEN
01/08/1979 01/04/1987 17/07/1987
H&FW
DELHI
410
07/01/1954 GEN
24/07/1973 11/06/1982 25/11/1987 Information & Broad.
Delhi
411
22/09/1953 GEN
31/08/1974 01/05/1984 01/01/1988
RTHS
Delhi
412
17/02/1958 GEN
21/04/1982 31/10/1984 01/05/1988
Human Resource
Delhi
ShTapas Kumar Mukhopadhyay
Sh.T.P.S.Bhinder
Sh.Jag Lal
O.P.Bhartiya
Sh. Vishwas devnookar
Smt.R.R.Khanolkar
Kathreena Johny
Smt.M.B.Sharma
K.R. Sasikumar
Kochi
Smt.Neeru kaura
Ajoy Kymar Basu
Kolkata
Raman Saini
B.R.Rathod
Rajkot
Inder Mohan Sharma
Sh.S.K.Manwalkar
Rabinder Kumar Deb
Kolkata
Sh. Arun Kumar Dutta
S.K.Gaikwad
Pune
Ashok Kumar Sharma
Surjeewani Kapoor
Ganesh Chandra Sarkar
Kolkata
Smt. Veena Sharma
Pijush Kanti Roy
Kolkata
Smt. Uma Gupta
Sh.Chander Prakash
Padam Singh Rajoria
Smt. A.Durga Subba Lakshmi
Sh. Kartick Chandra Indu
Kolkata
Veena Aneja Ms.
R Khera
Sh.J.K.Jain
Sh. Madan Singh

Sheet1
Page 14
413
08/12/1953 OBC
29/04/1980 29/04/1980 02/05/1988
Water Resources
Delhi
414Sh. V.R. Shah
19/07/1960 GEN
30/05/1984 30/05/1984 13/05/1988
CBDT
415
10/08/1952 GEN
21/11/1974 31/05/1984 13/05/1988
CBDT
Delhi
416
03/08/1957 GEN
26/06/1984 26/06/1984 13/05/1988
CBDT
KOLKATA
417
01/06/1960 GEN
28/08/1984 28/08/1984 13/05/1988
CBDT
418
04/03/1959 GEN
27/09/1984 27/09/1984 13/05/1988
CBDT
Delhi
419
26/12/1957 GEN
12/10/1984 12/10/1984 13/05/1988
CBDT
Delhi
420
12/05/1955
SC
11/07/1977 12/11/1984 13/05/1988
CBDT
BANGALORE
421
17/02/1953
SC
16/08/1972 22/10/1984 17/05/1988
Delhi
422
21/07/1958 GEN
26/07/1974 05/04/1984 20/05/1988
Urban Develop.
423
16/01/1963 GEN
02/07/1984 02/07/1984 20/05/1988
Mines
Nagpur
424
25/03/1961 GEN
06/08/1984 06/08/1984 20/05/1988
Urban Develop.
425
01/11/1958 GEN
26/09/1984 26/09/1984 20/05/1988
Urban Develop.
426
03/06/1953 GEN
26/04/1974 05/11/1984 20/05/1988
Human Resource
Delhi
427
15/06/1958 GEN
01/12/1984 01/12/1984 20/05/1988
Urban Develop.
428
04/09/1957 GEN
27/01/1981 22/06/1984 26/05/1988
H&FW
DELHI
429
23/09/1959 GEN
17/07/1984 17/07/1984 26/05/1988
H&FW
DELHI
430
17/09/1952 GEN
04/06/1973 26/07/1984 26/05/1988
H&FW
CHENNAI
431
02/04/1954 GEN
14/03/1974 22/10/1984 31/05/1988
Delhi
432
13/09/1952
ST
06/12/1980 06/12/1980 03/06/1988
Mines
Nagpur
433
30/11/1961
ST
29/05/1984 29/05/1984 03/06/1988
Mines
Shillong
434
12/11/1952 GEN
11/06/1974 27/06/1984 03/06/1988
Mines
Jaipur
435
30/11/1961
SC
11/05/1973 05/12/1984 03/06/1988
Mines
436
16/09/1958 GEN
14/11/1984 14/11/1984 14/06/1988
DGS&D (Supply)
Mumbai
437
05/05/1958
SC
23/08/1984 23/08/1984 28/06/1988
Industry
Chennai
438
25/12/1955
ST
19/07/1976 20/04/1985 01/07/1988
Fertilizers
Delhi
439R. K. Gupta
01/07/1952 GEN
29/06/1977 23/10/1978 08/07/1988
Home Affairs
Delhi
440
01/10/1958
ST
06/04/1984 06/04/1984 08/07/1988
Home Affairs
Shillong
441
12/03/1958
SC
02/09/1981 02/09/1981 18/07/1988
Planning
Nagpur
442
11/05/1954 GEN
12/03/1974 25/05/1992 18/07/1988
Planning
Delhi
443Sarah Jose
03/06/1952 GEN
03/01/1977 03/01/1977 22/07/1988
CBEC
Cochin
444
10/02/1959 GEN
07/06/1982 07/06/1982 22/07/1988
CBEC
R.S.Adhana
Ahmedabad
Rajesh Kumar
Sh.Nayan Lal Mitra
Sh. N.R.Thakkar
Ahmedabad
Sh.V.P.Sharma
Sh.A.K.Bahl
L. Sreerajinie
Sh. Madan Lal
Labour & Emp.
Swapan Ghosh
Kolkata
A.S.Kardale
Pranab Kumar Acharya
Kolkata
Tapan Kumar Mukhopadhyay
Kolkata
Smt. Neelam Sharma
Amal Kumar Talukdar
Kolkata
Sarita Baloni Ms.
Anil Kumar Sharma
N. Nareyani Ms.
kanta Taneja
Petro & Natural Gas
D.N.Dekate
Ramen Sonwal
N.K.Bhargava
Alok Kumar Saha
Kolkata
Sh. RC. Choksi
Sh.T.Sundaram
Sh. Filmon Toppo
P.D. Bora
Sh a.N. Matre
Sh. A.K Handa
V.D.Nagarkar
Pune

Sheet1
Page 15
445
09/05/1953
SC
16/04/1984 16/04/1984 22/07/1988
CBEC
Nagpur
446
02/04/1959
SC
29/05/1984 29/05/1984 22/07/1988
CBEC
Allahabad
447
25/07/1959 GEN
04/06/1984 04/06/1984 22/07/1988
CBEC
448
03/08/1958 GEN
12/06/1984 12/06/1984 22/07/1988
CBEC
449
10/07/1956
SC
28/06/1984 28/06/1984 22/07/1988
CBEC
Mumbai
450
27/04/1958 GEN
30/06/1984 30/06/1984 22/07/1988
CBEC
Goa
451
20/12/1960 GEN
31/07/1984 31/07/1984 22/07/1988
CBEC
452
26/08/1984 GEN
06/08/1984 06/08/1984 22/07/1988
Mines
Lucknow
453
12/01/1958
SC
09/08/1984 09/08/1984 22/07/1988
Finance
454
01/01/1959 GEN
13/08/1984 13/08/1984 22/07/1988
CBEC
Nagpur
455
08/03/1960 GEN
29/09/1984 29/09/1984 22/07/1988
CBEC
Delhi
456
07/02/1958 GEN
14/11/1984 14/11/1984 22/07/1988
CBEC
Madurai
457
01/06/1958 GEN
01/12/1984 01/12/1984 22/07/1988
CBEC
458
12/01/1960
SC
01/12/1984 01/12/1984 22/07/1988
CBEC
459
20/02/1963 GEN
10/12/1984 10/12/1984 22/07/1988
CBEC
Chandigarh
460
28/02/1956
SC
18/12/1984 18/12/1984 22/07/1988
CBEC
461
01/10/1961 GEN
29/12/1984 29/12/1984 22/07/1988
CBEC
462
10/03/1955
SC
23/03/1987 23/03/1987 29/07/1988
CBDT
Mumbai
463
11/02/1952 GEN
22/09/1975 28/04/1984 09/08/1988
Agriculture
Delhi
464
01/04/1960 GEN
19/05/1984 19/05/1984 09/08/1988
Finance
Delhi
465
02/07/1959 GEN
05/12/1984 05/12/1984 09/08/1988
Finance
Nagpur
466
15/05/1958 GEN
10/10/1984 10/10/1984 26/08/1988
Finance
Delhi
467
29/09/1959 GEN
15/12/1984 15/12/1984 26/08/1988
Industry
Nagpur
468
04/09/1962 GEN
07/04/1984 07/04/1984 28/09/1988
CBEC
Chennai
469
02/04/1958 GEN
16/04/1985 16/04/1985 07/11/1988
CA,FOOD & PD
Delhi
470
25/08/1961 GEN
19/04/1985 19/04/1985 07/11/1988
Food Processing
Delhi
471
28/09/1959 GEN
19/06/1985 19/06/1985 07/11/1988
Human Resource
Delhi
472
01/11/1957 GEN
26/06/1985 26/06/1985 07/11/1988
CA,FOOD & PD
Delhi
473
01/07/1960 GEN
16/05/1984 04/01/1985 08/11/1988
Earth Sciences
Delhi
474
06/06/1954 GEN
28/07/1976 01/05/1985 08/11/1988
Law, Justice & CA
Delhi
475
04/09/1959 GEN
18/02/1985 18/02/1985 15/11/1988
Finance
Nagpur
476
24/06/1959 GEN
01/03/1985 01/03/1985 15/11/1988
CBDT
Jaipur
S.S.Lokhande
Ashok Kumar
Sri Debtosh Chandra
Kolkata
Goutam Dey
Kolkata
B.M. Wankhade
Gopalkrishn N.Gazinkar
V.Ravi Chandran
Trichy
Arjun Singh
S.K. Ghivdonde
Neemuch
C.R.Gautam
V. Bhattacharjee
S.Kumarasivam
N.V.Lokare
Pune
Pratap Singh
Meerut
G.B.Philloura
P.D.Parmar
Vadodara
D.R.Wasu
Nhava-Sheva
Sh.D.J.Tripude
Smt.Ganga Bai Ammal
Raj Pal Singh Kadian
A.S. Mandwe
V.K. Kambiri
Sh.R.D.Kshirsagar
MaliniKrishna Kumar
Sh. R.V.S. Tanwar
Sh.Prateek Chauhan
Sh. Suresh Kumar Gulani
Sh. Gopal Krishan
Sh.Mohd.Farooq
M.S.Wadhwa
R.N. Gohate
Sh. N. Parashar

Sheet1
Page 16
477George Mathew
24/01/1959 GEN
13/03/1985 13/03/1985 15/11/1988
CBEC
478
14/10/1958 OBC
11/04/1985 11/04/1985 15/11/1988
CBEC
Delhi
479
27/10/1959 GEN
15/04/1985 15/04/1985 15/11/1988
CBEC
Nagpur
480
02/06/1962 GEN
27/04/1985 27/04/1985 15/11/1988
CBEC
Chennai
481
21/08/1954 GEN
26/12/1975 10/05/1985 15/11/1988
CBDT
482
01/09/1960 GEN
06/06/1985 06/06/1985 15/11/1988
RTHS
Bangalore
483
22/08/1963 GEN
01/07/1985 01/07/1985 15/11/1988
CBEC
484
30/06/1958 GEN
27/03/1985 27/03/1985 24/11/1988
CBDT
485
17/05/1952 GEN
05/09/1973 21/03/1985 09/12/1988
Finance
Delhi
486
01/12/1955 GEN
23/06/1976 16/04/1985 09/12/1988
Finance
Delhi
487
01/01/1960 GEN
18/12/1984 18/12/1984 29/12/1988 Information & Broad.
Lucknow
488
26/05/1959 GEN
01/06/1985 01/06/1985 29/12/1988
CBEC
489
16/11/1961 GEN
06/05/1985 05/06/1985 29/12/1988 Information & Broad.
Delhi
490
13/07/1955
SC
07/06/1985 07/06/1985 29/12/1988 Information & Broad.
Mumbai
491
12/12/1952 GEN
10/06/1985 10/06/1985 17/01/1989
Mines
492
18/05/1955 GEN
20/09/1978 20/09/1978 30/03/1989
CBDT
493
02/09/1952 GEN
01/03/1972 25/09/1985 28/04/1989
Agriculture
Delhi
494
01/02/1959 GEN
24/11/1980 24/11/1980 01/05/1989 Information & Broad.
Mumbai
495
21/08/1960 GEN
30/09/1985 30/09/1985 01/05/1989 Information & Broad.
Lucknow
496
07/10/1959 GEN
04/10/1985 04/10/1985 01/05/1989
CBEC
497
02/03/1960 GEN
09/10/1985 09/10/1985 01/05/1989
Water Resources
Delhi
498
16/02/1962 GEN
06/09/1985 06/09/1985 11/05/1989
CBEC
Chandigarh
499
25/08/1959 GEN
01/10/1985 01/10/1985 11/05/1989
CBEC
500
27/01/1961 GEN
01/10/1985 01/10/1985 11/05/1989
CBEC
501
09/01/1960 GEN
18/10/1985 18/10/1985 11/05/1989
CBEC
502
27/09/1960 GEN
21/08/1985 21/08/1985 12/05/1989
CBDT
Bhopal
503
03/01/1961 GEN
26/08/1985 26/08/1985 12/05/1989
Finance
Delhi
504
08/08/1957 GEN
20/09/1985 20/09/1985 12/05/1989
Finance
Delhi
505
08/09/1956
SC
01/10/1985 01/10/1985 12/05/1989
Commerce
Mumbai
506
22/12/1959 GEN
18/10/1985 18/10/1985 12/05/1989
Finance
Delhi
507
04/07/1956
SC
18/09/1985 18/09/1985 18/05/1989
CBDT
Delhi
508
02/01/1958
SC
03/09/1985 03/09/1985 19/05/1989
Mines
Trivandrum
Satyavir Singh
S.C.Mishra
A.Jagannathan
Sh.R.M.Kulkarni
Solapur
Sh. N.J. Swamy
P.H.Lathia
Rajkot
Sh.R.K.Verma
Meerut
Veena Kamboj
Shashi Gupta
Vinod
Oommen Varughese
Kochi
D.Dadwal
I.L.Solanki
Swapan Munshi
Kolkata
Sh.B.S.Narang
Meerut
Smt.Neera Gandhi
P.K.Patil
Abhay Kr.
Satish M.Pawar
Belgaum
Krishan Singh
D.S.Bindra
A.R.Sheth
Rajkot
J.M.Poriya
Rajkot
R.A. Andamanwala
Rajkot
Sh.Ajit Sant
Rakesh Kumar
V.C Sharma
Sh. C.V. Bundhadey
M.K. Manuja
Sh.J.S.Verma
Satya Ranjan Hazra
Kolkata

Sheet1
Page 17
509
26/06/1954
SC
08/10/1985 08/10/1985 19/05/1989
Mines
510
22/01/1960 GEN
15/10/1985 15/10/1985 19/05/1989
Mines
511
20/07/1962
SC
18/10/1985 18/10/1985 19/05/1989
Mines
Lucknow
512
10/05/1961 GEN
01/11/1985 01/11/1985 19/05/1989
CPAO
DELHI
513
08/07/1958 GEN
26/07/1974 07/11/1985 19/05/1989
Mines
514
04/03/1953
ST
23/01/1976 05/12/1985 22/05/1989
Commerce
Delhi
515
01/06/1954 GEN
23/05/1975 18/09/1985 30/05/1989
Urban Develop.
Delhi
516
23/12/1960 GEN
21/11/1985 21/11/1985 30/05/1989
Urban Develop.
Delhi
517
26/11/1958 GEN
22/11/1985 22/11/1985 30/05/1989
Urban Develop.
Delhi
518
19/01/1954 GEN
18/02/1976 03/12/1985 30/05/1989
Urban Develop.
519
30/06/1962 GEN
27/12/1985 27/12/1985 30/05/1989
Urban Develop.
Delhi
520
02/03/1958 GEN
05/10/1985 05/10/1985 01/06/1989
Industry
521
27/08/1956 GEN
13/11/1980 13/11/1980 07/07/1989
Home Affairs
Delhi
522
24/06/1955 GEN
02/04/1976 29/01/1985 07/07/1989
Home Affairs
Delhi
523
01/03/1960 GEN
01/07/1985 01/07/1985 07/07/1989
Home Affairs
Delhi
524
28/01/1952
SC
20/12/1979 20/12/1979 24/07/1989
Planning
Nagpur
525
01/01/1954 GEN
27/08/1975 09/04/1985 13/10/1989
Home Affairs
Delhi
526
16/01/1958 GEN
08/07/1985 08/07/1985 13/10/1989
Home Affairs
Delhi
527
26/06/1952
SC
28/09/1974 24/01/1986 16/10/1989
H&FW
CHENNAI
528
15/02/1956 GEN
07/06/1984 08/04/1986 16/10/1989
PPG & P
Delhi
529
04/09/1961 GEN
13/06/1985 13/06/1985 18/10/1989
Chandigarh
530
22/12/1953
SC
06/02/1986 06/02/1986 19/10/1989
Urban Develop.
Mumbai
531
06/09/1959 GEN
19/02/1986 19/02/1986 19/10/1989
Urban Develop.
Delhi
532
10/05/1955
SC
08/11/1982 08/01/1986 20/10/1989
Commerce
Chennai
533
30/09/1961 GEN
21/02/1986 21/02/1986 20/10/1989
CBEC
Mumbai
534
01/12/1958 GEN
11/04/1983 04/03/1986 20/10/1989
CBEC
535
23/05/1952 GEN
02/06/1971 28/02/1986 30/10/1989
CBDT
Mumbai
536
01/06/1956
ST
01/04/1986 01/04/1986 30/10/1989
CBDT
Baroda
537
27/07/1958 GEN
23/04/1986 23/04/1986 30/10/1989
CBDT
538
28/12/1955
SC
04/09/1982 04/09/1982 08/12/1989
Industry
Delhi
539
01/07/1968 GEN
14/12/1990 14/12/1990 06/04/1990
Home Affairs
Chennai
540
24/06/1952 GEN
15/09/1976 15/09/1976 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
Amal kumar Saha
Kolkata
Mahendra Nath Karmakar
Kolkata
Tooki Ram
Anil Sharma
Madhabi Mukherjee
Kolkata
Sh. Bali Ram Thakur
Rajender Singh
Satyendra Singh Rana
Pardeep Kumar Gaur
Smt. Sanchita Ganguly
Kolkata
Brijindera kumar
Sh.S.C.Saha
Kolkata
Rajiv Pathak
Hukum Singh
Rakesh Kumar Chauhan
Sh. K.S Meshram
Veena Rani (Smt)
Y.V. Sharma
A. Dhansekaran
Smt. Rekha Srivastava
Smt. Smriti Arora
Labour & Emp.
Ram Kisanrao Navange
Jaipal Singh Rawat
Sh. V. Annaraj
A.J.Thomas
C.Haridasan
Vadodara
Sh.A.P.Sawant
Sh. A.M.Vasava
Sh. P.N. Pandya
Ahmedabad
Sh.B.K.Ranga
R. Srikanth
Rakesh Kumar Jain

Sheet1
Page 18
541
22/10/1953 GEN
27/11/1976 27/11/1976 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
542
02/08/1953 GEN
31/01/1977 31/01/1977 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
543
02/07/1953 GEN
30/04/1977 30/04/1977 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
544
24/12/1953 GEN
30/04/1977 30/04/1977 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
545D.K. Jain
28/10/1955 GEN
30/04/1977 30/04/1977 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
546
25/01/1953 GEN
09/05/1974 14/10/1980 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
547
10/08/1957 GEN
15/11/1976 23/11/1981 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
548
15/07/1953
SC
20/11/1976 23/11/1981 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
549
16/10/1953 GEN
07/12/1976 11/02/1982 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
550
07/10/1955 GEN
07/04/1977 22/04/1982 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
551
15/07/1956
SC
09/12/1982 09/12/1982 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
552
02/02/1956 GEN
12/06/1978 20/07/1983 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
553
01/01/1960
SC
13/01/1984 13/01/1984 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
554
13/09/1952
ST
15/01/1982 24/02/1984 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
555
21/01/1955
SC
28/11/1977 01/08/1984 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
556
02/12/1959 GEN
25/02/1985 25/02/1985 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
557
06/08/1961 GEN
26/02/1987 26/02/1987 18/04/1990
Home Affairs
Delhi
558Sh. A.K. Gupta
01/07/1964 GEN
07/10/1987 07/10/1987 25/06/1990
CBDT
Jaipur
559
24/04/1960 GEN
21/11/1986 21/11/1986 29/06/1990
Industry
560
11/09/1961 GEN
19/11/1986 19/11/1986 10/09/1990
CBDT
561
26/10/1960 GEN
23/12/1986 23/12/1986 10/09/1990
CBDT
Mumbai
562
05/11/1957
SC
06/10/1986 06/10/1986 20/09/1990
CBEC
563
19/01/1959 GEN
13/10/1986 13/10/1986 20/09/1990
CBEC
Mumbai
564
20/06/1960
ST
22/08/1986 22/08/1986 21/09/1990
H&FW
CHENNAI
565
25/12/1962 GEN
09/06/1987 09/06/1987 19/11/1990 Information & Broad.
566
16/10/1953 GEN
07/02/1979 26/09/1987 19/11/1990 Information & Broad.
567
01/05/1965 GEN
11/05/1987 11/05/1987 23/11/1990
568
03/06/1952 GEN
31/01/1978 11/06/1987 23/11/1990
Power
Delhi
569
20/05/1959
SC
23/06/1987 23/06/1987 23/11/1990
Delhi
570
10/03/1955 GEN
30/11/1977 24/06/1987 27/11/1990
Industry
Jaipur
571
03/05/1962 GEN
02/01/1987 02/01/1987 28/11/1990
CBDT
Mumbai
572
09/10/1960 GEN
12/01/1987 12/01/1987 28/11/1990
CBDT
Mumbai
Jasbir Kaur (Smt)
Vijay Kumar Sehgal
V.P. Porwal
R.S. Atri
S. K. Bhardwaj
Harjeet Kaur (Smt)
Babu Lal
Suresh Kumar (Smt)
Chandra Daswani (Smt)
Ram Prakash
Neelam Bala Taneja
Ranjeet Singh
Simphorsa Ekka
Chander Sen
Rajeev Malhan
Virendar Kumar Tripathi
Sh.Ashish Dutta
Kolkata
Sh.B.N.Das
Bhubanswar
Smt.I.J.Monteiro
Radha Krishanan
Trivandrum
Rachel Varghese
D. Kalaiselvi Ms.
Tarun Roy Choudhury
Kolkata
A.K.Chatterjee
Kolkata
Sh. SL Vekhande
Labour & Emp.
mumbai
M.R. Vijayan
Sh. Biram Prakash
Labour & Emp.
Ms.Sushila Purswani
Sh.L.S.Amin
Sh.N.B.Chandane

Sheet1
Page 19
573
05/03/1957 GEN
14/04/1978 08/05/1987 28/11/1990
CBDT
Bhopal
574
23/06/1962
ST
08/05/1987 08/05/1987 28/11/1990
Law, Justice & CA
Delhi
575
02/02/1957 GEN
15/04/1978 25/05/1987 28/11/1990
CBDT
Delhi
576
08/03/1964 GEN
25/05/1987 25/05/1987 28/11/1990
CBDT
Mumbai
577
12/11/1964 GEN
25/05/1987 25/05/1987 28/11/1990
CBDT
Mumbai
578
04/11/1956 GEN
13/04/1978 26/05/1987 28/11/1990
CBDT
KOLKATA
579
10/11/1952 GEN
14/04/1978 26/05/1987 28/11/1990
CBDT
KOLKATA
580
08/09/1953 GEN
16/06/1979 26/05/1987 28/11/1990
CBDT
KOLKATA
581
31/01/1962
ST
26/05/1987 26/05/1987 28/11/1990
CBDT
582
04/09/1963 GEN
27/05/1987 27/05/1987 28/11/1990
CBDT
Mumbai
583
16/05/1963 GEN
01/06/1987 01/06/1987 28/11/1990
CBDT
584
01/06/1964 GEN
01/06/1987 01/06/1987 28/11/1990
CBDT
LUCKNOW
585
26/06/1965 GEN
01/06/1987 01/06/1987 28/11/1990
CBDT
Mumbai
586
03/09/1961 GEN
03/06/1987 03/06/1987 28/11/1990
CBDT
Hyderabad
587
21/11/1962 GEN
03/06/1987 03/06/1987 28/11/1990
CBDT
Mumbai
588
07/05/1958 GEN
02/06/1983 09/06/1987 28/11/1990
CBEC
589
19/03/1957 GEN
11/04/1978 15/06/1987 28/11/1990
Information Tech.
Delhi
590
20/07/1956 GEN
24/02/1978 29/06/1987 28/11/1990
Finance
Delhi
591
27/11/1963 GEN
24/04/1985 16/07/1987 28/11/1990
CBDT
Mumbai
592
02/11/1962 GEN
01/05/1987 01/05/1985 29/11/1990
Human Resource
Delhi
593
08/06/1953
SC
23/02/1987 23/02/1987 29/11/1990
Mines
Lucknow
594
03/07/1955 GEN
25/10/1977 25/05/1987 29/11/1990
PPG & P
Delhi
595
19/07/1956 GEN
09/08/1979 25/05/1987 29/11/1990
Earth Sciences
Delhi
596
03/02/1954
SC
17/10/1975 30/04/1983 30/11/1990
Home Affairs
Delhi
597
18/01/1957 GEN
26/12/1977 01/05/1987 30/11/1990
External Affairs
Delhi
598
30/04/1962 GEN
20/05/1987 20/05/1987 30/11/1990
H&FW
BANGALORE
599
20/03/1964 GEN
20/05/1987 20/05/1987 30/11/1990
RTHS
Lucknow
600
07/11/1962 GEN
22/05/1987 22/05/1987 30/11/1990
RTHS
Lucknow
601
01/08/1952 GEN
25/10/1977 01/06/1987 30/11/1990
Home Affairs
Delhi
602
14/01/1956 GEN
18/05/1978 03/06/1987 30/11/1990
Home Affairs
Delhi
603
15/09/1956 GEN
21/11/1978 03/06/1987 30/11/1990
Home Affairs
Delhi
604
02/12/1957 GEN
30/12/1978 03/06/1987 30/11/1990
Home Affairs
Delhi
Sh.Arun Pathak
P.Dungdung
Smt. Sudha Gupta
Sh.R.K.Khule
Smt.Kusumlata Chalia
Sh.Pradeep Kr. Sengupta
Sh.Sanjay Kr.Banerjee
Sh.Madan Mohan Rakshit
Sh. Y.R.Rajivade
Ahmedabad
Sh.H.B.Hirap
Sh.Ananthakrishana
Pune
Sh.Mohd. Zubair
Smt.I.S.Shettigar
K. Dharma Rao
Sh.A.H.Shehzad Ali
T.Iyappan
Tirunelveli
Smt. Sushma Arora
Rama Wadhwa
Sh.G.R.Pai
sh. A.N. Mishra
Firtu
Sh. Y.K. Gosain
Smt.Nirmal Rani
Mahavir Singh
Veena Bhardwaj
Chitra Laxmanan Ms.
Sh.Sanjay Bhattacharjee
Sh.Gopal Singh
S. K. Sarkar
Latesh Gupta (Smt)
Madhu Moga (Smt)
Das Anil Khurana

Sheet1
Page 20
605
06/04/1957 GEN
03/02/1979 03/06/1987 30/11/1990
Home Affairs
Delhi
606
24/06/1959 GEN
15/10/1979 03/06/1987 30/11/1990
Home Affairs
Delhi
607
22/01/1964 GEN
03/06/1987 03/06/1987 30/11/1990
H&FW
MUMBAI
608
10/07/1964 GEN
31/08/1984 10/06/1987 30/11/1990
H&FW
DELHI
609
05/11/1964 GEN
17/06/1987 17/06/1987 30/11/1990
H&FW
DELHI
610
01/01/1964
SC
24/06/1987 24/06/1987 30/11/1990
H&FW
DELHI
611
27/08/1959
ST
29/06/1987 29/06/1987 30/11/1990
Water Resources
FARAKKA
612
18/11/1956 GEN
30/09/1977 01/07/1987 30/11/1990
Earth Sciences
Delhi
613
08/02/1955
SC
31/05/1980 19/07/1987 30/11/1990
RTHS
614
23/09/1957 GEN
25/09/1978 21/05/1987 18/12/1990
Civil Aviation
Delhi
615
28/04/1957 GEN
26/05/1987 26/05/1987 18/12/1990
Mines
616
05/06/1957 GEN
01/12/1977 18/06/1987 18/12/1990
Mines
Hyderabad
617
10/07/1953 GEN
17/07/1979 19/06/1987 18/12/1990
Mines
Jaipur
618
01/07/1961 GEN
03/09/1985 03/09/1985 10/01/1991 Information & Broad.
Lucknow
619
04/08/1962 GEN
24/04/1987 24/04/1987 21/03/1991
Home Affairs
Delhi
620
08/03/1955 GEN
02/03/1977 06/05/1987 21/03/1991
Home Affairs
Delhi
621
03/12/1962 GEN
06/08/1987 06/08/1987 27/03/1991
Home Affairs
Delhi
622
18/06/1958 GEN
09/06/1977 06/07/1987 20/06/1991
Commerce
Delhi
623
10/12/1956 GEN
24/04/1978 15/07/1987 20/06/1991
H&FW
DELHI
624
25/02/1963
SC
07/09/1987 07/09/1987 21/06/1991
RTHS
Bangalore
625
13/10/1964 GEN
09/02/1987 08/09/1987 21/06/1991
RTHS
Delhi
626
01/07/1964 GEN
09/09/1987 09/09/1987 21/06/1991
RTHS
Mumbai
627
16/03/1964 GEN
12/10/1984 25/09/1987 21/06/1991
RTHS
628Sh. S.R Roy
08/05/1957
SC
17/01/1985 28/03/1988 21/06/1991
RTHS
629
31/05/1960 GEN
07/08/1985 07/08/1985 25/06/1991
CBEC
Cochin
630
15/04/1963 GEN
02/07/1987 02/07/1987 25/06/1991
CBDT
631
07/11/1966 GEN
06/07/1987 06/07/1987 25/06/1991
CBDT
Shillong
632
15/04/1954 GEN
14/09/1978 17/08/1987 25/06/1991
External Affairs
Delhi
633
24/07/1963 GEN
03/09/1987 03/09/1987 25/06/1991
External Affairs
Delhi
634
18/06/1964 GEN
07/09/1987 07/09/1987 25/06/1991
External Affairs
Delhi
635
01/12/1952 GEN
12/01/1976 18/09/1987 25/06/1991
CBDT
Chennai
636
23/03/1954
SC
19/06/1976 25/09/1987 25/06/1991
CBDT
Chennai
Darshana Chhabra(Smt)
D.S. Rana
Nair Gopakumaran Krishnan
Arun Kumar Trehan
Prem Kumari Suri Ms.
Ram Kumar
John Murmu
Smt.Rakesh Bala Sood
Sh.S.K.Das
Kolkata
Smt. Kiran Rani
Subir Pal
Kolkata
B.L.N.Rao
Jai Devi Dixit
Anoop Swarup
Pramod Kr. Pant
Ashok Kumar
Suryakant Singh
Smt. Usha Bhardwaj
Suresh Bharadwaj
Sh.G.P.Rajprakash
Smt.Anita Mahajan
Smt.P.V.Malushte
Sh. Balram Naik
Kolkata
Kolkata
E.V.Rajeev
Sh.C.P.Singh
Meerut
Smt.Sudipta Das
Bharat Bhushan
R.M.S.Vohra
Shiv Kumar singh
Vasantha Sethuraman
Parvathy Shanmugam

Sheet1
Page 21
637
10/07/1952
SC
18/08/1975 05/10/1987 25/06/1991
CBEC
Chandigarh
638
12/03/1953 GEN
07/07/1978 05/10/1987 25/06/1991
CBEC
Delhi
639
18/02/1965 GEN
05/10/1987 05/10/1987 25/06/1991
CBDT
Mumbai
640
08/06/1954 GEN
22/08/1979 12/10/1987 25/06/1991
CBEC
Chennai
641
07/04/1965 GEN
12/10/1987 12/10/1987 25/06/1991
CBDT
642
02/12/1963 GEN
20/10/1987 20/10/1987 25/06/1991
CBDT
Mumbai
643
08/06/1956 GEN
16/07/1976 29/10/1987 25/06/1991
CBEC
Chennai
644
17/04/1965 GEN
03/11/1987 03/11/1987 25/06/1991 Environment & For.
Delhi
645
26/07/1964 GEN
10/12/1987 10/12/1987 25/06/1991
CBDT
Chennai
646
30/01/1961 GEN
16/07/1987 16/07/1987 26/06/1991
Human Resource
Delhi
647
05/11/1963
SC
01/10/1987 01/10/1987 26/06/1991
Human Resource
Delhi
648
03/08/1952 GEN
15/11/1977 16/07/1987 27/06/1991
CA,FOOD & PD
649
24/06/1960 GEN
09/08/1978 16/07/1987 27/06/1991
CA,FOOD & PD
Delhi
650
07/01/1962
ST
16/07/1987 16/07/1987 27/06/1991
Finance
Mumbai
651
10/02/1963 GEN
19/08/1987 19/08/1987 27/06/1991
Finance
Delhi
652
29/06/1963 GEN
10/09/1984 21/08/1987 27/06/1991 Information & Broad.
Chennai
653
15/03/1953 GEN
01/04/1976 10/09/1987 27/06/1991
Water Resources
Delhi
654
31/07/1962 GEN
12/11/1987 12/11/1987 27/06/1991
Finance
Hyderabad
655
15/10/1953
SC
26/07/1978 10/07/1987 28/06/1991
Urban Develop.
Delhi
656
20/08/1957 GEN
04/10/1978 10/07/1987 28/06/1991
Urban Develop.
Delhi
657
20/07/1953 GEN
07/10/1978 10/07/1987 28/06/1991
Urban Develop.
Delhi
658
02/10/1952 GEN
21/11/1978 10/07/1987 28/06/1991
Urban Develop.
Delhi
659
14/06/1954 GEN
14/09/1977 15/07/1987 28/06/1991
H&FW
DELHI
660
23/09/1952 GEN
23/01/1978 15/07/1987 28/06/1991
H&FW
CHENNAI
661
14/04/1956 GEN
13/11/1979 15/07/1987 28/06/1991
H&FW
KOLKATA
662
25/02/1963 GEN
14/08/1987 14/08/1987 28/06/1991
CBDT
Mumbai
663
25/10/1961 GEN
14/09/1987 14/09/1987 28/06/1991
Urban Develop.
Delhi
664
05/04/1964
ST
16/10/1987 16/10/1987 28/06/1991
Urban Develop.
Mumbai
665
08/11/1961
SC
19/10/1987 19/10/1987 28/06/1991
Urban Develop.
Delhi
666
03/08/1962
ST
13/11/1987 13/11/1987 28/06/1991
Urban Develop.
Delhi
667
07/04/1961
ST
26/11/1987 26/11/1987 28/06/1991
Finance
Gwalior
668
02/07/1962 GEN
11/12/1987 11/12/1987 28/06/1991
Home Affairs
Delhi
Achhar Singh
Usha Jain
Smt.Mary Mathew
G.Varatharaju
Smt. S.S.Nair
Ahmedabad
Sh.K.P.Jagtap
V.Lalitha
Smt.Anita Anthony
Sh.V.Krishnan
Sh. Kiran Singh
Sh. Chander Has
Sh. Aloke Kumar Banerjee
Kolkata
Sh. V.K.Pant
K.D.Pawar
B.Lakshmi Bhaskar
N.Aravamudhan
Miss Maya.V.Phadke
Vidyadharan Pillai
P.S. Prasad
V. K. kainth
V.K. Aggarwal
Bhupinder Singh
Jai Bhagwan Sharma
K Hariharan
Nilot Pal Ghosh
Smt.R.S.Pullyadath
T. Venkateshwar Rao
Smt. Rekha Patel
Smt. Laxmi
Radhey Shyam Meena
R.D. Rawat
Rahul Kumar Rawat

Sheet1
Page 22
669
17/07/1957
SC
07/06/1980 18/12/1987 28/06/1991
H&FW
DELHI
670
23/09/1952 GEN
23/01/1978 28/06/1991 28/06/1991
H&FW
CHENNAI
671
10/08/1957 GEN
28/04/1980 13/07/1997 28/06/1991
Urban Develop.
Delhi
672
22/10/1962
SC
03/09/1987 03/09/1987 29/06/1991
Water Resources
Delhi
673
01/05/1954 GEN
27/09/1978 10/07/1987 01/07/1991
Urban Develop.
Delhi
674
06/05/1952 GEN
15/01/1979 21/07/1987 01/07/1991
Urban Develop.
675
08/06/1961
SC
03/07/1987 03/07/1987 05/07/1991
Delhi
676
10/09/1966 GEN
08/07/1987 08/07/1987 05/07/1991 Information & Broad.
Mumbai
677
01/01/1961
SC
10/07/1987 10/07/1987 05/07/1991 Information & Broad.
678
12/05/1960
ST
27/07/1987 27/07/1987 05/07/1991
Finance
Nagpur
679
23/03/1963 GEN
31/08/1987 31/08/1987 05/07/1991 Information & Broad.
Delhi
680
13/07/1955 GEN
26/12/1977 29/09/1987 05/07/1991
Delhi
681
08/04/1956 GEN
29/06/1972 21/04/1987 12/07/1991
Urban Develop.
Delhi
682
10/01/1953
SC
14/01/1976 21/04/1987 12/07/1991
Chennai
683
19/06/1953 GEN
28/12/1978 10/07/1987 12/07/1991
Urban Develop.
Delhi
684
04/04/1952 GEN
18/10/1975 31/07/1987 30/07/1991 Rural Development
Delhi
685
09/09/1955 GEN
04/11/1976 31/07/1987 30/07/1991 Rural Development
Delhi
686
04/10/1957 GEN
19/11/1987 19/11/1987 01/08/1991
Finance
Delhi
687
02/05/1962
ST
28/12/1987 28/12/1987 01/08/1991
Delhi
688
12/04/1963 GEN
28/12/1987 28/12/1987 01/08/1991
Delhi
689
15/01/1964
ST
11/12/1987 11/12/1987 04/09/1991
New & Renew. ES
Delhi
690
04/09/1952 GEN
06/02/1976 03/02/1988 06/09/1991
CA,FOOD & PD
Chennai
691
30/01/1958 GEN
26/11/1980 11/04/1988 12/09/1991
CBEC
692
30/11/1963 GEN
04/02/1988 04/02/1988 17/09/1991
Industry
Mumbai
693
01/06/1962
SC
04/01/1988 04/01/1988 19/09/1991
CBEC
694
17/05/1959 GEN
04/04/1985 19/02/1988 19/09/1991
Commerce
Chennai
695
03/07/1958 OBC
10/09/1980 13/06/1988 19/09/1991
RTHS
Mumbai
696
08/05/1958
ST
28/06/1988 28/06/1988 20/09/1991
External Affairs
Delhi
697
28/02/1960
SC
02/05/1988 02/05/1988 21/09/1991
CBEC
698
02/10/1953 GEN
04/05/1978 10/07/1987 25/09/1991
Urban Develop.
Delhi
699
15/11/1964 GEN
03/05/1988 03/05/1988 25/09/1991
Human Resource
Delhi
700
07/09/1952 GEN
03/03/1973 15/03/1982 26/09/1991
CBDT
Allahabad
Suraj Bhan
K. Harihara
R. K. Taneja
Suresh Kumar
Smt. Lalita Wadhwa
Babul Chandra Roy
Kolkata
Sh. Harichand
Labour & Emp.
M.M.Mahadeshwar
Shri Rabindranath Biswas
Kolkata
R.B.Parvekar
K.B.Srivastava
Smt. Madhubala Sharma
Labour & Emp.
Smt. Sateswari Rawat
Smt. V. Kalamathy
Labour & Emp.
Smt. Sushma Juneja
Smt.P.P.Nair
Sh.Ved Prakash
Tripta Khanna
Janardan Prasad
Petro & Natural Gas
Satish kumar
Petro & Natural Gas
Sh.Ajij Kumar Lakra
Smt. A. Saradha
Vishnu Prasad Shrivatava
Raipur
Ms.J.V.Mundaliar
Ashok D.Kamble
Belgaum
Sh. K.V. Lognathan
Sh. Y. R. Khanolkar
S.L.Meena(ST)
Dharma Singh
Meerut
Smt. Jatinder Kaur Gill
Smt. Suman Makhija
Sh. S.K.Malviya

Sheet1
Page 23
701
05/03/1963
ST
21/01/1988 21/01/1988 26/09/1991
CBDT
Jaipur
702
22/01/1967 GEN
12/02/1988 12/02/1988 26/09/1991
CBDT
BANGALORE
703
20/12/1966 GEN
28/06/1988 28/06/1988 26/09/1991
CBDT
Delhi
704
15/04/1954 GEN
05/03/1980
27/09/1991
Human Resource
Chennai
705
08/05/1958 GEN
16/09/1978 10/07/1987 28/09/1991
Urban Develop.
Delhi
706
13/02/1964 GEN
29/09/1984 05/02/1989 29/09/1991
Home Affairs
Delhi
707
20/05/1963
SC
25/01/1988 25/01/1988 01/10/1991
CBEC
708
10/04/1961
SC
19/05/1988 19/05/1988 01/10/1991
Industry
Mumbai
709
02/09/1958 GEN
31/08/1988 31/08/1988 21/10/1991
Agriculture
Delhi
710
01/03/1952 GEN
19/01/1988 19/01/1988 22/10/1991
Mines
711
11/10/1956 GEN
11/03/1988 11/03/1988 22/10/1991
Mines
Shillong
712
20/07/1962 GEN
22/04/1988 22/04/1988 22/10/1991
Mines
Bangalore
713
02/05/1965 GEN
05/08/1988 05/08/1988 05/03/1992
714
01/07/1961
ST
01/10/1985 08/09/1988 05/03/1992
Delhi
715
12/11/1955 GEN
09/01/1979 07/08/1988 12/03/1992
Commerce
716
10/06/1964 GEN
16/08/1988 16/08/1988 16/03/1992
CBDT
717
18/02/1960
ST
16/08/1988 16/08/1988 17/03/1992
CBDT
HALDWANI
718
15/07/1954
SC
12/03/1980 12/10/1988 20/03/1992
CBEC
Nagpur
719
05/11/1957 GEN
12/06/1980 15/11/1988 20/03/1992
External Affairs
Delhi
720
17/05/1965 GEN
29/09/1987 29/09/1987 27/03/1992 Information & Broad.
Chennai
721Sh. S.K Bose
02/10/1954 GEN
14/05/1981 01/12/1988 30/03/1992
RTHS
722
13/11/1954 GEN
08/10/1974 27/12/1988 30/03/1992
Civil Aviation
Delhi
723
14/04/1958 GEN
16/02/1981 15/12/1988 31/03/1992 Information & Broad.
Delhi
724
01/08/1957 GEN
02/03/1981 15/12/1988 31/03/1992 Information & Broad.
725
01/08/1959 GEN
01/10/1981 15/12/1988 31/03/1992 Information & Broad.
Delhi
726
15/03/1957 GEN
11/11/1980 29/12/1988 31/03/1992
Urban Develop.
Delhi
727
03/11/1958 GEN
24/11/1980 29/12/1988 31/03/1992
Agriculture
Delhi
728
09/09/1955
SC
01/05/1980 02/01/1989 31/03/1992
Urban Develop.
Delhi
729
10/01/1953 GEN
30/08/1974 10/02/1988 29/07/1992
Law, Justice & CA
Delhi
730
10/12/1955 GEN
26/08/1977 12/09/1980 01/09/1992
Power
Delhi
731
06/04/1964
ST
18/08/1987 18/08/1987 01/10/1992
CBDT
Jaipur
732
31/07/1960
SC
12/06/1989 12/06/1989 18/12/1992
RTHS
Chandigarh
Sh. B.L.Meena
Rajshree Shankar Gourish
Sh. V.K. Goswami
Sh. V.Siva Kumaran
Smt. Gurdarshan Kaur
C.V. Nagarajan
B.N.Sampath
Trichy
Sh.A.S.Shinde
Smt.Parminder Kaur
Soumitra Ranjan Chakraborty
Kolkata
Madhuri Bhattacharjee
K.L.N.Murthy
Smt. Shubhada Kulkarni
Labour & Emp.
mumbai
Sh. Jai Narayan Meena
Labour & Emp.
Sh. S.C. Mahapatra
Kolkata
Sh. J. Raghuvir
Ahmedabad
Sh.Kedar Singh Jangpani
P.B.Meshram
A.C.Pathak
V.Rajararman
Kolkata
Smt. Laxmi Bisht
Smt M.M.Sethi
Tarak Chandra Das
Kolkata
R.N.Kalonia
Smt. Veena Kumar
Sh.R.K.Tuli
Nanak Chand
R.K.Talwar
Om vir
Sh. G.L.Meena
Sh. Shri Niwas

Sheet1
Page 24
733Sh. N.T Antony
08/02/1952 GEN
23/06/1973 13/04/1989 21/12/1992
PPG & P
Delhi
734
06/12/1963
ST
13/10/1987 13/10/1987 24/12/1992
Industry
Jaipur
735
06/02/1958
SC
05/12/1979 01/06/1989 28/12/1992
Commerce
Delhi
736
30/08/1956
SC
05/06/1981 05/06/1981 29/12/1992
CBDT
737
21/06/1959
ST
16/06/1983 29/07/1988 29/12/1992
Home Affairs
738
14/01/1952
SC
06/11/1980 02/01/1989 29/12/1992
CBDT
739
02/10/1955 GEN
25/08/1981 19/01/1989 29/12/1992
Home Affairs
740Sh. John Paul
23/08/1964 GEN
01/02/1989 01/02/1989 29/12/1992
CBDT
741
21/06/1966 GEN
16/02/1989 16/02/1989 29/12/1992
CBDT
Mumbai
742
01/05/1959 GEN
25/07/1980 28/06/1989 29/12/1992
External Affairs
Delhi
743
16/03/1954 GEN
16/09/1980 29/06/1989 29/12/1992
External Affairs
Delhi
744
19/10/1954 GEN
09/05/1980 02/01/1989 30/12/1992
Urban Develop.
745
07/07/1956 GEN
20/01/1981 02/01/1989 30/12/1992
Urban Develop.
746
26/06/1966 GEN
15/05/1989 15/05/1989 30/12/1992
Urban Develop.
Mumbai
747
19/03/1965 GEN
04/04/1989 04/04/1989 31/12/1992
Finance
Delhi
748
22/09/1963 GEN
13/06/1989 13/06/1989 31/12/1992
Sci.& Tech.
749
20/07/1959 GEN
16/11/1982 18/07/1985 21/01/1993
Home Affairs
Delhi
750
08/07/1965 GEN
06/01/1988 06/01/1988 21/01/1993
Home Affairs
Delhi
751
22/06/1963 OBC
02/05/1987 01/02/1989 21/01/1993
Home Affairs
Delhi
752
10/05/1963 GEN
31/05/1989 31/05/1989 12/02/1993
Earth Sciences
753
22/12/1958
SC
19/06/1986 19/06/1986 19/02/1993
Mines
Nagpur
754
13/04/1960 GEN
30/01/1989 30/01/1989 19/02/1993
Mines
755
15/07/1962 GEN
13/08/1985 13/08/1985 30/04/1993
CBDT
Bhopal
756
21/01/1954
SC
01/01/1982 24/10/1989 30/04/1993
CBDT
Patna
757
28/02/1959
SC
01/08/1989 01/08/1989 12/05/1993
Home Affairs
758
08/05/1962
SC
01/09/1989 01/09/1989 12/05/1993
Home Affairs
Chennai
759
20/02/1964 GEN
22/09/1989 22/09/1989 12/05/1993
Home Affairs
760
13/10/1961
SC
11/12/1989 11/12/1989 12/05/1993
Home Affairs
Delhi
761
15/03/1959 GEN
06/05/1985 26/07/1988 14/05/1993
CBEC
Chennai
762
01/03/1956
ST
15/02/1977 01/06/1989 14/05/1993
CBEC
Shillong
763
23/10/1963
ST
17/07/1989 17/07/1989 14/05/1993
DGS&D (Supply)
Mumbai
764
15/12/1956 GEN
15/12/1978 21/08/1989 14/05/1993
CBEC
Chennai
Sh.L.S.Meena
Smt. Bimla
Sh. K.M. Chauhan
Ahmedabad
Mary F. Aind(Smt)
Ranchi
Sh. Ashok Kumar
Jammu
Sankar Gautam
Kolkata
Hubli
Smt.A.A.Kuruvilla
Meenakshi B.Iyer
Ratna Sharma
Shankar Chandre Bhattacharya
Kolkata
Abhikit Chatterjee
Kolkata
Ms. Vidya S. Rane
Reeta Rani Tomer
Sanjeev Negi
Dehradun
Rajni Sachdeva (Smt)
Mamtesh Gupta(Smt)
Jagjit Kumar Luthra
Sh.A.K.D.Sharma
Pune
H.P.Ramteke
Biplab Saha
Kolkata
Sh.K.C.Sharma
Sh.D.N.Majhi
Prasanta Kumar Biswas
Kolkata
K. Kala
Sandipan Banrjee
Kolkata
Pramod Kumar
M. Mohd Vaseem
Tiewbora Shongwan
Sh. Vilas S. Age
V.S. Vijayapradhaa

Sheet1
Page 25
765
10/01/1965
ST
22/08/1989 22/08/1989 14/05/1993
External Affairs
Delhi
766
22/04/1956 GEN
28/05/1981 28/08/1989 14/05/1993
CBEC
Mumbai
767
01/07/1955 GEN
23/05/1981 31/08/1989 14/05/1993
CBEC
Chennai
768
04/07/1955 GEN
23/05/1981 31/08/1989 14/05/1993
CBEC
Chennai
769
12/11/1962
ST
31/08/1989 31/08/1989 14/05/1993
Agriculture
Delhi
770
15/11/1962
ST
12/09/1989 12/09/1989 14/05/1993
CBEC
Shillong
771
16/09/1955
SC
07/02/1980 13/09/1989 14/05/1993
Finance
Delhi
772
03/12/1965
SC
23/02/1989 20/09/1989 14/05/1993
H&FW
DELHI
773
20/03/1961
ST
21/09/1989 21/09/1989 14/05/1993
CBEC
774
27/12/1961
ST
29/09/1989 29/09/1989 14/05/1993
Agriculture
Delhi
775
14/08/1956 GEN
17/08/1981 05/10/1989 14/05/1993
Finance
Delhi
776
15/12/1967 GEN
13/10/1989 13/10/1989 14/05/1993
Fertilizers
Delhi
777
01/11/1955 GEN
10/05/1976 18/10/1989 14/05/1993
H&FW
DELHI
778Sh. Joy John N
21/06/1964 GEN
20/12/1984 18/10/1989 14/05/1993
779
15/12/1957 GEN
14/05/1980 01/11/1989 14/05/1993
H&FW
KOLKATA
780
27/08/1954 GEN
28/11/1981 02/11/1989 14/05/1993
CBEC
781
18/05/1957 GEN
05/01/1983 10/11/1989 14/05/1993
Finance
Delhi
782
10/04/1965
SC
19/12/1989 19/12/1989 14/05/1993
CBEC
783
25/04/1959 GEN
31/08/1983 01/01/1990 14/05/1993
784
10/10/1962
ST
03/07/1989 03/07/1989 15/05/1993
Industry
Jaipur
785
15/11/1953 GEN
07/01/1978 30/09/1989 15/05/1993
Industry
786
05/07/1959
ST
04/07/1986 17/10/1989 17/05/1993 Rural Development
Delhi
787
01/01/1964
SC
18/08/1989 18/08/1989 19/05/1993
RTHS
Delhi
788
13/08/1964
ST
21/08/1989 21/08/1989 19/05/1993
RTHS
Jaipur
789
05/04/1966
ST
18/09/1989 18/09/1989 31/05/1993
PPG & P
Delhi
790
08/09/1955 GEN
21/02/1976 25/09/1989 31/05/1993
PPG & P
Delhi
791
25/09/1965
ST
22/09/1989 22/09/1989 04/06/1993
Water Resources
Delhi
792
24/10/1954 GEN
07/08/1989 07/08/1989 09/06/1993
Urban Develop.
Delhi
793
17/06/01965 GEN
09/08/1989 09/08/1989 09/06/1993
Urban Develop.
Mumbai
794
05/12/1965
SC
03/10/1989 03/10/1989 09/06/1993
Urban Develop.
Delhi
795
11/04/1952 GEN
19/12/1975 19/12/1975 23/06/1993
Earth Sciences
Delhi
796
10/09/1952 GEN
06/10/1989 06/10/1989 23/06/1993
Mines
Hyderabad
Oscar Kujur(ST)
S. Chidambaranathan
N.Seshagiri
N.Seshagiri
Sh.Manoj Kumar Beck
Diora Wahlang
Rajinder Lal
Harish Chander
Ajab Singh
Meerut
Sh.R.P.Meena
A.K. Bhagchandani
Sh. Jaideep Yadav
Ram Swaroop
Labour & Emp.
mumbai
Arindam Chakraborty
Veena Rani
Ghaziabad
Usha Behl
B.Papa Rao
Guntur
Smt. K. Girija Govindan
Labour & Emp.
mumbai
Sh.M.L.Meena
Sh.R.D.Dey
Kolkata
Sh.D.R.Meena
Sh. Naresh Harit
Sh. Ladu Ram Meena
Sh. Madan Lal Meena
Sh. Parmendra Singh
P.K.Bhagat
Smt. Sushma Rani
Ms. Sunanada G. Lyer
Ranbir Singh
Sh.Sukhvinder singh Bedi
T.Sreedhar Kumar

Sheet1
Page 26
797
18/12/1958
SC
24/11/1989 24/11/1989 23/06/1993
Mines
Jaipur
798
10/06/1963 GEN
30/10/1984 01/12/1989 23/06/1993
Sci.& Tech.
Hyderabad
799
24/07/1964
SC
11/12/1989 11/12/1989 23/06/1993
Sci.& Tech.
Delhi
800
01/05/1967 GEN
06/04/1985 06/06/1990 23/06/1993
Mines
801
21/03/1964
ST
11/05/1990 11/05/1990 29/09/1993
Sci.& Tech.
Jaipur
802
18/06/1953 GEN
25/06/1973 07/06/1987 26/10/1993
CBEC
803
10/02/1962
ST
23/03/1990 23/03/1990 26/10/1993
CBEC
Jaipur
804
08/07/1962
ST
27/03/1990 27/03/1990 26/10/1993
CBEC
Jaipur
805
10/10/1964 GEN
26/08/1985 21/05/1990 26/10/1993
RTHS
Delhi
806
01/01/1967
SC
05/01/1990 05/01/1990 27/10/1993
CPAO
DELHI
807
06/10/1956 GEN
14/06/1982 29/03/1990 27/10/1993
Home Affairs
808
08/08/1958 GEN
15/06/1983 15/03/1989 29/10/1993
CBDT
Amritsar
809
22/07/1966
ST
21/02/1990 21/02/1990 29/10/1993
Home Affairs
Delhi
810
14/05/1958 GEN
18/04/1983 01/03/1990 29/10/1993
H&FW
PONDICHERRY
811
03/12/1963 GEN
11/02/1985 23/03/1990 29/10/1993
Urban Develop.
812
15/11/1958 GEN
16/02/1985 23/03/1990 29/10/1993
Urban Develop.
813
10/04/1954 GEN
20/04/1981 26/03/1990 29/10/1993
CBDT
Chennai
814
16/01/1961 GEN
14/02/1985 26/03/1990 29/10/1993
Urban Develop.
815
23/09/1961
ST
03/04/1990 03/04/1990 29/10/1993 Information & Broad.
Mumbai
816
13/02/1966
ST
09/04/1990 09/04/1990 29/10/1993
Urban Develop.
Chennai
817
06/09/1966 GEN
17/05/1990 17/05/1990 29/10/1993
Commerce
Mumbai
818
03/04/1962
SC
23/05/1990 23/05/1990 29/10/1993
Urban Develop.
Chennai
819
09/07/1957 GEN
02/08/1983 22/06/1990 29/10/1993
Urban Develop.
Chennai
820
23/06/1966
ST
22/06/1990 22/06/1990 29/10/1993
CBDT
Nagpur
821
29/06/1964 GEN
29/06/1990 29/06/1990 29/10/1993
CBDT
Mumbai
822
10/08/1967 GEN
01/02/1990 01/02/1990 03/11/1993
Sci.& Tech.
Hyderabad
823
12/06/1966 GEN
26/02/1990 26/02/1990 03/11/1993
Agriculture
Mumbai
824
02/05/1961 GEN
28/02/1985 25/06/1990 03/11/1993
Earth Sciences
Chennai
825
23/09/1957 GEN
10/05/1984 28/06/1990 03/11/1993
Earth Sciences
826
01/01/1956
SC
06/01/1979 13/03/1987 06/11/1993
Water Resources
FARAKKA
827
03/06/1953 GEN
09/11/1973 15/06/1990 09/11/1993
Delhi
828
27/04/1965 GEN
04/01/1990 04/01/1990 16/11/1993
Water Resources
Delhi
H.S.Pankaj
M. victoria
gouri Adhikari
Sushanta Aich
Kolkata
R.C. Meena
A.Alfonse Irudayaraj
Trichy
J.P.Meena
D.L.Meena
Sh. Sanjeev Bhardawaj
Mahender Singh
Tapan Kumar Poddar
Kolkata
Smt.Parvesh Syal
Claudia Minj (Ms)
Karolin Martin Raj Ms.
Arup Das
Kolkata
Ashok Bhattacharya
Kolkata
Sh.M.Gopi
Subir Kumar Saha
Kolkata
A.G.Maheshkar
Smt. A. Shanthi
Smt. Mary V. Chacko
P. Chenthamilan
Smt. S. Radha
Sh.R.W.Nandanwar
Sh.G.J.Chaukar
Ajit Huparikar
Sh.P.J.Rajpurkar
T.V.Manoj
Smt.V.V.Khole
Pune
Sadhan Kr Sarkar
Sh.Jagdish Prasad
Labour & Emp.
Satendra Nath

Sheet1
Page 27
829
20/08/1963
ST
18/06/1990 18/06/1990 16/11/1993
Mines
Jaipur
830
26/10/1958 GEN
17/06/1983 08/03/1990 08/12/1993
Industry
Delhi
831
02/02/1961 GEN
17/06/1983 08/03/1990 08/12/1993
Industry
Delhi
832
03/09/1959 GEN
08/07/1983 08/03/1990 08/12/1993
Industry
Delhi
833
18/08/1954 GEN
30/03/1973 14/09/1983 21/12/1993
Finance
Delhi
834
26/04/1968
ST
26/06/1990 26/06/1990 31/03/1994
CBEC
835
05/18/1966
ST
24/08/1990 24/08/1990 31/03/1994
CBEC
836
15/03/1952 GEN
03/01/1977 23/11/1990 31/03/1994
Law, Justice & CA
Delhi
837
10/07/1966
ST
23/11/1990 23/11/1990 31/03/1994
Finance
Gwalior
838
11/05/1966
SC
10/08/1990 10/08/1990 06/04/1994
Home Affairs
Delhi
839
17/03/1959
SC
20/07/1979 22/08/1990 06/04/1994
Home Affairs
Delhi
840
28/01/1957 GEN
13/05/1982 18/09/1990 06/04/1994
Home Affairs
841
22/11/1961 GEN
04/10/1980 26/12/1990 06/04/1994
External Affairs
Delhi
842
01/01/1963
ST
14/12/1989 14/12/1989 08/04/1994
RTHS
Jaipur
843
15/08/1964
ST
24/08/1990 24/08/1990 11/04/1994
Mines
Jaipur
844
15/04/1963 GEN
10/12/1981 06/06/1990 13/04/1994
Mines
845
10/11/1956 GEN
06/02/1982 06/06/1990 13/04/1994
Mines
846
13/01/1959 GEN
27/03/1985 06/06/1990 13/04/1994
Mines
847
21/03/1959 GEN
24/12/1981 31/08/1990 13/04/1994
Mines
Delhi
848
20/05/1955 GEN
02/07/1980 16/07/1990 16/04/1994
Civil Aviation
849
01/01/1959
SC
22/01/1982 16/07/1990 16/04/1994
Civil Aviation
Mumbai
850
24/11/1964 GEN
26/06/1989 26/06/1989 18/04/1994
Earth Sciences
851
30/05/1964
ST
01/02/1990 01/02/1990 18/04/1994
Sci.& Tech.
Jaipur
852
16/04/1956 GEN
12/10/1982 03/08/1990 18/04/1994
Earth Sciences
Chennai
853
25/01/1955 GEN
06/12/1982 06/09/1990 18/04/1994
Sci.& Tech.
854
15/12/1964
ST
28/04/1988 04/09/1990 19/04/1994
PPG & P
Delhi
855
07/03/1959 GEN
30/03/1985 02/04/1990 21/04/1994
H&FW
KOLKATA
856
15/04/1956 GEN
18/02/1982 01/10/1990 21/04/1994
H&FW
KOLKATA
857
10/01/1959 GEN
18/09/1981 03/08/1981 27/04/1994 Information & Broad.
Mumbai
858
05/11/1959 GEN
09/02/1984 26/03/1990 27/04/1994
Urban Develop.
859
02/03/1958
SC
20/12/1982 03/07/1990 27/04/1994
Urban Develop.
Delhi
860
01/03/1959 GEN
08/08/1983 03/07/1990 27/04/1994
H&FW
DELHI
861
27/01/1956
SC
22/11/1982 05/07/1990 27/04/1994
Urban Develop.
Delhi
Brij Lal Meena
Ms.Shashi Bansal
Ms.Neena Sharma
Ms.Veera
Virender Kumar
Chandrakant R. Solankhi
Aurangabad
Govind Singh
Meerut
R.C.Saini
B.L Meena
Daler Singh
Anil Bansal
Debnath Porrey
Kolkata
Raka Puri
Sh. Hajari Lal Meena
H.M.Meena
Snajit Bhowmick
Kolkata
sandip sarkar
Kolkata
Partha Mukhopadhyay
Kolkata
Sunita Sachdeva
Sh. K.K. Dutta
Kolkata
Smt. P.R. Rathod
Sh.Soumendra Kr.Misra
Kolkata
D.L. Meena
Sh.Swaminathan N.S.
S.B. Chakraborty
Kolkata
Sh. Kushal S. Rawat
Debasis Malik
Chandan Kumar Dey
Jagdish Kumar G.Keswani
N.C Guchhait
Kolkata
ravinder Kumar
Kamlesh Bajaj Ms.
Nirmail Arya

Sheet1
Page 28
862
16/08/1954
SC
30/01/1982 09/07/1990 27/04/1994
Urban Develop.
863
27/09/1954
SC
29/03/1982 10/07/1990 27/04/1994
Urban Develop.
864
01/09/1953 GEN
18/05/1972 03/08/1990 27/04/1994 Information & Broad.
Delhi
865
29/11/1958 GEN
23/06/1982 03/08/1990 27/04/1994 Information & Broad.
Mumbai
866
01/05/1957 GEN
12/08/1980 06/11/1989 28/04/1994
CA,FOOD & PD
Chennai
867
05/10/1963 GEN
20/08/1990 20/08/1990 29/04/1994
Human Resource
Delhi
868
02/01/1959 GEN
06/12/1982 22/08/1990 29/04/1994
CBEC
Bangalore
869
18/01/1966 GEN
04/09/1990 04/09/1990 29/04/1994
Human Resource
Delhi
870
10/07/1964 GEN
16/03/1990 16/03/1990 30/04/1994
CBEC
Madurai
871
01/01/1952
SC
23/08/1972 11/07/1990 30/04/1994
Commerce
Delhi
872
03/10/1959 GEN
20/12/1982 11/07/1990 30/04/1994
Commerce
873
01/07/1961 GEN
26/12/1982 26/12/1990 02/05/1994
Human Resource
Delhi
874
24/12/1956 GEN
09/11/1981 06/08/1986 09/05/1994
PPG & P
Delhi
875
05/07/1960
ST
27/08/1987 27/08/1987 17/05/1994
CBDT
Nagpur
876
04/05/1963 GEN
10/08/1990 10/08/1990 17/05/1994
CBDT
Delhi
877
07/09/1954 GEN
08/08/1977 18/09/1990 17/05/1994
CBDT
878
12/11/1969
SC
01/10/1990 01/10/1990 17/05/1994
CBDT
KOLKATA
879
16/02/1968
ST
16/11/1990 16/11/1990 17/05/1994
CBDT
Nagpur
880
31/05/1958 GEN
30/07/1982 01/08/1990 25/05/1994
Industry
Mumbai
881
25/04/1959
SC
24/08/1982 01/08/1990 25/05/1994
Law, Justice & CA
Mumbai
882
16/01/1952
SC
07/03/1977 17/01/1991 20/09/1994
CBEC
883
08/08/1965
SC
22/08/1986 12/04/1991 22/09/1994
RTHS
Delhi
884
15/10/1952 GEN
01/02/1972 31/05/1991 23/09/1994
PPG & P
Delhi
885
15/03/1957 GEN
06/09/1982 07/01/1991 28/09/1994
CBEC
886
12/04/1955 GEN
21/06/1983 24/04/1991 28/09/1994 Information & Broad.
887
01/05/1957 GEN
20/03/1982 07/06/1991 28/09/1994
Industry
Chennai
888
12/12/1961
SC
19/10/1979 19/10/1979 29/09/1994
CBEC
889
20/07/1960
SC
30/09/1983 30/09/1983 29/09/1994
CBEC
890
09/05/1966 GEN
08/09/1986 18/01/1991 29/09/1994
CBEC
Chennai
891
09/05/1966 GEN
08/09/1986 18/01/1991 29/09/1994
CBEC
Chennai
892
11/07/1958 GEN
18/11/1983 11/03/1991 29/09/1994
Sci.& Tech.
893
25/12/1959
SC
20/12/1983 19/03/1991 29/09/1994
Sci.& Tech.
Hyderabad
Dipika Routh
Kolkata
Jai Gopal Saha
Kolkata
Rajender Prasad
Preetha Pavithran
Smt. P. Rajalakshmi
Sh. Satish Kumar
S. Seethalakshmi
Sh. Pradeep Kulshrestha
P.Sugumaran
Sh. Nek Ram
Smt. Chaitali Dutta
Kolkata
Smt. Sarita Gulati
Smt. Kamaljeet Ahluwalia
Sh.G.M.Dharmik
Nirmal Kumar
Smt.K.K.Chaubal
Pune
Sh.Manoj Biswas
Sh.P.S.Nimje
Ms.P.P.Kulkarni
Smt.B.V.Jagtap
Santosh Das
Kolkata
Sh. Swaran Singh
Sh. M.P Bhutani
R.Bala Krishnan
Trichy
S.C.Mondal
Kolkata
Sh.S.Rajaraman
Prabir Kumar Sardar
Bolpur
Sudhir Singh
Bolpur
S.Aruna
S.Aruna
Surendra Kumar
Dehradun
E.M. Vijayasree

Sheet1
Page 29
894
09/09/1953 GEN
18/04/1991 18/04/1991 29/09/1994
CBEC
Delhi
895
15/01/1963
ST
28/05/1990 28/05/1990 30/09/1994
CBDT
Jaipur
896
26/11/1959 GEN
26/11/1982 08/01/1991 30/09/1994
CBDT
Delhi
897
12/03/1955 GEN
09/12/1981 30/01/1991 30/09/1994
Finance
Delhi
898
14/11/1957 GEN
07/10/1982 11/02/1991 30/09/1994
Finance
Delhi
899
20/03/1962 GEN
23/12/1982 11/02/1991 30/09/1994
Finance
Delhi
900
02/01/1960
ST
20/02/1984 28/02/1991 30/09/1994
Home Affairs
901
16/04/1962
ST
16/04/1983 25/03/1991 30/09/1994
CBDT
Shillong
902
10/03/1954 GEN
21/02/1976 16/04/1991 30/09/1994
Home Affairs
Delhi
903
29/04/1958 GEN
04/11/1982 04/01/1991 17/10/1994
CBEC
Coimbatore
904
01/03/1960 GEN
19/01/1985 16/04/1991 25/10/1994
Urban Develop.
Chennai
905
01/01/1961
SC
25/10/1994 25/10/1994 25/10/1994
Home Affairs
Delhi
906
03/02/1963
ST
06/05/1991 06/05/1991 28/10/1994
Mines
Delhi
907
11/07/1964
SC
13/07/1990 13/07/1990 02/12/1994
Water Resources
Delhi
908
01/05/1956 GEN
23/02/1982 11/02/1991 02/12/1994
Water Resources
Delhi
909
15/07/1954 GEN
14/08/1972 29/12/1990 05/12/1994
COAL
Delhi
910
07/10/1959 GEN
21/01/1981 02/05/1991 28/12/1994
Mines
911
28/11/1952 GEN
22/01/1986 30/08/1991 23/03/1995
Commerce
Delhi
912
01/04/1962
SC
01/11/1991 01/11/1991 23/03/1995
Commerce
Mumbai
913
14/04/1958
SC
17/04/1976 24/12/1991 23/03/1995
Agriculture
Delhi
914
23/09/1967 GEN
22/07/1991 22/07/1991 24/03/1995
CBDT
Mumbai
915
09/03/1957 GEN
25/02/1980 14/10/1991 24/03/1995
CBDT
916
02/05/1956 GEN
12/01/1979 09/10/1991 27/03/1995
Industry
Delhi
917
09/01/1963 GEN
06/08/1987 20/11/1991 27/03/1995
External Affairs
Delhi
918
02/06/1963 GEN
30/04/1990 30/04/1990 28/03/1995
Commerce
Mumbai
919
25/05/1967 GEN
21/01/1987 05/08/1991 28/03/1995 Information & Broad.
Delhi
920
27/03/1964 GEN
31/12/1986 01/08/1993 29/03/1995
Chandigarh
921
03/01/1954
SC
30/07/1977 30/07/1977 30/03/1995
Finance
Gwalior
922
26/01/1956 GEN
30/10/1984 25/09/1990 30/03/1995
Mines
923
28/10/1960 GEN
28/07/1985 26/08/1991 30/03/1995
Home Affairs
924
30/03/1954 GEN
24/08/1982 25/09/1991 30/03/1995
Mines
925
07/03/1953 GEN
05/08/1974 23/10/1991 30/03/1995
Home Affairs
Mavasi Ram
Sh. J.S.Meena
Sh. Rohtash
Kamla Sharma
Geetha Rangarajan
Kanchan Suri
Kripa Minz (Smt)
Ranchi
Smt.Rupelties Synjri
Mahima Nand
N.Ramkumar
R. Ramachandran
Banshi Lal
Shree Ram Meena
V.S.Ranga
Lalita Prasad
Prem Chand
Tapan Kumar Bandopadhyay
Kolkata
Sh. K.K. Oberoi
Sh. A.K. patole
Sh.Raju
Sh.V.S.Pathak
Sh.P.N.Parida
Bhubanswar
Sh.K.K.Chopra
Anita Bahuguna
Sh. P.V. Amrute
Jessy Varghese
Smt. Nishi Khanna
Labour & Emp.
H.M. Bhilwal
Kamal Kumar Rana
Kolkata
Firoz Ahmed
Ranchi
Pradip Kumar Bhattacharjee
Kolkata
Sekhar Chakraborti
Kolkata

Sheet1
Page 30
926
13/10/1956 GEN
26/11/1991 26/11/1991 30/03/1995
Home Affairs
927
09/06/1958 GEN
03/02/1983 04/12/1991 30/03/1995
H&FW
KOLKATA
928
02/06/1959
SC
28/07/1985 17/12/1991 30/03/1995
Home Affairs
Delhi
929
05/05/1964
SC
06/09/1984 30/12/1991 30/03/1995
Civil Aviation
Delhi
930
06/03/1970
SC
30/03/1993 30/03/1993 30/03/1995
H&FW
DELHI
931
01/08/1954
SC
14/01/1983 28/02/1991 31/03/1995
Agriculture
Nagpur
932
07/08/1952 GEN
24/12/1982 28/03/1991 31/03/1995
Human Resource
Delhi
933
01/11/1964 GEN
18/09/1987 02/08/1991 31/03/1995
Human Resource
Delhi
934
03/06/1964 GEN
31/12/1986 28/08/1991 31/03/1995
Urban Develop.
Delhi
935
12/06/1957 GEN
28/01/1983 08/11/1991 31/03/1995
Urban Develop.
Chennai
936
21/07/1957
SC
05/04/1982 16/11/1991 31/03/1995
Urban Develop.
937
23/04/1955 GEN
19/04/1982 16/12/1991 31/03/1995
Urban Develop.
938
12/09/1958 GEN
03/01/1983 23/06/1992 01/04/1995
PPG & P
Delhi
939
28/03/1954
SC
11/08/1981 28/10/1991 18/04/1995
Finance
940
01/07/1965
ST
27/08/1987 27/08/1987 24/04/1995
Planning
Nagpur
941
14/06/1966 GEN
25/01/1990 25/01/1990 24/04/1995
CBDT
Chennai
942
06/04/1957
SC
14/06/1983 29/07/1991 24/04/1995
Earth Sciences
943
01/03/1962
SC
23/11/1990 23/11/1990 05/07/1995
Home Affairs
Delhi
944Sh. Kashmir Singh
25/11/1964
ST
04/10/1991 04/10/1991 11/07/1995
RTHS
Chandigarh
945
01/04/1957 GEN
09/02/1983 09/02/1983 05/09/1995
RTHS
946
13/10/1953 GEN
17/01/1975 01/05/1992 07/09/1995
Law, Justice & CA
Delhi
947
21/06/1964
ST
24/12/1983 06/03/1992 08/09/1995
Industry
Nagpur
948
12/08/1965
SC
25/06/1992 25/06/1992 08/09/1995
Industry
Chennai
949
01/05/1966
SC
21/08/1986 10/01/1992 13/09/1995
RTHS
Delhi
950
26/10/1964 OBC
26/12/1986 01/04/1992 13/09/1995
Power
Delhi
951
25/07/1965
SC
06/09/1989 06/09/1989 14/09/1995
CBEC
Chennai
952
01/09/1965 GEN
24/08/1987 14/01/1992 14/09/1995
CBEC
Delhi
953
12/06/1966
ST
06/04/1992 06/04/1992 14/09/1995
CBEC
954
28/03/1960
SC
30/06/1986 20/04/1992 14/09/1995
CBEC
Delhi
955
05/03/1964 GEN
17/08/1983 22/06/1992 14/09/1995
PPG & P
Delhi
956
13/12/1966 GEN
08/07/1987 15/05/1992 15/09/1995
Civil Aviation
Delhi
957
05/01/1962
ST
15/09/1984 29/06/1989 18/09/1995
Sci.& Tech.
Jaipur
Kalyan Bose
Kolkata
Shantanu Bhattacharya
Kanta Rani (Smt)
Sh. Subhash Kumar
Vijay Kumar
Sh.N.P.Khobragade
Smt. Usha Bhatta
Smt. Saroj Sachdeva
Adarsh Kumar Kulshreshta
M.J. Sathiam
Pradip Kumar Das
Kolkata
Sheik Abdul Salim
Kolkata
Sh. M.D. Khanna
Sunil Kumar Roy
Kolkata
Sh. G.R. Kumbhare
Lakshmi Swaminathan
Sh.D.K.Majumdar
Kolkata
Naresh Kumar Toor
Sh. Sudhir Kumar Saha
Guwahati
D.K.Sayal
Sh.R.D.Fanibhare
Sh.P.Velayutham
Sh. Jagdish Kumar
K.R.Saini
R.V. Venkateswari
Gurvinder Vig
A.D. Dhapodkar
Nhava-Sheva
Chandra Bhan Jatav
Sh. Subhash Kumar
Smt. Anju bali
H.N Meena

Sheet1
Page 31
958
23/06/1953 GEN
01/04/1971 14/01/1992 18/09/1995
Sci.& Tech.
959
11/08/1959
SC
03/09/1984 30/01/1992 18/09/1995
Earth Sciences
960
26/02/1962 GEN
08/10/1984 12/06/1992 19/09/1995
H&FW
DELHI
961
06/08/1966 GEN
20/10/1987 03/02/1992 22/09/1995
Urban Develop.
Delhi
962
15/04/1965 GEN
20/02/1991 20/03/1992 22/09/1995
Urban Develop.
Shillong
963
01/08/1956 GEN
17/08/1988 24/04/1992 22/09/1995
Urban Develop.
Delhi
964
12/10/1952 GEN
11/05/1971 29/04/1992 22/09/1995
Urban Develop.
Delhi
965
07/03/1960
SC
04/01/1983 01/07/1992 22/09/1995
DGS&D (Supply)
Delhi
966
27/03/1968
ST
28/04/1992 28/04/1992 25/09/1995
Home Affairs
Shillong
967
23/04/1961 GEN
17/03/1986 12/05/1992 25/09/1995
Home Affairs
Delhi
968
10/12/1954 OBC
27/04/1981 13/06/1994 26/09/1995
Chennai
969
26/05/1963
ST
19/01/1984 09/01/1992 27/09/1995
Finance
Nagpur
970
24/08/1954
SC
26/05/1975 05/03/1992 27/09/1995
Delhi
971
08/10/1955 GEN
03/09/1975 23/06/1992 27/09/1995
Commerce
Delhi
972
10/02/1964 GEN
17/08/1981 22/07/1992 27/09/1995
Finance
Delhi
973
08/05/1954
ST
20/12/1975 23/01/1992 29/09/1995
External Affairs
Delhi
974
14/03/1955
ST
12/11/1984 29/06/1992 05/10/1995
Mines
Nagpur
975
29/08/1969 GEN
13/03/1992 13/03/1992 16/10/1995
CBEC
976
20/10/1965 GEN
23/06/1986 29/01/1992 18/10/1995
CBEC
977
01/06/1960 OBC
23/04/1992 23/04/1992 18/10/1995 Information & Broad.
978
19/05/1962
SC
29/04/1992 29/04/1992 18/10/1995 Information & Broad.
Chennai
979
01/09/1960 GEN
04/05/1992 04/05/1992 18/10/1995 Information & Broad.
980
08/04/1969
ST
18/06/1992 18/06/1992 18/10/1995
CBDT
981
06/06/1953 GEN
17/01/1975 07/04/1992 19/10/1995
H&FW
DELHI
982
09/05/1964
ST
19/07/1985 22/06/1992 27/10/1995
Water Resources
Delhi
983
01/07/1960 GEN
12/01/1983 04/06/1993 27/10/1995
Water Resources
Delhi
984Sh. V.M. Patel
29/08/1964
SC
15/11/1989 15/11/1989 09/11/1995
CBDT
985
18/01/1970
SC
29/04/1992 29/04/1992 09/11/1995
CBDT
986
28/06/1959 GEN
13/05/1983 23/06/1992 09/11/1995
CBDT
Chennai
987
17/04/1958 GEN
16/05/1983 23/06/1992 09/11/1995
CBDT
Chennai
988
23/11/1955
SC
19/04/1982 30/06/1992 09/11/1995
CBDT
KOLKATA
989
13/07/1959
SC
28/07/1985 30/06/1992 05/12/1995
Human Resource
Delhi
R.N. Mondal
Kolkata
Sh.Tapan Kr.Roy
Kolkata
G. Raghuraman
Smt. Sangeeta Mahajan
Chanchal Kumar Benerjee
Smt. Rita Behl
Bageshwar Prasad
Sh. Sudesh Kumar
M. Kharwanlang
Ashwini Kumar Sharda
Sh. C. Samuel Sahayam
Labour & Emp.
K.B. Sonkusare
Sh. Hari Kishan
Labour & Emp.
Sh. Abbal Singh
P.C.Upadhyay
Shree Ram Manjhi(ST)
A.R.Babilwar
D.M. Sharma
Rajkot
C.Murali
Kochi
Bijoy Sankar Roy
Guwahati
D.Vadivel Murugan
Rupak Kr Bhattacharjee
Guwahati
Binita Roy Nongrum
Bangalore
Maha Singh
B.K.Lakra
Kusum Puniani
Ahmedabad
N. Varalakshmi Mahendran
Bangalore
Sh.V.Raju
J.M.J.J.Chandrakanthi
Sh.Anadi Nath patra
Smt. Kiran Rao

Sheet1
Page 32
990
02/08/1955 GEN
28/06/1985 19/08/1992 23/03/1996
Mines
991
15/01/1963
ST
22/03/1984 28/09/1992 23/03/1996
CBDT
Mumbai
992
12/02/1964 GEN
17/09/1992 17/09/1992 25/03/1996
Planning
Delhi
993
26/09/1964
ST
28/02/1989 23/09/1992 25/03/1996
DGS&D (Supply)
Delhi
994
02/04/1968 GEN
23/09/1992 23/09/1992 25/03/1996
Mines
Delhi
995
05/05/1964
SC
14/11/1986 28/07/1992 26/03/1996
CA,FOOD & PD
Delhi
996
07/05/1957 GEN
26/09/1983 14/08/1992 26/03/1996
CA,FOOD & PD
Mumbai
997
28/03/1966 GEN
21/07/1992 21/07/1992 27/03/1996
Urban Develop.
Delhi
998
05/08/1966 GEN
22/07/1992 22/07/1992 27/03/1996
Urban Develop.
Shillong
999
07/06/1957
SC
25/03/1985 23/07/1992 27/03/1996
Food Processing
Delhi
1000
12/05/1955 GEN
07/08/1982 26/11/1992 27/03/1996
Urban Develop.
1001
25/02/1957
ST
08/08/1984 09/07/1992 29/03/1996
CBEC
Mumbai
1002
05/01/1958
SC
27/04/1982 23/07/1992 29/03/1996
Mines
1003
22/04/1955 GEN
30/01/1986 23/07/1992 29/03/1996
CBEC
Hyderabad
1004Sh. V.K. Hans
03/03/1966 GEN
27/07/1992 27/07/1992 29/03/1996
Human Resource
Delhi
1005
01/01/1956
ST
07/12/1983 05/08/1992 29/03/1996
Mines
Nagpur
1006
26/01/1964 GEN
12/08/1992 12/08/1992 29/03/1996
Home Affairs
Delhi
1007
07/05/1967 GEN
26/08/1987 04/09/1992 29/03/1996
CBDT
Delhi
1008
01/02/1969 GEN
28/09/1992 28/09/1992 29/03/1996
CBDT
1009
22/11/1966
ST
18/06/1990 01/06/1993 29/03/1996
CBEC
Shillong
1010
15/04/1959 GEN
10/04/1983 10/04/1983 03/04/1996
Home Affairs
Delhi
1011
04/04/1957
ST
29/07/1992 29/07/1992 13/05/1996
RTHS
1012
22/04/1966 GEN
24/08/1992 24/08/1992 27/06/1996
Water Resources
Delhi
1013
01/07/1964
ST
13/10/1992 13/10/1992 27/06/1996
CBDT
Nagpur
1014
15/05/1963 GEN
03/01/1985 03/08/1992 29/06/1996 Information & Broad.
Mumbai
1015
17/09/1973 GEN
02/05/1996 02/05/1996 03/08/1996
PPG & P
Delhi
1016
01/04/1961 GEN
17/04/1984 09/02/1993 30/08/1996
Law, Justice & CA
Chennai
1017
17/04/1969 GEN
27/04/1993 27/04/1993 30/08/1996
RTHS
Lucknow
1018
25/09/1967 GEN
17/05/1993 17/05/1993 30/08/1996
Law, Justice & CA
Chennai
1019
01/07/1969
ST
18/06/1993 18/06/1993 30/08/1996
RTHS
Jaipur
1020
01/04/1958 GEN
03/04/1984 08/04/1993 06/09/1996
PPG & P
Delhi
1021
08/06/1969 GEN
22/11/1991 22/11/1991 09/09/1996 Information & Broad.
Lucknow
Asim Kumar Chattopadhyay
Kolkata
MS.K.B.Chavan
Sh. Gurinder Singh
Sh. Raghu Nath Soren
Ravi Thakur
Sh. Ramesh Kumar
Sh. R. Venkatesan
Birender Pal Singh Raina
Amaresh Dutta
Sh.Harbans Lal
Gautam Kumar Das
Kolkata
C.S.Tarkar
Dulal Chandra Mondal
Kolkata
Fareedunnisa Begum
K.M.Moundekar
K.L. Dass
Sh. S.C. Kaushal
Sh.Anurag Mithal
Meerut
Neiyangchong Lupheng
Prakash Chand
Sh. Shobha Ram Narzary
Guwahati
B.S.Rana
Sh.Y.S.Sadawarti
Shalini R Prabhu
Sh. Anurag Jain
Smt.Uma Venkatesan
Sh. Alok Kumar Srivastava
S.Murali
Sh. Ram Narayan Meena
Smt. Champa Rani
Vishal Khatri

Sheet1
Page 33
1022
03/12/1964
ST
24/04/1992 24/04/1992 09/09/1996 Information & Broad.
1023
14/05/1963 GEN
14/09/1983 28/10/1992 09/09/1996 Information & Broad.
Mumbai
1024
10/11/1957 GEN
26/03/1984 18/01/1993 09/09/1996 Information & Broad.
Chennai
1025
14/07/1958 GEN
26/12/1983 22/02/1993 09/09/1996 Information & Broad.
1026
14/08/1958 GEN
20/01/1984 22/02/1993 09/09/1996 Information & Broad.
1027
23/09/1963 GEN
30/08/1983 18/03/1993 09/09/1996 Information & Broad.
Mumbai
1028
15/08/1959 GEN
23/07/1983 26/04/1993 09/09/1996 Information & Broad.
Chennai
1029
01/04/1965
SC
04/05/1993 04/05/1993 09/09/1996
Agriculture
Delhi
1030
01/07/1963
ST
07/12/1983 15/01/1993 10/09/1996
CBDT
Nagpur
1031
14/11/1959 GEN
14/11/1986 15/01/1993 10/09/1996
CBDT
Delhi
1032
16/08/1959 GEN
05/06/1982 26/02/1993 10/09/1996
CBDT
Cochin
1033
01/07/1967
ST
30/04/1993 30/04/1993 14/09/1996
CBEC
Jaipur
1034
16/06/1963
ST
27/04/1993 27/04/1993 16/09/1996
CBEC
1035
20/02/1964
ST
28/04/1993 28/04/1993 16/09/1996
CBEC
1036
09/01/1968 GEN
14/12/1990 01/05/1993 16/09/1996
CBEC
Mumbai
1037
30/01/1965
ST
03/05/1993 03/05/1993 16/09/1996
CBEC
1038
02/04/1969
ST
04/05/1993 04/05/1993 16/09/1996
CBEC
Mumbai
1039
15/01/1968
ST
23/06/1993 23/06/1993 16/09/1996
CBEC
Allahabad
1040
29/06/1969 GEN
25/06/1993 25/06/1993 16/09/1996
CBEC
Mumbai
1041
07/01/1961 GEN
17/03/1993 17/03/1993 18/09/1996
Earth Sciences
Delhi
1042
02/08/1965 GEN
17/09/1987 15/01/1993 24/09/1996
H&FW
DELHI
1043
30/08/1968
SC
17/05/1993 17/05/1993 24/09/1996
H&FW
DELHI
1044
01/03/1962
ST
16/02/1990 19/05/1993 24/09/1996
H&FW
DELHI
1045
11/05/1956 GEN
07/07/1982 29/03/1993 03/10/1996
Urban Develop.
1046
08/01/1966
ST
01/11/1990 01/11/1990 24/10/1996
Mines
Jaipur
1047
10/11/1960 GEN
10/05/1993 10/05/1993 24/10/1996
Mines
1048
19/06/1968
SC
10/05/1993 10/05/1993 24/10/1996
Mines
1049
20/08/1962
SC
11/05/1993 11/05/1993 24/10/1996
Mines
1050
02/02/1970
SC
11/06/1993 11/06/1993 24/10/1996
Mines
Jaipur
1051
20/05/1965
SC
01/02/1993 01/02/1993 06/11/1996
Water Resources
FARAKKA
1052
21/01/1965
SC
04/02/1993 04/02/1993 06/11/1996
Water Resources
FARAKKA
1053
02/01/1956 GEN
13/09/1976 10/05/1993 06/11/1996 Information & Broad.
T.N.Rabha
Guwahati
N.P.Kshirsagar
V.R.Narayan
A.K.Basu
Kolkata
A.K.Bhattacharyya
Kolkata
A.S.Joshi
N.Mahindranath Singh
Sh.Raj Kumar
Sh.B.N.Binekar
Sh.D.P.Verma
Sh.M.N.Nair
P.C.Meena
Sohan Tirkey
Ranchi
Charles Kerketta
Jamshedpur
Prema Chandran S.
Kanhai Soren
Jamshedpur
R.R.Barapatre
Kunwer Singh
Anjani Kumar Prasad
Smt.Subha Chaturvedi
Pramod Kumar Dua
Narender Kumar
Lhun Khomang Kipgen
Aloka Sen Gupta
Kolkata
J.P.Meena
Abhijit Chakraborty
Kolkata
Balaram Shee
Kolkata
Subrata Kumar Biswas
Kolkata
Vikas kataria
Chinmay Gain
Amar Krishna Roy
D.K.Pal
Kolkata

Sheet1
Page 34
1054
03/03/1960 GEN
07/02/1981 10/05/1993 06/11/1996
Water Resources
FARAKKA
1055
10/11/1954 GEN
29/03/1982 10/05/1993 06/11/1996
H&FW
KOLKATA
1056
14/01/1961 OBC
28/12/1983 10/03/1993 28/11/1996
Planning
1057
16/10/1966
SC
20/05/1993 20/05/1993 14/01/1997
Commerce
1058
10/04/1961 GEN
21/06/1983 29/10/1993 14/01/1997
CBEC
1059
01/03/1968 GEN
30/09/1993 30/09/1993 15/01/1997
RTHS
Delhi
1060
24/01/1967
ST
23/03/1992 01/12/1993 15/01/1997
RTHS
Jaipur
1061
02/08/1967 GEN
16/07/1993 16/07/1993 16/01/1997
CBEC
1062
15/02/1965
SC
20/07/1993 20/07/1993 16/01/1997
CBEC
1063
09/11/1961
ST
05/08/1993 05/08/1993 16/01/1997
CBEC
1064
16/02/1959 GEN
08/06/1979 17/08/1993 16/01/1997
CBEC
Visakhapatnam
1065
18/09/1959
SC
16/07/1984 13/09/1993 16/01/1997
CBEC
Mumbai
1066
06/06/1956
SC
17/02/1978 15/09/1993 16/01/1997
CBEC
Mumbai
1067
27/04/1955 GEN
08/01/1981 30/09/1993 16/01/1997
CBEC
1068
08/01/1956
SC
29/11/1982 25/11/1993 16/01/1997
CBEC
1069
24/04/1968
ST
21/07/1993 21/07/1993 17/01/1997
Information Tech.
Delhi
1070
07/01/1964 GEN
28/07/1993 28/07/1993 22/01/1997
Chandigarh
1071
05/03/1953 GEN
24/11/1983 24/11/1983 24/01/1997 Information & Broad.
Delhi
1072
19/10/1969 GEN
02/07/1993 02/07/1993 24/01/1997
CBEC
Kanpur
1073
14/04/1965
ST
02/07/1993 02/07/1993 27/01/1997
CBDT
Nagpur
1074
10/12/1965
ST
09/07/1993 09/07/1993 27/01/1997
CBDT
Hyderabad
1075
23/06/1960 GEN
07/10/1983 03/11/1993 27/01/1997
CBDT
Chennai
1076
22/12/1961 GEN
30/05/1984 03/11/1993 27/01/1997
CBDT
Chennai
1077
30/06/1961
SC
19/11/1987 30/11/1993 27/01/1997
CBDT
Cochin
1078
23/02/1963 GEN
01/12/1993 01/12/1993 27/01/1997
CBDT
KOLKATA
1079
25/08/1967 GEN
12/03/1991 07/07/1993 31/01/1997
Agriculture
Delhi
1080
21/05/1970 GEN
30/07/1993 30/07/1993 31/01/1997
Urban Develop.
Delhi
1081
30/11/1967 GEN
11/06/1992 19/10/1993 31/01/1997
Urban Develop.
Delhi
1082
27/09/1966
ST
30/12/1993 30/12/1993 31/01/1997
CBDT
KOLKATA
1083
09/06/1968
ST
13/10/1993 27/09/1993 03/02/1997
Home Affairs
1084
15/04/1963 GEN
02/12/1983 23/02/1993 06/02/1997
Industry
Delhi
1085
24/03/1957 GEN
28/05/1975 10/09/1993 06/02/1997
DGS&D (Supply)
Delhi
Mohitosh Chowdhury
Alok Kr. Banik Choudhury
Sh. Purushottam Pal
Kolkata
Sh. Biswajit Kr. Mondal
Kolkata
A.V. Rajendran
Calicut
Sh. Pankaj Bhardawaj
Sh. R.K. Deverwal
P.V.Prasad
Guntur
Ranjit Kumar Sikder
Kolkata
Subodh Chandra Hembram
Kolkata
Md.Farook
D.S.Kale
C.P.Kawade
Subrata Mana
Kolkata
Pankaj Kumar Santra
Kolkata
Sh. L.R. Meena
Smt. Neelam Verma
Labour & Emp.
Anjana Dasore
Sanjeev Kumar Verma
A.G.Kumbhare
B.Praveen Kumar
Sh.A.Balasubramanian
Sh.M.Govardhana Singh
Sh.T.K.Ramesh Babu
Smt.Mamata Das
Sh.Devender Sharma
M.R.K. Sharma
navin Chandra Tiwari
Sh.W.T.Lepeha
A.U.T. Lakra
Ranchi
Smt.Neelam Kumari
Sh. P.K Ganguly

Sheet1
Page 35
1086
15/05/1953 GEN
19/07/1993 19/07/1993 21/02/1997
Finance
Delhi
1087
01/01/1960 GEN
03/04/1984 23/08/1993 21/02/1997
Finance
Delhi
1088
15/04/1960 GEN
29/10/1983 05/08/1993 26/02/1997
Water Resources
Delhi
1089
13/07/1960 GEN
14/11/1983 03/09/1993 26/02/1997
Water Resources
Delhi
1090
18/02/1952 GEN
20/11/1980 20/09/1993 26/02/1997
Water Resources
FARAKKA
1091
01/01/1960
PH
05/09/1981 20/09/1993 26/02/1997
Water Resources
FARAKKA
1092
28/02/1961 GEN
29/12/1983 20/09/1993 26/02/1997
Water Resources
FARAKKA
1093
24/11/1959 GEN
17/12/1993 17/12/1993 26/02/1997
Water Resources
FARAKKA
1094
07/02/1970 GEN
21/11/1981 02/09/1993 06/03/1997
Mines
1095
20/06/1967 GEN
10/09/1993 10/09/1993 06/03/1997
Mines
Hyderabad
1096
02/07/1957 GEN
29/10/1993 29/10/1993 06/03/1997
Mines
Lucknow
1097
01/05/1956
SC
29/04/1978 01/11/1987 01/07/1997
Industry
Delhi
1098
30/04/1963
SC
07/10/1985 29/01/1995 01/07/1997
Commerce
Mumbai
1099
09/05/1970 GEN
15/07/1992 31/03/1994 23/07/1997 Environment & For.
Delhi
1100
03/03/1970 GEN
05/04/1994 05/04/1994 23/07/1997 Environment & For.
Delhi
1101Sh. T. k. Gupta
11/09/1956 GEN
27/05/1983 27/05/1994 29/07/1997
Civil Aviation
1102
16/10/1956 GEN
05/07/1985 27/05/1994 29/07/1997
Civil Aviation
Chennai
1103
24/06/1968
ST
29/04/1992 29/04/1992 30/07/1997
Finance
Nagpur
1104
26/10/1957 GEN
06/04/1983 01/09/1993 31/07/1997
Agriculture
Cochin
1105
08/10/1968 GEN
21/04/1994 21/04/1994 01/08/1997
CPAO
DELHI
1106
30/12/1960 GEN
20/10/1986 16/05/1994 01/08/1997
CBEC
Cochin
1107
16/09/1958 GEN
06/01/1994 06/01/1994 04/08/1997
Sci.& Tech.
Hyderabad
1108
08/12/1956
SC
14/09/1984 10/06/1994 04/08/1997
Sci.& Tech.
1109
20/05/1966
SC
17/06/1992 27/05/1994 05/08/1997
Power
Delhi
1110
18/12/1963 GEN
04/07/1985 24/06/1994 06/08/1997
Mines
1111
02/05/1962 GEN
10/08/1988 14/02/1994 07/08/1997 Information & Broad.
Chennai
1112
05/11/1968
SC
08/10/1993 16/05/1994 12/08/1997
Delhi
1113
30/03/1969 GEN
24/05/1994 24/05/1994 12/08/1997
Delhi
1114
14/07/1961 GEN
06/09/1985 01/06/1994 12/08/1997
1115
15/02/1961 GEN
24/03/1986 01/06/1994 12/08/1997
Delhi
1116
23/01/1968 GEN
11/05/1992 11/05/1992 13/08/1997
CBDT
LUCKNOW
1117
09/07/1967 GEN
01/04/1993 01/04/1993 13/08/1997
CBEC
Vijay Kapil
B.M. Vohra
Ms.Shanti Tuteja
Ms.Kiran Bali
Sukumar Ghosh
Ms.Pranti Pal
Biswanath Mandal
Samar Kr. Sarkar
Bhabadeb Ghosh
Kolkata
P.Aziz
Madhu Asthana
Sh.R.S.Dhania
Sh. A.R. Jambhulkar
Sh.Chetan Chawla
Sh.C.P.Gupta
Kolkata
Sh. S Sarangarajan
V.J. Welekar
Smt.K.R.Lalithambika
Vijay Kumar
Nandakumar V.A.
S. Rajeshwari
Anil Kumar Das
Kolkata
Hari Chand
Amiya Gopal Majumdar
Kolkata
N.Durga
Sh. Navrattan
Labour & Emp.
Sh. Madan Lal Haseja
Labour & Emp.
Sh. BK Sarkar
Labour & Emp.
Dhanbad
Sh. SS Yadav
Labour & Emp.
Sh.Madhur Kumar
Soumenkumar Mahata
Bolpur

Sheet1
Page 36
1118
10/11/1961 GEN
17/01/1994 17/01/1994 13/08/1997
CBDT
1119
20/05/1969 GEN
01/02/1994 01/02/1994 13/08/1997
CBEC
1120
17/01/1955 GEN
03/02/1982 09/02/1994 13/08/1997
CBDT
KOLKATA
1121
04/04/1965
ST
15/02/1994 15/02/1994 13/08/1997
CBEC
Kanpur
1122
04/05/1967 GEN
25/02/1994 25/02/1994 13/08/1997
CBDT
Chennai
1123
12/11/1955 GEN
21/11/1979 03/03/1994 13/08/1997
CBDT
Delhi
1124
02/03/1964
SC
07/09/1989 16/03/1994 13/08/1997
CBDT
DEHRADUN
1125
05/02/1964 GEN
24/08/1987 22/03/1994 13/08/1997
CBDT
Delhi
1126
26/02/1970 GEN
03/05/1994 03/05/1994 13/08/1997
CBDT
Delhi
1127
15/03/1969
SC
24/06/1994 24/06/1994 13/08/1997
CBDT
Allahabad
1128
15/05/1969
ST
29/06/1994 29/06/1994 13/08/1997
CBDT
1129
17/07/1966
SC
26/04/1994 20/06/1994 14/08/1997
Human Resource
Delhi
1130
10/04/1960 GEN
30/11/1984 20/09/1991 27/08/1997
CBEC
Cochin
1131
24/04/1957 GEN
18/02/1982 07/02/1994 27/08/1997
Commerce
1132
07/01/1957 GEN
29/03/1982 07/02/1994 27/08/1997
Urban Develop.
1133
03/07/1956 GEN
18/06/1982 07/02/1994 27/08/1997
Urban Develop.
1134
25/11/1956 GEN
16/08/1982 07/02/1994 27/08/1997
Urban Develop.
1135
07/01/1958 GEN
09/02/1983 07/02/1994 27/08/1997
Urban Develop.
1136
09/07/1959
SC
05/04/1983 07/02/1994 27/08/1997
Urban Develop.
1137
30/12/1960 GEN
06/05/1983 07/02/1994 27/08/1997
Urban Develop.
1138
10/03/1959
SC
12/05/1983 07/02/1994 27/08/1997
Urban Develop.
1139
02/06/1959 GEN
27/05/1983 07/02/1994 27/08/1997
Earth Sciences
1140
05/02/1960 GEN
27/06/1983 07/02/1994 27/08/1997
Earth Sciences
1141
01/03/1959 GEN
24/12/1983 07/02/1994 27/08/1997
Earth Sciences
1142
08/02/1956
SC
21/02/1984 07/02/1994 27/08/1997
Sci.& Tech.
1143
17/01/1960 GEN
22/03/1984 07/02/1994 27/08/1997
Sci.& Tech.
1144
13/03/1960 GEN
15/06/1984 07/02/1994 27/08/1997
Finance
1145
07/09/1955
ST
21/01/1984 16/06/1994 27/08/1997
CBEC
1146
03/03/1956 GEN
21/08/1982 28/06/1994 27/08/1997
Finance
1147
31/12/1962 GEN
07/07/1988 18/02/1994 29/08/1997
Home Affairs
Shillong
1148
02/01/1969 GEN
28/06/1993 19/05/1994 29/08/1997
Home Affairs
Delhi
1149
06/10/1960 GEN
25/05/1982 31/05/1994 29/08/1997
Home Affairs
Delhi
Smt.Amarjeet Kaur
Patiala
S.K.Jain
Meerut
Sh.Ram Krishna Sen
Bishan Singh Datal
Sh.B.Venkatesan
R.K.Saxena
Sh.V.K.Mitol
Smt.Jaswinder Mohan
Sh.Ravi Rai Marwah
Sh. Sanjay Kumar
Sh. K.L.Meena
Ahmedabad
Sh. Mukesh Kumar
K.M.Thomas
Sh.Biswa Kalyan Chowdhary
Kolkata
Arjun Pal
Kolkata
Soumitra Roy Choudhury
Kolkata
Debasish Dutta Gupta
Kolkata
Pradip Kumar Choudhury
Kolkata
Samir Chandra Kar
Kolkata
Sankar Ghosh
Kolkata
Subhas Chandra biswas
Kolkata
Sh.Rajan Kr.De
Kolkata
Sh.Aloke Kr.Laha
Kolkata
Sh.S.Bhattacharya
Kolkata
Sukhmoy Biswas
Kolkata
Dilip Kumar Maity
Kolkata
Panchanan Mukhopadhyay
Kolkata
Saramma Joseph
Kochi
Asim Prokash Roy
Kolkata
M. Bhattacharjee
Ajay Kumar
Prem Wadhawan (Smt)

Sheet1
Page 37
1150
16/07/1959 GEN
28/07/1985 31/05/1994 29/08/1997
Home Affairs
Delhi
1151
21/02/1960 GEN
05/08/1985 31/05/1994 29/08/1997
Home Affairs
Chennai
1152
11/09/1967
SC
20/06/1994 20/06/1994 02/09/1997
Industry
Nagpur
1153B.N Ray
21/02/1957 GEN
01/12/1980 01/08/1993 08/09/1997
Urban Develop.
1154
26/08/1957 GEN
24/02/1984 12/01/1994 08/09/1997
Urban Develop.
1155
05/11/1969 GEN
25/03/1994 25/03/1994 08/09/1997
Urban Develop.
Delhi
1156
29/10/1969
SC
05/05/1994 05/05/1994 08/09/1997
CBEC
Madurai
1157
15/07/1967 GEN
09/05/1994 09/05/1994 30/09/1997
Urban Develop.
Chennai
1158
02/02/1965
ST
21/04/1994 21/04/1994 23/01/1998
Industry
Jaipur
1159
14/05/1954 GEN
30/05/1975 10/08/1994 23/01/1998
Industry
Delhi
1160
01/02/1959 GEN
07/11/1983 07/09/1994 23/01/1998
Law, Justice & CA
1161
02/11/1964 GEN
02/01/1987 30/12/1994 23/01/1998
Industry
Delhi
1162
05/11/1960 GEN
29/07/1985 26/07/1994 24/01/1998
Finance
Delhi
1163
02/02/1953 GEN
29/12/1975 29/07/1994 24/01/1998
Finance
Delhi
1164
05/04/1956 GEN
26/06/1979 31/08/1994 24/01/1998
Finance
Delhi
1165
15/02/1964
SC
14/07/1994 14/07/1994 29/01/1998
CBDT
KOLKATA
1166
05/06/1964
SC
15/07/1994 15/07/1994 29/01/1998
CBDT
KOLKATA
1167
17/11/1970
ST
22/07/1994 22/07/1994 29/01/1998
CBDT
Delhi
1168
06/08/1959 GEN
06/09/1984 06/09/1994 29/01/1998
CBDT
KOLKATA
1169
21/11/1961 GEN
18/03/1985 12/09/1994 29/01/1998
CBDT
KOLKATA
1170
06/10/1956
ST
20/12/1979 16/09/1994 29/01/1998
CBDT
1171
10/01/1957 GEN
31/07/1984 10/10/1994 29/01/1998
CBDT
KOLKATA
1172
07/10/1966 GEN
25/05/1990 11/11/1996 29/01/1998
CA,FOOD & PD
Delhi
1173
04/03/1953 GEN
18/12/1975 27/07/1994 06/02/1998
H&FW
DELHI
1174
02/05/1958 GEN
28/02/1986 03/06/1994 09/02/1998
Earth Sciences
Delhi
1175
15/08/1955
SC
11/11/1986 26/07/1994 09/02/1998
Mines
Jaipur
1176
21/11/1958
SC
29/11/1982 18/08/1994 09/02/1998
Mines
1177
27/04/1959 GEN
03/06/1983 31/08/1994 09/02/1998
Power
Delhi
1178
01/11/1959 GEN
06/06/1983 31/08/1994 09/02/1998
Power
Delhi
1179
19/04/1971 GEN
12/09/1994 12/09/1994 09/02/1998
Delhi
1180
01/02/1958
SC
10/09/1984 05/10/1994 09/02/1998
Mines
1181
20/01/1960
SC
16/02/1985 06/10/1994 09/02/1998
Mines
N.S. Rawat
Latha Rajagopalan
Sh.A.V.Kanthane
Kolkata
D.K Mandal
Kolkata
Nitish Kumar
P.Valayapathy Pandian
G.Babu Selvam
Sh.Vijay Singh Meena
Sh.Jagdish Prasad
Shantanu Ghosh
Kolkata
Sh.N.K.Gautam
Anita Khanna
Jagdish Chand
Kashi ram
Sh.Sadananda Purkait
Sh.B.K. Barman
Sh.B.L.Meena
Sh.Debabrata Mukhopadhyay
Sh.Ashis Kr.Das
Sh. M.N.Katara
Ahmedabad
Sh.Amal Kr. Acharya
Smt. Rachna Saxena
Daya Nand
Smt.Rita Mendiratta
S.K.Badolia
Sunil Chandra Barai
Kolkata
Smt. Salu Alex
Ashwani Kumar
Sh. Rajesh Kumar
Labour & Emp.
Subrata Kumar Saha
Kolkata
Asish Kumar Saha
Kolkata

Sheet1
Page 38
1182
05/05/1961
ST
01/07/1985 31/12/1994 09/02/1998
Mines
1183
01/12/1963 GEN
31/03/1986 27/05/1994 10/02/1998
Civil Aviation
Delhi
1184
22/04/1968 GEN
19/08/1994 19/08/1994 10/02/1998
Home Affairs
1185
05/04/1968
SC
21/10/1994 21/10/1994 10/02/1998
Home Affairs
Delhi
1186
21/12/1970 GEN
16/08/1994 16/08/1994 11/02/1998
Commerce
Delhi
1187
24/04/1960 GEN
24/04/1960 02/08/1994 12/02/1998
CBEC
Mumbai
1188
08/01/1957 GEN
26/04/1983 21/10/1994 12/02/1998
CBEC
Patna
1189
11/12/1963 GEN
14/02/1986 01/11/1994 12/02/1998
CBEC
Mumbai
1190
20/08/1963
SC
03/05/1985 06/12/1994 12/02/1998
CBEC
1191
22/07/1970 GEN
28/04/1987 30/12/1994 12/02/1998
CBEC
Delhi
1192
03/05/1965 GEN
12/08/1987 30/12/1994 12/02/1998
External Affairs
Delhi
1193
04/09/1965 GEN
19/08/1987 30/12/1994 12/02/1998
CBEC
Delhi
1194
30/03/1953 GEN
14/10/1976 29/07/1994 13/02/1998
CPAO
DELHI
1195
18/07/1969 GEN
21/01/1991 19/09/1994 13/02/1998
CPAO
DELHI
1196
21/05/1959 GEN
14/03/1983 19/07/1994 19/02/1998
Finance
1197
29/08/1966
SC
06/02/1991 30/09/1994 20/02/1998
Agriculture
Delhi
1198
12/08/1968
ST
07/07/1994 07/07/1994 23/02/1998 Information & Broad.
1199
14/12/1967 GEN
23/05/1988 02/01/1995 23/02/1998 Information & Broad.
1200
23/01/1970 GEN
19/08/1993 19/08/1993 26/02/1998
Urban Develop.
Delhi
1201
19/09/1967 GEN
06/01/1994 06/01/1994 26/02/1998
Urban Develop.
1202
26/05/1960 GEN
18/01/1983 22/07/1994 26/02/1998
H&FW
DELHI
1203
15/08/1968
ST
02/09/1994 02/09/1994 26/02/1998
Urban Develop.
Delhi
1204
05/10/1969 GEN
04/11/1994 04/11/1994 09/03/1998
Agriculture
1205
04/11/1968 GEN
05/06/1992 15/07/1994 24/03/1998
Human Resource
Delhi
1206
15/09/1965
SC
01/03/1989 20/08/1994 24/03/1998
Human Resource
1207
10/05/1971 GEN
13/07/1995 13/07/1995 01/04/1998
Home Affairs
Shillong
1208
30/07/1962
ST
30/09/1992 30/09/1992 23/07/1998
Mines
Nagpur
1209
27/05/1952
ST
01/10/1986 08/07/1994 24/07/1998
Planning
Nagpur
1210Sh. C.M Sunny
01/06/1961 GEN
30/04/1987 31/01/1995 24/07/1998
Planning
Delhi
1211
05/06/1966 GEN
31/08/1989 03/02/1995 24/07/1998
Planning
Delhi
1212
09/01/1965 GEN
10/03/1987 21/04/1995 27/07/1998
Finance
Delhi
1213
04/12/1962 GEN
06/08/1987 28/04/1995 27/07/1998
Finance
Delhi
Silwanti Barwa
Kolkata
Sh. A.K. Guglani
Jayanta Mukhopadhyay
Kolkata
Vinod Kumar
Sh. Sant Kumar
Joseph S.Nikalje
Kamlesh Prasad Singh
Uma K.
Dipak Das
Kolkata
Seema Jhamb
Anil Kumar Sharma
Jasminder Singh
C.S. Manodi
Harish Wadhwa
Partha Gupta
Kolkata
Sh.Rajender Prasad
Moa Temjen AO
Guwahati
Madhumita Chakraborty
Guwahati
Pushpendra Singh
Ramesh Chander Kar
Kolkata
Geeta Sakhuja Ms.
Jai Ram Meena
Smt.Aparajita Roy Choudhary
Kolkata
Sh. Ashish Mittal
Sh. Premangshu Kumar Mandal
Kolkata
G. Chakraborty
R.B.Hedaoo
Sh. S.R Malviya
Smt. Rama Devi
Madhu Chhabra
Suresh Gupta

Sheet1
Page 39
1214
21/01/1970
SC
17/06/1994 30/06/1995 27/07/1998
Power
Delhi
1215
17/05/1965
SC
20/05/1988 31/03/1995 28/07/1998
External Affairs
Delhi
1216
01/03/1956
SC
05/05/1979 28/04/1995 28/07/1998
STEEL
KOLKATA
1217
21/08/1968
ST
28/06/1995 28/06/1995 28/07/1998
Home Affairs
1218
09/02/1966
SC
06/06/1995 06/06/1995 29/07/1998 Information & Broad.
Delhi
1219
02/01/1960 GEN
30/10/1986 12/06/1995 29/07/1998 Information & Broad.
Mumbai
1220
11/06/1972
ST
26/06/1995 26/06/1995 29/07/1998
CA,FOOD & PD
Delhi
1221
15/12/1962
SC
29/04/1988 10/05/1997 29/07/1998
CA,FOOD & PD
Delhi
1222
31/05/1964 GEN
10/07/1984 01/06/1994 30/07/1998
CBEC
1223
10/02/1966
ST
02/01/1995 02/01/1995 30/07/1998
Sci.& Tech.
1224
14/12/1964 GEN
29/10/1986 25/01/1995 30/07/1998
Agriculture
Delhi
1225
18/07/1962
SC
13/04/1987 25/01/1995 30/07/1998
Agriculture
Delhi
1226
22/05/1967 GEN
17/01/1990 01/02/1995 30/07/1998
Agriculture
Chennai
1227
12/08/1959
ST
30/06/1983 25/05/1995 30/07/1998
Mines
Nagpur
1228
26/09/1965
SC
03/08/1987 06/06/1995 30/07/1998
Civil Aviation
Mumbai
1229
25/08/1952 GEN
23/01/1971 15/06/1995 30/07/1998
Agriculture
Mumbai
1230
01/08/1959 GEN
22/04/1991 31/01/1995 31/07/1998
Power
Delhi
1231
14/09/1967 GEN
06/02/1987 24/02/1995 31/07/1998
H&FW
DELHI
1232
12/09/1963 GEN
12/10/1987 24/02/1995 31/07/1998
CBDT
Mumbai
1233
25/12/1964 GEN
02/02/1987 22/04/1995 31/07/1998
Civil Aviation
Delhi
1234
11/01/1969
ST
11/01/1995 11/01/1995 03/08/1998
Water Resources
FARAKKA
1235
06/01/1970 GEN
13/01/1995 13/01/1995 03/08/1998
CBEC
1236
01/04/1956 GEN
15/04/1981 30/01/1995 03/08/1998
Water Resources
FARAKKA
1237
22/11/1963
SC
11/12/1986 21/02/1995 03/08/1998
Water Resources
Delhi
1238
05/09/1968 GEN
15/06/1988 17/04/1995 03/08/1998
Mines
1239
28/03/1956
SC
02/06/1978 30/06/1995 03/08/1998
Commerce
Delhi
1240
23/03/1954 GEN
05/01/1976 05/01/1976 05/08/1998
Urban Develop.
Shillong
1241
30/01/1965 GEN
20/02/1991 20/02/1991 05/08/1998
Urban Develop.
Mumbai
1242
24/06/1963 GEN
30/12/1986 14/09/1994 05/08/1998
Urban Develop.
Delhi
1243
28/03/1968 GEN
06/01/1995 06/01/1995 05/08/1998
Urban Develop.
1244
04/02/1962 GEN
06/04/1987 16/02/1995 05/08/1998
Urban Develop.
Delhi
1245
09/05/1962 GEN
25/05/1987 16/02/1995 05/08/1998
Urban Develop.
Delhi
1246
22/11/1966 GEN PH 23/02/1995 23/02/1995 05/08/1998
Urban Develop.
Delhi
Sundeep Hira
Sadhna(SC)
S.K. Sarkar
Aibhan Lakra
Ranchi
Pawan Singh
B.S.Suverna
Sh. V.S. Pangty
Sh. Ramesh Kumar
Rajesh Babu R.
Calicut
Uttam Singh Rana
Dehradun
Sh.Girish Bhatnagar
Sh.I.S.Saroha
Smt.Chandra Prabha K.Prasad
V.D.Parata
Sh. J.J. Kantaliya
Sh.G.R.Tambe
Smt. Kusum Lata Jain
Manoj Kr. Gupta
Smt.V.A.Nayak
Sh. Sanjay Grover
Saheb Ram Mandi
Falguni Das
Kolkata
Bijoy Kr. Mondal
Harilal
Surajit Saha
Kolkata
Sh. Chetan Prakash
Satyajit Kumar Das
V.K Ajgaonkar
M.P. Balram
Kaushik Dolui
Kolkata
Rajinder Singh Mehta
Smt. Sharmila Sen
Arun Ghildiyal

Sheet1
Page 40
1247
03/04/1969
SC
13/03/1995 13/03/1995 05/08/1998
Urban Develop.
1248
16/08/1968 GEN
06/04/1995 03/04/1995 05/08/1998
Urban Develop.
1249
24/07/1963 GEN
28/02/1989 28/04/1995 05/08/1998
CBEC
Chandigarh
1250
05/09/1958 GEN
24/11/1978 02/03/1995 06/08/1998
Commerce
Delhi
1251
02/03/1960
SC
21/11/1985 14/06/1995 06/08/1998
Chennai
1252
03/08/1967
SC
20/06/1995 20/06/1995 06/08/1998
Commerce
1253
30/03/1965
SC
15/06/1992 15/06/1992 07/08/1998
H&FW
DELHI
1254
31/12/1958 GEN
26/03/1985 27/01/1995 07/08/1998
H&FW
KOLKATA
1255
22/01/1965
ST
13/12/1988 27/01/1995 07/08/1998
Home Affairs
Delhi
1256
19/10/1958 GEN
05/04/1972 17/05/1995 07/08/1998
Home Affairs
Delhi
1257
01/07/1965
SC
10/08/1993 10/08/1993 13/08/1998
CBEC
1258
21/12/1966
ST
15/01/1990 15/02/1995 13/08/1998
CBEC
Shillong
1259
02/01/1968 GEN
15/02/1995 15/02/1995 13/08/1998
CBEC
Bangalore
1260
02/06/1965 GEN
02/03/1988 20/02/1995 13/08/1998
CBEC
Madurai
1261
01/07/1962
SC
27/03/1987 31/05/1995 13/08/1998
CBEC
Allahabad
1262
15/09/1970 GEN
31/05/1995 31/05/1995 13/08/1998
CBEC
Delhi
1263
15/05/1970 GEN
14/06/1995 14/06/1995 13/08/1998
CBEC
Delhi
1264
16/03/1963 GEN
26/09/1986 03/02/1995 17/08/1998
RTHS
Delhi
1265
19/06/1969
ST
28/02/1995 28/02/1995 17/08/1998
RTHS
Bangalore
1266
15/03/1968
ST
19/05/1995 19/05/1995 17/08/1998
RTHS
Bangalore
1267
19/05/1968
SC
22/05/1995 22/05/1995 17/08/1998
RTHS
1268
18/07/1966
ST
26/06/1995 26/05/1995 17/08/1998
RTHS
Delhi
1269
05/11/1968
SC
01/06/1995 01/06/1995 17/08/1998
RTHS
1270
15/04/1967
SC
27/06/1994 24/05/1995 20/08/1998
Law, Justice & CA
Delhi
1271
25/04/1960 GEN
14/08/1987 12/05/1995 24/08/1998
Delhi
1272
17/11/1959 SC PH
01/09/1986 25/07/1994 31/08/1998
CBDT
Delhi
1273
01/07/1952
SC
23/11/1970 28/02/1995 31/08/1998
CBDT
KOLKATA
1274
10/01/1962 GEN
28/11/1986 28/02/1995 31/08/1998
CBDT
Delhi
1275
27/01/1963 GEN
29/03/1985 01/03/1995 31/08/1998
CBDT
BANGALORE
1276
06/07/1971
ST
19/05/1995 19/05/1995 31/08/1998
CBDT
Hyderabad
1277
15/09/1959 GEN
13/12/1984 08/04/1995 01/09/1998
CBDT
KOLKATA
1278
14/05/1955 GEN
22/08/1979 29/07/1994 18/09/1998
CPAO
DELHI
Baninath Mondal
Kolkata
Smt. Barnali Dalui
Kolkata
Surjit Singh
Sh. Pratap Singh Manral
Smt. Vasanthi Jeyaseelan
Labour & Emp.
Sh. Swapan Kumar Adak
Kolkata
Raj Kumar
Narayan Chandra Das
Laxmi Soren
Mahabir Singh
Rajendra Kumar
Meerut
Christopher Marbaniang
U. Mrutyunjayappa
S.Shanthi
Padum Lal
Aloke Bhattacharjee
Jagbir Singh
Sh. Deepak Nimkar
Sh. Ajana Obaiah
Sh. Suresha
Sh. Deepak Sarkar
Guwahati
Sh. Fedelis Toppo
Sh. S.K. Haldar
Kolkata
Narender Singh
Rema S. Kumar
Petro & Natural Gas
Devender Kumar
Sh.H.B.Mondal
Sh.Charan Kr. Sharma
Sh. J. Navin
M. Shravan
Sh.Babla Kr. Dey
Anand Lal

Sheet1
Page 41
1279
04/08/1962 GEN
03/12/1986 16/06/1995 18/09/1998
CPAO
DELHI
1280
01/06/1962
SC
12/06/1984 25/01/1994 29/11/1998
CBDT
KOLKATA
1281
20/01/1968
SC
18/08/1995 18/08/1995 01/01/1999 Information & Broad.
Mumbai
1282
21/11/1968 GEN
21/08/1995 21/08/1995 07/01/1999
Urban Develop.
1283
13/04/1966 GEN
15/10/1987 29/11/1995 07/01/1999
Urban Develop.
Delhi
1284
05/11/1965 GEN
04/12/1987 07/02/1996 07/01/1999 Information & Broad.
Delhi
1285
15/10/1968
ST
29/11/1995 29/11/1995 13/01/1999
H&FW
CHENNAI
1286
01/07/1969
SC
09/03/1988 04/12/1995 13/01/1999
H&FW
CHANDIGARH
1287
15/04/1971 GEN
20/12/1995 20/12/1995 13/01/1999
Earth Sciences
Delhi
1288
12/08/1967
ST
01/01/1996 01/01/1996 13/01/1999
Sci.& Tech.
Jaipur
1289
20/04/1969 GEN
01/08/1995 01/08/1995 14/01/1999
CBEC
1290
09/06/1972 GEN
10/11/1995 10/11/1995 14/01/1999
Industry
Chennai
1291
12/06/1963
ST
14/02/1984 18/01/1995 18/01/1999
Planning
Nagpur
1292
01/03/1970
ST
24/08/1995 24/05/1995 18/01/1999
Agriculture
Delhi
1293
14/06/1971 GEN
12/07/1995 12/07/1995 18/01/1999
Power
Delhi
1294
23/11/1973 OBC
09/08/1995 09/08/1995 18/01/1999
Agriculture
Delhi
1295
04/05/1971
ST
22/08/1995 22/08/1995 18/01/1999
CBEC
1296
10/02/1965
SC
23/09/1988 06/11/1995 18/01/1999
Planning
Nagpur
1297
09/03/1969 OBC
18/12/1995 18/12/1995 18/01/1999
Commerce
1298
06/12/1964 GEN
01/12/1987 25/11/1994 19/01/1999
Human Resource
Delhi
1299
02/06/1957 GEN
09/02/1987 07/03/1995 21/01/1999
Mines
1300
08/07/1972
ST
28/07/1995 28/07/1995 21/01/1999
RTHS
Jaipur
1301
01/11/1965 OBC
07/06/1990 11/09/1995 21/01/1999
RTHS
1302
29/03/1967
SC
09/10/1995 09/10/1995 21/01/1999
Mines
Hyderabad
1303
01/11/1964
SC
16/12/1988 20/11/1995 21/01/1999
RTHS
1304
17/11/1958 GEN
31/10/1984 12/12/1995 21/01/1999
Mines
1305Man Singh
08/06/1968
SC
31/07/1995 31/07/1995 29/01/1999
Finance
Delhi
1306
13/04/1969 GEN
26/09/1995 26/09/1995 29/01/1999
Finance
1307
17/07/1971 OBC
04/10/1995 04/10/1995 29/01/1999
External Affairs
Delhi
1308
05/03/1970 GEN
27/10/1995 27/10/1995 29/01/1999
Finance
Delhi
1309
07/08/1971
ST
27/07/1995 27/07/1995 10/02/1999
CBEC
Jaipur
1310
05/03/1969 GEN
31/07/1995 31/07/1995 10/02/1999
CBEC
Satish Kumar
Sh.Santosh KR.Sarkar
S.S.Das
Sanjoy Chatterjee
Kolkata
Sunita taneja
A.K.Jagota
V. Natchathiram
Raj Bala Ms.
Sh.Yudhvir Singh
P/R. Meena
Davender Singh
Rohtak
Sh.T.V.Subbhalakshmi
Sh. G.T. Sonkusare
Sh.Th.Kosha Maring
Sanjeev Rattan
Sh.Jitender Kumar
Joyce Ningshen
Silliguri
Sh. U.B. Wasnik
Sh. Shambhu prasad Bhagat
Kolkata
Smt. Nisha Gera
Sanjoy Kumar Biswas
Kolkata
Sh. Naresh Kumar Meena
Sh. Suchit Kumar
Noida
B.Santosh Rao
Sh. B.C. Biswas
Kolkata
Prabir Gangopadhyay
Kolkata
Sumit Kumar
Kolkata
Sunil Kumar Yadav(OBC)
B.K.Sahni
R.S.Meena
M.Rayudu
Guntur

Sheet1
Page 42
1311
23/07/1966
SC
03/08/1995 03/08/1995 10/02/1999
CBEC
1312
10/08/1969 GEN
03/08/1995 03/08/1995 10/02/1999
CBEC
1313
12/10/1970 GEN
08/09/1995 08/09/1995 10/02/1999
CBEC
Delhi
1314
03/01/1956
SC
12/01/1976 11/08/1995 11/02/1999
CBDT
Delhi
1315
05/05/1973 GEN
16/11/1995 16/11/1995 11/02/1999
CBDT
Jaipur
1316
04/04/1964
SC
20/08/1986 22/11/1995 11/02/1999
CBDT
Cochin
1317
05/02/1966 GEN
26/08/1987 22/11/1995 11/02/1999
CBDT
Mumbai
1318
15/06/1964 GEN
27/08/1987 22/11/1995 11/02/1999
CBDT
Delhi
1319
22/12/1963 GEN
03/09/1987 22/11/1995 11/02/1999
CBDT
Delhi
1320
23/10/1963 GEN
11/09/1987 22/11/1995 11/02/1999
CBDT
Delhi
1321
01/10/1962 GEN
28/08/1987 29/11/1995 11/02/1999
CBDT
Delhi
1322
24/08/1962 GEN
18/09/1987 11/02/1999 11/02/1999
CBDT
Mumbai
1323
05/01/1969
SC
04/08/1995 04/08/1995 16/02/1999
CPAO
DELHI
1324
15/10/1970
ST
25/08/1995 25/08/1995 19/02/1999
Home Affairs
Delhi
1325
18/01/1972 GEN
22/09/1995 22/09/1995 19/02/1999
Home Affairs
Delhi
1326
29/05/1971 GEN
19/04/1991 29/09/1995 19/02/1999
Home Affairs
Chennai
1327
25/12/1960 GEN
09/11/1987 24/11/1995 19/02/1999
Home Affairs
Delhi
1328
04/02/1964 GEN
23/11/1987 24/11/1995 19/02/1999
Home Affairs
Delhi
1329
10/09/1966 GEN
06/01/1988 24/11/1995 19/02/1999
Home Affairs
Delhi
1330
05/08/1971 OBC
29/11/1995 29/11/1995 19/02/1999
Home Affairs
Chennai
1331
17/01/1969 GEN
07/12/1995 07/12/1995 19/02/1999
Home Affairs
Delhi
1332
28/11/1969 GEN
22/12/1995 22/12/1995 19/02/1999
Home Affairs
Delhi
1333
07/02/1955 GEN
26/07/1984 30/01/1995 01/03/1999
Water Resources
FARAKKA
1334
30/11/1966
SC
08/09/1995 08/09/1995 01/03/1999
Water Resources
Delhi
1335
15/08/1972 GEN
05/10/1995 05/10/1995 01/03/1999
Water Resources
Delhi
1336
20/02/1965 GEN
25/11/1987 19/12/1995 01/03/1999
Water Resources
Delhi
1337
22/06/1967
SC
07/02/1996 07/02/1996 01/07/1999 Information & Broad.
1338
05/07/1965 GEN
02/03/1988 12/02/1996 01/07/1999 Information & Broad.
Chennai
1339
17/11/1971 GEN
23/02/1996 23/02/1996 01/07/1999
CBEC
Mumbai
1340
15/08/1971 OBC
29/02/1996 29/02/1996 01/07/1999 Information & Broad.
Lucknow
1341
10/09/1960 GEN
04/10/1973 30/01/1996 29/07/1999
External Affairs
Delhi
1342
16/06/1969 GEN
31/01/1996 31/01/1996 29/07/1999
External Affairs
Delhi
V.Syam Kumar
Guntur
G.C.Sekhar Kumar
Guntur
Deepak Verma
Smt. Jamuna Sarkar
Sh.K.R.Hinwal
Sh.P.K.Gopi
Smt.A.U.Kokate
Miss Poonam
Smt.Renu Khattar
Smt.Anshu Bhatnagar
Sh. S.K. Agarwal
Sh.C.S.Shete
Sunil Kumari Tiwari
Kishan Kumar
Vimal Kumar
B. Krishnan
Manjit Singh
Sudesh Sethi(Smt)
Geetha S. Phadnes
S. J. Dakshnamoorthy
Rabinder Rawat
Joginder Singh
Ms.Chhabi Majumdar
Surinder Kumar
Mahinder
Ms.Vinita Sabharwal
P Mazumdar
Kolkata
S.Sudha
Ranjay Kumar Sinha
Arun Kr. Yadav
Shashi Dhar
Israr Ahmed

Sheet1
Page 43
1343
06/04/1965
SC
11/04/1989 31/01/1996 30/07/1999
Planning
Delhi
1344
08/10/1968
SC
19/06/1996 19/06/1996 30/07/1999
Planning
1345
15/06/1968 GEN
23/12/1987 06/02/1996 02/08/1999
H&FW
DELHI
1346
21/02/1972 GEN
14/05/1996 14/05/1996 02/08/1999
H&FW
DELHI
1347
01/07/1962
ST
05/07/1989 04/06/1996 02/08/1999
Mines
Nagpur
1348
15/12/1970
ST
10/01/1996 10/01/1996 05/08/1999
Industry
Jaipur
1349
08/10/1962 GEN
10/09/1987 31/01/1996 05/08/1999
Finance
Delhi
1350
04/07/1968
ST
24/06/1996 24/06/1996 05/08/1999
Finance
Delhi
1351
07/08/1964
SC
27/02/1991 30/01/1996 06/08/1999
CPAO
DELHI
1352
02/03/1965
SC
26/12/1988 31/05/1996 06/08/1999
CPAO
DELHI
1353
20/05/1970
SC
30/03/1990 15/09/1995 07/08/1999
Human Resource
Delhi
1354
09/08/1967
SC
15/12/1995 15/12/1995 07/08/1999
Human Resource
1355
01/04/1968 GEN
10/07/1989 31/01/1996 10/08/1999
Agriculture
Delhi
1356
30/11/1970 GEN
01/03/1996 01/03/1996 10/08/1999
Commerce
1357
02/01/1971 GEN
07/05/1996 07/05/1996 10/08/1999
Commerce
Delhi
1358
10/03/1970 OBC
27/05/1996 27/05/1996 10/08/1999
Commerce
1359
20/03/1967
ST
27/02/1990 02/07/1996 10/08/1999
Commerce
Delhi
1360
03/10/1973 GEN
07/03/1996 07/03/1996 12/08/1999
Mines
Hyderabad
1361
06/10/1955
ST
26/12/1983 03/06/1996 12/08/1999
Mines
Nagpur
1362
15/01/1966
SC
17/10/1995 17/10/1995 13/08/1999
CBEC
1363
05/03/1952
SC
07/12/1973 02/02/1996 13/08/1999
Water Resources
Delhi
1364
14/10/1970 OBC
01/07/1996 01/07/1996 13/08/1999
Water Resources
FARAKKA
1365
05/09/1965
SC
25/09/1987 01/01/1996 16/08/1999
Urban Develop.
Mumbai
1366
09/10/1966 GEN
20/10/1987 31/01/1996 16/08/1999
Urban Develop.
Delhi
1367
02/09/1962 GEN
15/01/1985 22/02/1996 16/08/1999
Urban Develop.
Chennai
1368
23/06/1964
ST
31/08/1989 23/02/1996 17/08/1999
Power
Delhi
1369
14/08/1961
SC
10/01/1989 11/04/1996 17/08/1999
Power
Delhi
1370
15/11/1955
SC
15/01/1988 01/02/1994 14/09/1999
Home Affairs
Delhi
1371
10/04/1970 GEN
14/02/1996 14/02/1996 15/09/1999
CBDT
KOLKATA
1372
20/01/1972
SC
29/02/1996 29/02/1996 15/09/1999
CBDT
KOLKATA
1373
21/09/1972 GEN
21/03/1996 21/03/1996 15/09/1999
CBDT
Bhopal
1374
12/12/1961 GEN
08/06/1987 22/04/1996 15/09/1999
CBDT
Mumbai
Smt Rattan Bala
Sh. Nanigopal Sarkar
Kolkata
Sudhir Kumar Gupta
Dinesh Kr. Sharma
P.Z.Dharmik
Sh.Mahendra Kumar Meena
Madhu Saini
R.C.Meena
Kishan
Santosh Sheel
Sh. evendre Kumar
Sh. Pradip Kumar Biswas
Kolkata
Sh.Jai Singh
Sh. Sanjay Kumar Jha
Kolkata
Sh. Manoj Kr. Das
Sh.Umesh Kumar
Kolkata
Smt. Prem Kumari Tigga
S.Raghu Ram
S.K.Bobde
Sunil Krishna Sarkar
Kolkata
Rattan Lal
Rajesh Kr. Gupta
Smt. N.P. Shirke
Smt. Parminder Kaur lamba
Smt. Prema Purushottahman
Smt. Hemlata Kohade
Smt. Priskila Verma
Kulvir Kaur (Smt)
Sh.Debabarta Ghosh
Sh.Ujjwal Adhikari
Sh.Sanjeev Singh
Smt.T.H.Rao

Sheet1
Page 44
1375
03/08/1966 GEN
09/11/1987 25/04/1996 15/09/1999
CBDT
Mumbai
1376
06/05/1969
ST
11/09/1989 16/05/1996 15/09/1999
CBDT
BANGALORE
1377
15/04/1968
SC
25/07/1994 25/07/1994 22/09/1999
CBEC
1378
10/04/1967
SC
29/01/1996 29/01/1996 22/09/1999
CBEC
1379
25/05/1968 GEN
24/07/1992 23/05/1996 22/09/1999
CBEC
Bangalore
1380
21/02/1963 OBC
05/02/1988 18/10/1996 01/01/2000
CBEC
Salem
1381
05/08/1970 OBC
23/08/1996 23/08/1996 13/01/2000
Urban Develop.
1382
28/12/1965 GEN
03/10/1988 01/10/1996 13/01/2000
CBEC
Chennai
1383
28/12/1965 GEN
03/10/1988 01/10/1996 13/01/2000
CBEC
Chennai
1384
28/01/1970 GEN
15/11/1996 15/11/1996 13/01/2000
Urban Develop.
1385
15/01/1969 GEN
10/10/1988 19/11/1996 13/01/2000
Urban Develop.
Delhi
1386
02/02/1966 GEN
21/12/1988 19/11/1996 13/01/2000
Urban Develop.
Delhi
1387
02/02/1968
SC
26/11/1996 26/11/1996 13/01/2000
Urban Develop.
1388
24/01/1964
SC
24/01/1989 27/11/1996 13/01/2000
Urban Develop.
1389
15/04/1968
SC
02/02/1989 31/12/1996 13/01/2000
Urban Develop.
Delhi
1390
15/11/1955 GEN
10/10/1979 04/10/1996 18/01/2000
PPG & P
Delhi
1391
02/11/1960 GEN
19/06/1990 12/08/1996 19/01/2000
Mines
1392
01/09/1963
SC
19/01/1989 30/09/1996 19/01/2000
H&FW
DELHI
1393
15/09/1965 GEN
21/06/1993 30/09/1996 19/01/2000
Mines
1394
21/05/1972 GEN
24/09/1996 24/09/1996 20/01/2000
CBDT
Mumbai
1395
12/06/1970 GEN
12/07/1996 12/07/1996 24/01/2000
Power
Delhi
1396
02/10/1964
SC
30/08/1996 30/08/1996 24/01/2000
Finance
Delhi
1397
16/10/1972 GEN
17/09/1996 17/09/1996 24/01/2000
Finance
Mumbai
1398
01/12/1957 GEN
28/02/1980 15/11/1996 24/01/2000
Finance
Delhi
1399
06/06/1963 GEN
11/01/1988 18/10/1996 25/01/2000
Commerce
Chennai
1400
10/01/1969 GEN
28/10/1988 18/10/1996 25/01/2000
Commerce
Delhi
1401
05/08/1967
ST
19/12/1990 18/10/1996 25/01/2000
Commerce
Mumbai
1402
06/06/1956 GEN
31/01/1979 23/10/1996 28/01/2000 Information & Broad.
1403
06/02/1963
ST
15/09/1989 18/04/1996 31/01/2000
CBEC
1404
16/10/1971 GEN
08/05/1996 08/05/1996 31/01/2000
CBEC
1405
20/06/1970 GEN
14/09/1994 09/05/1996 31/01/2000
CBEC
Visakhapatnam
1406
14/11/1962
ST
07/12/1983 20/08/1996 31/01/2000
CBEC
Nagpur
Smt.Shreya S.Naik
Smt.Sujatha Sridher
S.Hrudaya Raju
Guntur
Utpal Sarkar
Kolkata
Lallimma Sunny
N.Ramesh Kumar
Sanjay kumar
Kolkata
K.Vijayachitra
K. Vijayachitra
Dibyendu Santra
Kolkata
J.K. Sharma
Smt. Moushami Sagar
Tapan Kumar Bagchi
Kolkata
S.C. Saha
Kolkata
Sh. Satpal
Sh. Rajbir singh
Subhendra Roy Chowdhury
Kolkata
Vijay Kumar
Mithu Bose
Kolkata
Kum.A.S.Mahalakshmi
Jai Kishan Sharma
Nihal Singh
Amit Kumar
kartar Singh
Sh. B. Sitharam
Sh. C.S. Negi
sh. V.B. Bhanji
B.N.Roy
Kolkata
P.S. Dhankarghare
Ahmedabad
Madhu Manjaree Bhattacharjee
Kolkata
S.V.L.Bapuji
Y.S.Taklikar

Sheet1
Page 45
1407
22/03/1957 GEN
24/10/1979 30/09/1996 31/01/2000
Agriculture
Delhi
1408
27/03/1954 GEN
15/03/1975 04/10/1996 31/01/2000
CBDT
KOLKATA
1409
05/06/1953 GEN
11/08/1972 16/10/1996 31/01/2000
Finance
Delhi
1410
05/01/1953 GEN
17/08/1972 16/10/1996 31/01/2000
External Affairs
Delhi
1411
25/11/1962 GEN
18/09/1975 16/10/1996 31/01/2000
DGS&D (Supply)
Delhi
1412Sunder Singh
03/04/1960 GEN
30/08/1988 16/10/1996 31/01/2000
External Affairs
Delhi
1413
02/01/1965
SC
17/05/1989 16/10/1996 31/01/2000
Urban Develop.
1414
11/04/1957 GEN
30/03/1988 18/10/1996 31/01/2000
CBDT
Shillong
1415
19/09/1965
ST
24/07/1989 12/12/1996 31/01/2000
CBEC
1416
02/08/1963 GEN
07/03/1991 12/12/1996 31/01/2000
CBEC
1417
03/04/1964
SC
14/06/1989 31/12/1996 31/01/2000
CBDT
Delhi
1418
15/07/1957 GEN
21/11/1979 30/09/1996 07/02/2000
Delhi
1419
01/01/1969
SC
31/07/1996 15/05/1996 08/02/2000
Human Resource
1420
26/09/1971
ST
28/11/1996 28/11/1996 08/02/2000
Human Resource
Delhi
1421
20/11/1959 GEN
04/02/1983 30/09/1996 16/02/2000
Home Affairs
Delhi
1422
16/05/1953 GEN
02/12/1974 08/11/1996 16/02/2000
Home Affairs
Chennai
1423
15/09/1969
SC
02/09/1996 02/09/1996 25/02/2000
CBDT
1424
20/02/1967
SC
06/02/1989 01/10/1996 29/02/2000
Home Affairs
Delhi
1425
14/08/1973 GEN
26/08/1996 26/08/1996 31/07/2000
CBEC
1426
25/07/1962
ST
23/01/1992 23/01/1992 29/09/2000
Home Affairs
Delhi
1427
26/07/1965
SC
07/09/1993 30/08/1996 16/12/2000
Home Affairs
1428
07/04/1954
SC
08/03/1979 28/06/1990 01/04/2001
Water Resources
Delhi
1429
02/01/1959 GEN
28/07/1985 18/07/1994 01/04/2001
Finance
1430O.P. Gupta
13/05/1952 GEN
03/02/1971 29/07/1994 01/04/2001
Sci.& Tech.
Delhi
1431
05/05/1962 GEN
26/11/1986 19/09/1995 01/04/2001
Agriculture
Cochin
1432
01/07/1960 GEN
10/12/1979 01/01/1997 01/04/2001
CBEC
Delhi
1433
10/12/1959 GEN
17/11/1981 09/01/1997 01/04/2001
Commerce
Delhi
1434
07/07/1961
SC
18/08/1989 10/01/1997 01/04/2001
Finance
Delhi
1435
12/09/1962
SC
08/02/1989 17/01/1997 01/04/2001
Human Resource
Delhi
1436
01/01/1953 GEN
17/08/1972 20/01/1997 01/04/2001
H&FW
DELHI
1437
30/06/1963
SC
25/07/1989 20/01/1997 01/04/2001
Home Affairs
Delhi
1438
13/01/1968
SC
23/01/1989 03/02/1997 01/04/2001
Water Resources
Delhi
Sh.Mohan Singh
Sh.Manas Kr. Jana
Dharamvir Singh
Bhagat Singh
Sh. Harinder Singh
Sh. Surjit Mandal
Kolkata
Sh.Sahasrangshu Choudhary
C.M.Kuhikar
Ahmedabad
J.I.Rangrej
Ahmedabad
Smt.Kuljeet Kaur
Sh. Suerender Kumar Sharma
Labour & Emp.
Sh. Jaydeb Mondal
Kolkata
Sh. L.DongkhanMang
Anita Gupta (Smt)
M. N. Ramanujam
Sh.H.M.Biswas
Bhubanswar
Anil Kumar Ranga
Geetha Ganesan
Puducherry
Ganesh Ram Meena
Kalyan Mondal
Kolkata
S.G.Babar
O.P.Ram
Neemuch
Sh.M.K.Gopinathan
Dinesh Kumar
Sh. Narendra Singh
Krishan Brodia
Sh. Jagdish Kumar
Pan Singh Negi
Sanjeev Kumar
Satpal

Sheet1
Page 46
1439
08/06/1969
SC
15/02/1989 04/02/1997 01/04/2001
Earth Sciences
Delhi
1440
06/06/1971 GEN
07/04/1993 04/02/1997 01/04/2001
Urban Develop.
Chennai
1441S. K. Gupta
10/04/1965 GEN
17/09/1987 05/02/1997 01/04/2001
Home Affairs
Delhi
1442
20/07/1967 GEN
04/05/1992 06/02/1997 01/04/2001
Delhi
1443
19/08/1956 GEN
21/10/1975 07/02/1997 01/04/2001
External Affairs
Delhi
1444
07/03/1968 GEN
01/04/1991 07/02/1997 01/04/2001 Information & Broad.
Delhi
1445J.D. Jain
01/09/1960 GEN
09/04/1986 11/02/1997 01/04/2001
Sci.& Tech.
Jaipur
1446
10/06/1955 GEN
01/11/1980 14/02/1997 01/04/2001
Earth Sciences
Chennai
1447
09/08/1959 GEN
06/03/1982 20/02/1997 01/04/2001
CBDT
Hyderabad
1448
15/03/1964 GEN
10/11/1987 05/03/1997 01/04/2001
Finance
Hyderabad
1449
01/03/1969 GEN
29/09/1988 21/03/1997 01/04/2001 Information & Broad.
Delhi
1450
21/07/1957 GEN
22/01/1981 07/05/1997 01/04/2001 Rural Development
Delhi
1451
29/04/1969
SC
08/07/1991 26/05/1997 01/04/2001
Home Affairs
Chennai
1452
02/06/1960 GEN
14/11/1986 13/06/1997 01/04/2001
CBEC
Jaipur
1453
06/04/1974
SC
07/07/1997 07/07/1997 01/04/2001
CBEC
Visakhapatnam
1454
13/01/1958
Sc
21/09/1989 29/07/1997 01/04/2001
Urban Develop.
1455
05/07/1952 GEN
19/10/1972 01/08/1997 01/04/2001
Finance
Delhi
1456
15/05/1970 GEN
24/05/1993 21/08/1997 01/04/2001
Power
Delhi
1457
01/04/1969 GEN
08/06/1989 23/08/1997 01/04/2001
Industry
Delhi
1458
16/02/1956 GEN
21/11/1979 28/08/1997 01/04/2001
Planning
Delhi
1459
15/01/1957 GEN
27/04/1983 29/08/1997 01/04/2001
CBDT
Madurai
1460
19/08/1966
SC
23/04/1990 29/08/1997 01/04/2001 Rural Development
Delhi
1461
28/11/1960 GEN
03/04/1989 31/08/1997 01/04/2001
Finance
Delhi
1462
01/06/1960
SC
05/11/1984 01/09/1997 01/04/2001
CBDT
KOLKATA
1463
24/12/1970 GEN
24/05/1989 03/09/1997 01/04/2001
Water Resources
Delhi
1464
25/06/1967 GEN
13/05/1992 05/09/1997 01/04/2001
Urban Develop.
Delhi
1465
18/02/1974 GEN
08/09/1997 08/09/1997 01/04/2001 Information & Broad.
1466
13/03/1971 GEN
14/05/1992 11/09/1997 01/04/2001
Water Resources
Delhi
1467
30/07/1967 GEN
31/03/1989 22/09/1997 01/04/2001
Urban Develop.
Delhi
1468
12/01/1969 GEN
24/01/1990 22/09/1997 01/04/2001
Urban Develop.
Delhi
1469
18/04/1971 GEN
13/07/1992 24/09/1997 01/04/2001
Law, Justice & CA
Delhi
1470
16/10/1974 GEN
24/09/1997 24/09/1997 01/04/2001
CBEC
Sh.Ramesh Kumar
Ms. K. Bindu
Smt. Punita Dogra
Labour & Emp.
Lalit singh
N Rawat
Sh.R.Kannan
V.S.Charyulu
V.V Ramaiah
Amit Rastogi
Sh.Bir Singh
G. Prabhakar
Mohini Vanjani
K.Sridevi
Ms. Bithika Mandal
Kolkata
S.S. Rawat
Praveen Jardahari
Sh.Neeraj Jain
Sh. Yoginder Yadav
Sh.J.Manoharan
Sh.Sadhu Ram
Tilak Kumar
Sh.Ajoy Kr. Bagchi
Reena Sharma
Sh. Harish anand
C.Das
Kolkata
Rajeev Kr.Verma
Ms. Aruna Ahuja
Ms. Kushla Devi
Smt.Anita Mehta
Sudha S. Pillai
Kochi

Sheet1
Page 47
1471
01/03/1963 GEN
12/01/1989 17/10/1997 01/04/2001
Human Resource
Delhi
1472
04/01/1969
ST
11/10/1991 13/11/1997 01/04/2001
Agriculture
Delhi
1473
19/01/1970 OBC
21/11/1997 21/11/1997 01/04/2001
Mines
1474
31/03/1964 GEN
07/06/1989 28/11/1997 01/04/2001
Agriculture
Delhi
1475
09/03/1955 GEN
03/12/1975 01/12/1997 01/04/2001
Fertilizers
Delhi
1476
22/01/1966 GEN
01/10/1990 01/12/1997 01/04/2001
Fertilizers
Delhi
1477
21/09/1971 GEN
02/12/1997 02/12/1997 01/04/2001
CBEC
1478
14/06/1970 OBC
10/12/1997 10/12/1997 01/04/2001
CBDT
KOLKATA
1479
15/01/1975
SC
12/12/1997 12/12/1997 01/04/2001
CBDT
KOLKATA
1480
01/02/1969 OBC
16/12/1997 16/12/1997 01/04/2001
CBDT
KOLKATA
1481
08/10/1968
SC
19/12/1997 19/12/1997 01/04/2001
Mines
1482
16/02/1969 OBC
19/12/1997 19/12/1997 01/04/2001
CA,FOOD & PD
1483
30/06/1972 GEN
23/12/1997 23/12/1997 01/04/2001
CBEC
1484
28/10/1969 GEN
30/12/1997 30/12/1997 01/04/2001
CBEC
Mumbai
1485
18/08/1956 GEN
21/02/1974 31/12/1997 01/04/2001
Water Resources
Delhi
1486
05/11/1966
SC
01/01/1998 01/01/1998 01/04/2001
CBDT
Nagpur
1487
20/11/1975
SC
03/01/1997 03/01/1997 31/07/2001
Sci.& Tech.
1488
15/07/1967 GEN
01/03/1993 18/11/1997 01/04/2002
CBEC
Hyderabad
1489
14/08/1968
SC
17/03/1998 17/03/1998 01/04/2002
CBEC
Mumbai
1490
20/07/1966
SC
25/03/1998 25/03/1998 01/04/2002
RTHS
Lucknow
1491
01/07/1954 GEN
28/12/1977 24/02/1980 01/04/2003
CBEC
1492
05/06/1968
SC
16/10/1990 25/02/1999 01/04/2003
CBEC
Mumbai
1493
05/04/1968
SC
22/01/1991 16/12/1999 01/04/2003
CBEC
Mumbai
1494
01/02/1956
SC
01/07/1983 22/03/2001 01/04/2005
RTHS
1495
02/09/1972 GEN
05/12/1995 17/05/2005 01/04/2009
CBEC
Smt. Bina
Sh.L.R.Meena
Gopal Prasad Gupta
Kolkata
Sh.G.Ravichandran
Smt. Veena Rani
Sh. Iftekar Alam
Gobinda Das
Kolkata
Sh.Prabir Kr. Das
Sh.Aniruddha Biswas
Sh.Pratap Ch. Bhar
Achintya Sarkar
Kolkata
Md. Ishaque Ansari
Kolkata
Sandip Laha
Kolkata
Jane Ravinathan
Vinay Kumar
Smt.V.U.Chavan
Arpita Singh Chauhan
Kolkata
B.Lakshmi Sujana
Sudhir Rangari
Sh. Shanti Sawroopa
Avadhesh Gupta
Ghaziabad
Anita Khare
C.B.Naik
Sh. Chitta Ranjan Pramanik
Kolkata
Pankaj Nagar
Ghaziabad